เอกสารนี้ลอกมาจากเฟสบุ๊ค ซึ่งข้อมูลแสดงเป็นตอนๆ มี 4 ตอน คือ 1/4, 2/4, 3/4, และ 4/4 และข้อมูลจากเฟสบุ๊คแสดงเป็นรูปๆ จึงขอคงรูปแบบเดิมไว้ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลต้นฉบับ

การพิพากษาโลกครั้งสุดท้าย ที่บ่งอยู่ในหลายศาสนาเป็นจริงแล้ว ขอให้ศึกษาให้เข้าใจ

โดยย่อ

ตอน 1/4:

1. การพิพากษาโลก เกิดขึ้นในช่วง กึ่งพุทธกาล/มิลเลนเนี่ยม

2. หนังสือถึงท่านนายกฯ และหัวหน้า คสช.

3. เรื่องภัยพิบัติ และคนมีความรู้จริง

ตอน 2/4:

1. กล่าวถึง พญามาร/ซาตาน

2. กล่าวถึงรัชกาลที่ ๙ คือพระโพธิสัตว์ และพระศรีอารย์อยู่ภายใต้ ร. ๙

3. พุทธทำนายในกึ่งพุทกาล

ตอน 3/4

1. ท้าวสักกะเทวราช และครูอินทรา เพื่อช่วยผู้ที่ถูกมารหลอก

2. ศาสนามารจำเป็นต้องปิด

3. ถ้าคนไม่สนใจสิ่งดีงาน คนบนโลกจะถูกล้างด้วยไฟบรรลัยกัปป์

น้าโฆษณา

โฆษณา: ครั้งแรกของโลก ครูอินทราเปิดสวรรค์ คนจะรู้ความจริงของมาร

คนทั่วไปอาจไม่รู้ว่าศาสนาหลักของโลกมีคำทำนายในกึ่งพุทธกาล/มิลเลนเนี่ยม เหมือนกันว่า จะมีบุคคลหนึ่งมาช่วยคนบนโลกให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก พ้นจากบาป คนจะมีความเสมอภาค มีแต่คนดี ซึ่งชื่อของเขานี้เป็นที่รู้จักมาช้านานเช่น ไครสต์องค์จริง(ปลอมดูที่รูป 14) เมสสิยาห์ พระศรีอารย์ เป็นต้น ถ้าศึกษามากขึ้น จะพบว่าผู้มีชื่อต่างกันนี้เป็นบุคคลเดียวกัน และเป็นเทพเจ้าที่มาจุติเพื่อช่วยคนบนโลก คนไทยรู้จักคือ ท้าวสักกะเทวราช(พระอินทร์) มีชื่อสากลเรียกว่าอินทรา ซึ่งก็คือพระจักรพรรดิโลกที่มีคำทำนายมากว่า 3000 ปีแล้ว สิ่งที่คนทั่วไปไม่ทราบคือ สวรรค์ได้ทิ้งพญามารและทูตของเขาลงมาในช่วงกลียุค เพื่อหลอกลวงคนบนโลกเอาไปเป็นพวกด้วยในนรก แต่ในอีกด้านหนึ่งที่สวรรค์จะสอนให้คนรู้จักมารจะได้เป็นคนดี

ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวมุสลิม หรือนับถือศาสนาใด ท่านเป็นคนดี แต่ท่านไม่รู้ทันมารที่มาหลอกลวงเพราะความเห็นผิดด้วยขาดความรู้จริง ทำให้ไปติดบ่วงมาร เหตุนี้เองครูอินทราจึงต้องช่วยท่านเป็นอิสระหลุดพ้นจากอิทธิพลของพญามารและทูตของเขา แต่ทุกๆ คนต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจด้วย ถ้าใครเชื่อมาร จะไปอยู่กับมารก็ไม่ขัดข้อง ติดตามเรื่องนี้ได้ที่ตอน 1/4 ถึง 4/4

ตอน 1/4

ลงเฟสบุ๊ค: November 6, 2017

ตอนที่ 1/4 : ความจริงของครูอินทราเกี่ยวกับสวรรค์และนรก มี 4 ตอน คือ 1/4 ถึง 4/4
วันนี้เป็นครั้งแรกของโลก ที่ท่านจะรู้ความจริง และ จะไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ตามหลักวิชาการ ผู้สนใจจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจดีขึ้น โปรดดูเรื่องที่ลงใหม่ เหตุเพราะเรื่องเก่า ข้อมูลหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป ใช้ไม่ได้ เรื่องราวจากครูอินทราหาได้ เช่น จากยูทูป ที่ช่อง A Telena หรือ D-D knowing J-J หรือ จะนำเรื่องนี้และที่เกี่ยวข้องลงไว้ที่ metteya.org ต่อไป หรือ ดูเรื่องที่ลงบนเฟสบุ๊คเปิดสำหรับคนทั่วไป คือ “คำทำนายภัยพิบัติโลกจริงแล้ว โลกาวินาศ ธค. 2012 - พ.ศ. 2556 จะเป็นจริงไหม” หาที่กูเกิลได้ ด้วยคำว่า “ภัยพิบัติโลกจริงแล้ว”

ตอนที่ 1/4 นี้ ครูอินทราเปิดเผยว่า กึ่งพุทธกาล และ มิลเลเนียม มีเวลาความแตกต่างกันแค่ประมาณ ±0.1% เท่านั้น เหตุเพราะคนบนโลกไม่รู้ว่าปีของพุทธศาสนาเร็วไป 48 ปี และปีของมิลเลเนี่ยมเร็วไป 1 ปี
กึ่งพุทธกาล หรือ มิลเลเนียม สำคัญอย่างไร ที่สำคัญเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวตะวันออก หรือ ตะวันตก จะยึดหลักของสวรรค์เดียวกัน โดยกึ่งพุทธกาล หรือ มิลเลเนียม เป็นจุดเปลี่ยนของจิตวิญาณ จากกลียุค (โลกมีคนชั่ว 3 ส่วน คนดี 1 ส่วน) เข้าสูกฤดายุค (โลกมีคนดี 4 ส่วน)
25 ปีผ่านไปจนถึงบัดนี้ คนส่วนใหญ่บนโลกไม่สนใจที่จะพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา โดยกำหนดให้มีความยุติธรรมว่า จะต้องมีคณะกรรมการสากลเป็นผู้ตรวจสอบความจริง มีประชาชนโลกเป็นพยาน ด้วยวิธีนี้ ผู้ที่จะกล่าวว่าไม่เชื่อ หรือเป็นเรื่องไร้สาระก็พูดไม่ได้ มีสิ่งเดียวที่ทำได้ คือนิ่งเฉย ทั้งๆ ที่เรื่องการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา นำไปสู่ประโยชน์ต่อทุกๆ คน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกมาก่อน ด้วยการดำเนินการใน 2 ข้อใหญ่ คือ

1. หยุดภัยพิบัติโลกที่ทำลายผู้คนและทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้มีผู้คนเดือดร้อนมากมายทั่วโลก และเกิดสันติสุขและสันติภาพขึ้นแทน (ข้อคิด : มีใครเคยเสนอแบบนี้บ้าง)

2. ผู้คนจะมีความรู้จริง เกิดอริยปัญญา แทนการเชื่อที่เป็นมาแต่โบราณกาล (ข้อคิด : มีใครเคยพูดแบบนี้มาก่อนบ้างไหม)

เมื่อผู้คนส่วนมากไม่ต้องการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา แต่เพื่อประโยชน์ตามข้อ 1 และ 2 ที่กล่าวมา ครูอินทราจะพิสูจน์ตนเอง โดยอาจอ้างอิงเรื่องที่ลงบนยูทูป บนเฟสบุ๊ค บนเว็บmetteya.org มาเป็นหลักฐาน ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ โดยมีประเด็นหลักที่คนบนโลกควรเข้าใจ พยายามอย่าให้ “กรรมบังตา” แล้วท่านจะเห็นความจริง

โปรดดูลิงค์ เพื่อทบทวนโดยสรุปเบื้องต้น ที่

ลิงค์: เรื่องจริง นายกไทย พระจักรพรรดิ หินคู่มือความลับของ ชั่วดี-ดีชั่ว ใช้พิพากษาครั้งสุดท้ายี
คำหาที่ กูเกิล คือ “ พระจักรพรรดิ ชั่วดี ”

ลิงค์: ความเชื่อทางตะวันออก ตรงกับ ทางตะวันตก Ages of Man : Golden Age (กฤดายุค), Silver Age, Bronze Age and Iron Age (กลียุค)

รูป 1

คิดทบทวนให้ดี – ทำไมภัยพิบัติร้ายแรงได้เห็นในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นทันทีทันใด มากขึ้นกว่า 2 เท่าจากที่เคยเป็นมา โดยมันเริ่มขึ้นในปี 2535 (1992) และดำเนินต่อเนื่องจนทุกวันนี้

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวนิตยสารขายทั่วโลก และหนังสือพิมพ์หลัก

นิตยสาร Times: 8 กรกฎาคม 2539 โลกป่วย 2535-2539 (1992-1996)

NYTimes 9 กรกฎาคม 2537 เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ 500 ปี มีครั้งเดียว

A GANNETT 12 มกราคม 2538: น้ำท่วมมหากาพย์ เหตุการณ์ใน 500 ปี

ลิงค์: 6 เมษายน 2560: เกิดครั้งเดียวใน 500 ปี
www.theguardian.com/... น้ำท่วมกลืนพื้นที่ส่วนใหญ่ของชายฝั่งตะวันออกของนิวซีแลนด์

รูป 2

รูป 3

ลิงค์: นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังไม่เข้าใจการเกิดของเฮอริเคน นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังไม่เข้าใจการเกิดของเฮอริเคน “บทบาทของนาซ่าเป็นหน่วยวิจัย...เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นพื้นฐานการเกิดพายุเฮอริเคน …” สรุปว่า นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังไม่เข้าใจการเกิดของเฮอริเคน

สภาพอากาศไม่สามารถคาดการได้ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเรียนรู้
ลิงค์: 2559: นักวิทยาศาสตร์ไม่คาดคิดในการเปลี่ยนเส้นทางของพายุเฮอริเคนแมทธิว ที่ไม่เป็นไปตามวิชาการ

รูป 4

อะไรควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ลิงค์: คลิก อ่าน: 6,000 ปีมานี้ ทะเลทรายซาฮาราเหมือนประเทศเขตร้อน ไม่ใช่ทะเลทราย

ลิงค์: คลิก อ่าน: สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรามียุคน้ำแข็งและมีเวลาที่อากาศอบอุ่น หลักฐานพบกระดูกจระเข้ตอนเหนือของนอร์เวย์ ยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นในวงจรแสนปี ในช่วงผ่านมา 700,000 ปี และมีช่วงก่อนหน้าที่ดูเหมือนอบอุ่นกว่าในปัจจุบัน ... (ริชาร์ด ลิน์เซน ศาสตราจารย์เกษียณอุตุนิยมวิทยาที่ MIT - Richard Lindzen was retired Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology-Wikipedia)

ลิงค์: นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสซิลเต่าเขตร้อนเอเชีย มันไม่ได้อยูู่่ในเอเชียหรือในเขตร้อน แต่ไปพบมันในเขตอาร์กติกของแคนาดา การค้นหาสนับสนุนมุมมองไปที่หลายสิบล้านปีที่ผ่านมา อาร์กติกอุ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ฟอสซิลยังแสดงให้เห็นว่าเต่าเอเชียเอาประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมทางเหนือของคานาดาซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ โยกย้ายพวกเขาข้ามขั้วโลกเหนือบนช่องทางเชื่อมต่อของเอเซียกับคานาดา มาอาศัยอยู่ทีคานาดาตอนเหนือ

ถ้าพิสูจน์ความจริง นักวิทยาศาสตร์จะทราบว่า การกำจัดไดโนเสาร์ เป็นพระประสงค์ของจอมเทพ

นักวิทยาศาสตร์พูดถึงเทพเจ้า เป็นเรื่องเชื่อ(Myth) ครูอินทราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง ภัยพิบัติืที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 และมีความรุนแรงไม่หยุดจนถึงปัจจุบันนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยจอมเทพ

ครูอินทราถึงกล่าวว่า ถ้าพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา ครูอินทราจะหยุดภัยพิบัติให้ได้้้ิ แต่ไม่มีใครสนใจ

รูป 5

จอมเทพหรือวิทยาศาสตร์ที่สามารถหยุดเฮอริเคน

คำตอบ ท้าวสักกะจอมเทพ ที่จะทำให้โลกดีหรือจะทำลายโลก

2535: อิสยาห์ 29:6 พระเยโฮวาห์(พระเจ้า-อินทรา : พระอินทร์คือ ท้าวสักกะจอมเทพ) จะทรงเยี่ยมมนุษย์ด้วยฟ้าร้อง แผ่นดินไหว เสียงดัง พายุและพายุ - เฮอริเคน(เกิดในแอตแลนติก) ไซโคลน(เกิดในมหาสมุทรอินเดีย) ไต้ฝุ่น(เกิดในแปซิฟิก) ทอร์นาโด(พายุหมุน) และด้วยไฟเผาผลาญ โดยสรุป พระอินทร์เป็นผู้ควบคุมภูมิอากาศและที่เกี่ยวข้องของโลก

อิสยาห์ 5:6 พระเจ้าจะทำมันให้สูญเสีย พืชผลไม่เกิด และพระเจ้าจะบัญชาไม่ให้มีฝน หรือให้ฝนตกโปรยลงมา

ตามคำภีร์ พระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้ธรรมชาติ ดีหรือร้าย

ลงเฟสบุ๊ค: November 7, 2017

ตอน 2/4

รูป 6

คำทำนายโลกที่มีอยู่ในศาสนาต่างๆ ครูอินทรารู้ว่าสิ่งไหนจริง/ไม่จริง ครูอินทราไม่เคยขอให้ใครเชื่อ แต่จากหลักฐานบ่งชัดเจนว่า คำกล่าวของครูอินทราเป็นจริงมาตลอดตั้งแต่ 2535 ให้พิสูจน์ความจริงก็ไม่สนใจกัน

กลียุคเป็นยุคที่มารเป็นใหญ่ใกล้จะสิ้นสุด จากนั้นสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับคนบนโลก แต่ถ้าคนไม่สนใจสิ่งดีงาม ไฟบรรลัยกัปจะล้างโลก เหลือคนน้อยกว่า 10% ครูอินทราไม่ต้องการให้สิ่งเลวร้ายนี้เกิดขึ้น จะพยายามให้คนได้เรียนรู้ ได้คิด ดีกว่าตายแล้วลงนรก ประการแรก ครูอินทราจะให้บทเรียนที่ไม่มีใครเคยสอนมาก่อน โดยเอาคำทำนายมาชี้ให้เข้าใจดังนี้

วิวรณ์ 12:9 กล่าวถึง กลียุคเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น ที่งูยักษ์ดึกดำบรรพ์ ที่เรียกกันว่า พญามารและซาตาน ถูกปลดปล่อยจากขุมนรก เพื่อมาเป็นใหญ่ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก และพวกผู้ติดตามพญามารก็ถูกผลักทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกด้วย และในสิ้นกลียุคนี้ ยอห์น 16:11 พญามารผู้ครองโลกจะถูกครูอินทราพิพากษา

รูป 7

พญามารกับศาสนาพุทธไทย เลวร้ายกว่าที่คิด

ข้อมูลที่นักวิชาการทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขียน ได้ฟังเรื่องที่พระสงฆ์ฝ่ายมหายานกล่าว และจากคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่า ได้บ่งถึงผู้นำสันติสุขโลกที่มีชื่อเรียกตามศาสนาและภาษาของเขา เช่น พระศรีอารย์ จักปรากฏในปัจจุบัน แต่สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของไทยกล่าวว่า พระเมตไตรย/พระศรีอารย์ จะมาปรากฏหลัง พ.ศ. 5,000 บ้าง ต้องรออีก 8 หมื่นปีบ้าง เป็นล้านปีไปแล้วบ้าง

พุทธทำนายนี้ตรงมาก : พระมหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง[พระศรีอารย์คือ ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) ตามสักกปัญหสูตร] จะเกิดภายในความอุปภัมถ์ของพระมหาเถระโพธิสัตว์(รัชกาลที่ ๙) ทั้งสององค์นั้นจะจัดการบำรุงสาสนาของตถาคต ในระยะนี้เป็น ยุคศิวิไล แต่สิ่งดีงามยิ่ง ได้พังทะลายลงมาเพราะพระสงฆ์และประชาชนคนไทยส่วนมากไม่สนใจใยดี/ซ้ำขัดขวางสิ่งดีงาม ถึงเวลานี้แล้วการแก้ไขทำไม่ได้คือ รัชกาลที่ ๙ ไม่มีโอกาสได้สร้างมหากุศลที่จะช่วยพระพุทธสาสนาของพระพุทธเจ้าโคตม ไม่มีโอกาสไปประสูติเป็นพระพุทธเจ้าในโลกหน้า นี่คือพระสงฆ์ไทยและคนไทยส่วนมากได้สร้างบาปมหันต์ไว้

รูป 8

เวลานี้ มีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่ตายไปแล้ว จิตวิญญาณของเขามีโอกาสติดต่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ แต่เป็นเฉพาะแค่รายบุคคลเท่านั้น

ในกรณีที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาสื่อให้ครูอินทรารู้ ตั้งแต่ 4 พย. 2559 จนกระทั่งปีใหม่ 2560 โดยผ่านทางผู้ใหญ่ที่ครูอินทรานับถือยิ่ง ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลอยอยู่ในอากาศทุกๆ วัน ร.๙ ทรงสื่ออะไรกับครูอินทรา ประการสำคัญตามที่ครูอินทราบ่งไปแล้วคือ คนไทยทำให้ ร.๙ มีบาป วิธีการแก้ไข ต้องระงับการพระราชทานเพลิงศพในหลวงร.๙ ไว้ก่อน เพื่อพิสูจน์ครูอินทราคือใคร จะได้ช่วยรัชกาลที่ ๙ พ้นจากบาปได้ แต่ครูอินทราไม่ได้กล่าวถึง พระสงฆ์ไทยและคนไทยส่วนมากได้สร้างบาปมหันต์ไว้กับรัชกาลที่ ๙ และกับตนเอง การกล่าวเช่นนี้ คนไทยส่วนมาก อาจกล่าวว่า ครูอินทรากล่าวสิ่งอันไม่เป็นการบังควรนั้น ครูอินทรามีความจริง ที่คนไทยทั้งหลายไม่มี ครูอินทราพยายามมาโดยตลอดที่ ช่วยรัชกาลที่ ๙ เพราะเป็นไปตามหน้าที่ แต่ครูอินทราก็ไม่สามารถกระทำการใดๆ ให้สำเร็จได้ ดังที่กล่าวไว้แล้วในรูป #7

รูป 9

รูป 10

ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันออก หรือ ตะวันตก ใช้กฏสวรรค์เดียวกัน

ความจริง “กรรมบังตา” จะเกิดขึ้นกับคนที่ขาดบุญ ไม่มีกุศล

โฮเชยา 4:6-7 [6]ประชาชนของข้าพเจ้า(สักกจอมเทพ) ถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะพวกเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธพวกเจ้า ไม่รับเป็นปุโรหิตหรือพระสงฆ์ของข้าพเจ้า เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญัติแห่งสักกจอมเทพของพวกเจ้า(ดูเรื่องเดิม เกี่ยวกับหน้าที่ของพระอินทร์) ข้าพเจ้าก็จะลืมวงศ์วานของพวกเจ้าเสียด้วย [7]พวกเขาเหล่านี้ มีจำนวนมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็กระทำบาปต่อข้าพเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นข้าพเจ้าจะทำให้สง่าราศีของพวกเขากลายเป็นความน่าอับอาย

ศาสนาคริสต์ : 1 โครินธ์ 15:17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน ศาสนาพุทธ : ถ้าท่านทำบุญกับยอดมหาโจร ท่านจะปรารถนาบุญได้อย่างไร ฉะนั้นบุญที่ท่านสร้างมาตั้งแต่เมื่อไรก็ตาม มีค่าเป็นสูญ

ลงเฟสบุ๊ค: November 15, 2017

ตอน 3/4

รูป 11

โปรดใช้ “กาลามสูตร” ไม่ต้องเชื่อ แต่ควรคิดถึงประโยชน์ที่ไม่เป็นโทษ

ท้าวสักกะเทวราชมีหลายชื่อเรียกตามศาสนานั้นๆ คือผู้สร้างสรรพสิ่ง สวรรค์ นรก

1. กึ่งพุทธกาล/มิลเลเนียม(ตอน 1/4) เป็นช่วงเปลี่ยนจิตวิญญาณจากความเชื่อ ความเห็นแก่ตน ไปยังยุคอริยปัญญา ทุกๆคนคิดดีได้เอง เป็นคนดีไม่มีคนยากจน ไม่มีคนชั่ว ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็มีคนดูแล แต่ถ้าคนไม่สนใจสิ่งดีงาม คำทำนายตรงกันจากหลายศาสนาบ่งว่า คนบนโลกจะถูกล้างไปด้วยไฟบรรลัยกัลป์ ฉะนั้นอย่าประมาทสิ่งที่สวรรค์กำหนด การตายไปโดยไม่มีความรู้จริงสิ้นสุดที่นรก

2. สักกเทวราชกำหนดไว้แล้วให้ทุกชาติต้องช่วยกัน สงครามจะไม่มี ครูอินทรา ตามสักกปัญหสูตรคือท้าวสักกะ(คือพระเจ้าของคำทำนายโลกในชื่อต่างๆ)จะช่วยคนบนโลกให้มีความรู้จริง หลุดพ้นจากมารได้ มนุษย์/สัตว์ อยู่กันด้วยความดีงาม

3. ศาสนาของมารจะถูกปิด ครูอินทราจะให้หลักฐานและเหตุผล เพื่อความเป็นธรรมตามสวรรค์กำหนด และจะช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อของมารให้รอดได้ถ้าต้องการ

4. รัชการที่ ๙, หลวงตามหาบัว ที่ครูอินทราช่วยไม่ได้ เพราะมารปิดจิตใจคน(ดูตอน 2/4 รูป #7-8) ขอให้ทุกๆคนร่วมใจกันฟังจากครูอินทราบ้าง

รูป 12

ครูอินทรากล่าวสิ่งที่ไม่เคยมีใครบนโลกบ่งมาก่อน ฉะนั้นฉุกคิดกันบ้าง

โปรดดูเรื่องเดิมๆประกอบ การพิสูจน์ครูอินทรา ต้องการ 1. นักวิทยาศาสตร์เพราะหาความจริง 2. นักศาสนาศาสตร์เพราะเป็นเรื่องจิตวิญญาณ 3. นักเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสันติสุขและสันติภาพ 4. ประชาชนเพราะเป็นผู้ได้ประโยชน์ จนบัดนี้ ไม่มีใครจัดพิสูจน์ครูอินทรา แต่เพราะคนส่วนมาก/สัตว์ เดือดร้อน ครูอินทราจึงต้องพิสูจน์ตนเอง ขอให้สังเกตตามข้อ 1, 2, และ 3 นั้นไม่มีผู้รู้จริง คือ

1. นักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้เช่น ทำไมโลกถึงเปลี่ยนแปลงไป นาซา(NASA)บ่งว่า ความรู้ที่มี เป็นเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น (ต.ย. ดูตอน 1/4) 2. นักศาสนาศาสตร์ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จ 3. นักเศรษฐ์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ไม่สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยข้อ 2 และ 3 ดูตอน 3/4

จากอดีตถึงปัจจุบัน คนถูกสอนให้เชื่อ ตัวอย่าง ศาสนาพุทธที่รู้ที่เชื่อ ไม่ใช่เป็นสาสนาของพระพุทธเจ้าโคตม เพราะมีพิรุธมากจึงเป็นของปลอม ตราบใดที่คนยังไม่ได้เรียนรู้จากครูอินทรา คนยังเป็นทาสของมาร จะใช้ “กาลามสูตร” ป้องกันมารได้แค่ผิวเผิน แต่จะหลุดออกมาจากมารยังไม่ได้

รูป 13

ครูอินทรามาเพื่อให้ความจริง/ช่วยคนที่ถูกมารหลอกเอาไปเป็นบริวารและลงนรก

พระพุทธเจ้าโคตมทรงทราบว่ายุคของพระพุทธองค์มีมารเป็นใหญ่ จึงให้ใช้ “กาลามสูตร” และไม่ตรัสสอนครบทุกกระบวนความเพื่อกันมารทำลายในช่วงกลียุค ดู สีสปาสูตร “สิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายมีมาก ก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอก เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น“

โคตมีสูตร “เพราะมาตุคาม(เพศหญิง)ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จะไม่ตั้งอยู่นาน ทั้งสัทธรรมก็จักดำรงอยู่เพียง ๕๐๐ ปี” นี่เป็นข้อกำหนดของสวรรค์ เพื่อให้มารเป็นใหญ่บนโลก และครูอินทราจะส่งมารกลับนรกช่วงกึ่งพุทธกาลและปิดศาสนาของมาร ครูอินทราบ่งว่าผู้หญิงหรือใครๆ ก็ได้ ไม่ต้องออกบวช สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยพรหมจรรย์เบื้องบน

ครูอินทราจะแสดงตัวพญามารและเหล่าทูตสำคัญที่ถูกทิ้งมาบนโลก (วิวรณ์ 12:9 ตอน 2/4 รูป #6) และวิวรณ์ 20:4 จอห์นผู้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานข้างพระเยซู และสำหรับผู้ไม่ได้บูชาสัตว์ร้าย(พญามาร) จะไม่มีเครื่องหมายของมาร (666) ซึ่งจะได้อยู่กับสักกะจอมเทพบนสวรรค์

รูป 14

พญามารคือใคร – พญามารที่สวรรค์ทิ้งลงมาเพื่อล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกในช่วงเวลาสั้นๆ(กลียุค) ก็คือพระเยซู ผู้ปลอมตนเป็นพระผู้ไถ่(ไครสต์ปลอม) มาหลอกลวงคนบนโลกให้หลงเชื่อ(วิวรณ์ 12:9 ตอน 2/4 รูป #6) ไปเป็นพรรคพวกของมาร จากคำพูดของพระเยซูเอง ยอห์น 6:44 พระเยซู กล่าวว่าจะช่วยบิดาให้ฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย (บิดาพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นอมตะไม่ตาย) ชาวยิวรู้จักบิดาของพระเยซูดี ยอห์น 8:44 บ่งว่า พระเยซูก็ไม่ต่างกับบิดาคือปีศาจ บิดาของท่านตัณหาจัด ท่านก็ตัณหาจัด บิดาท่านเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมา และไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริง เพราะความจริงไม่ได้อยู่ในบิดาของท่าน ท่านก็พูดมุสาตามบิดาของท่านที่ไม่มีความจริง

ชาวคริสต์ถูกพระเยซูหลอก/ชาวมุสลิมถูกนบีมุฮัมมัดหลอก วิกิพีเดีย: อัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกรุอานแก่นบีมุฮัมมัด(ทูต)

ลิงค์: คัมภีร์กุรอาน 2:244 พวกเธอจงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ และจงรู้ไว้เถิดว่า อัลลอฮ์คือพระผู้ทรงได้ยิน พระผู้ทรงรอบรู้ (อัลลอฮ์ไม่รู้จริง พระเยซูไม่ใช่บุตรพระเจ้า) ดูวิวรณ์ 19:14 ท้าวสักกะจอมเทพผู้เดียวที่ต่อสู้กับมารป้องกัน สวรรค์/คนดี ผู้ตามท้าวสักกะไม่ต้องต่อสู้ เป็นผู้บริสุทธิ์(ต่างกับอิสลาม จงต่อสู้) ดูต่อรูป #15 โดย วิวรณ์ 20:4 รูป #13 บ่งถึง ผู้ที่ยกย่องพระเยซู จะถูกส่งตามพญามารไปนรก

รูป 15

ลิงค์: ชาวมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร? ชาวมุสลิมให้ความเคารพและนับถือพระเยซู (ความสันติบังเกิดมาจากพระองค์) พวกเขายอมรับว่าพระองค์คือหนึ่งในผู้ถือสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า(อัลลอฮ์)มาสู่มวลมนุษยชาติ พระคัมภีร์กุรอานได้ยืนยันถึงการประสูติอย่างบริสุทธิ์ของพระองค์และมีอยู่บทหนึ่งในพระคัมภีร์กุรอานที่ชื่อว่า ‘มัรยัม’ (แมรี่) พระคัมภีร์กุรอานได้อรรถาธิบายถึงการประสูติของพระเยซูดังนี้: จงรำลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮ์กล่าวว่า มัรยัมเอ๋ย ! แท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งพจมานหนึ่ง จากพระองค์ ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห์ อีซาบุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิด.(กุรอาน 3:45-47) – ชี้แจง: อีซาคือพระเยซู

กุรอาน 2.2 ไม่มีความสงสัยใดๆ ในนั้น เป็นคำแนะนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น(ผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์) 2.77 และเขาเหล่านั้นไม่รู้หรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย สรุป กุรอาน 2:24 รูป#14 กับ 2:77 เป็นเท็จ หลอกชาวมุสลิมยกย่องพญามารคือพระเยซู หลอกให้ติดกับมาร 2.28 พวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้อย่างไร... และพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พระองค์

ศรัทธาคือความเชื่อเช่นแบบที่พระเยซูสอน พิสูจน์หาความจริงไม่ได้

รูป 16

ท่านรู้แล้วพญามารและทูตคือใคร ฉะนั้นอย่าได้ทำลาย เอกสาร อุปกรณ์ วัตถุ สิ่งก่อสร้างของเขา รักษาไว้ให้ดีเพื่อสอนคนรุ่นต่อๆ ไป การทำลายเป็นบาปมหันต์ เพราะนี่คือการสอนของสวรรค์ ที่จะช่วยให้คนเป็นคนดี อย่าใช้ความเชื่อความศรัทธา จงใช้ปัญญาแบบอริยชน ต่อไปครูอินทราจะให้ความรู้นี้ ซึ่งไม่มีใครสอนมาก่อน

ยอดมหาโจรเปลี่ยนแปลงพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าโคตม

พระสงฆ์ไทยเกือบทั้งหมด ขาดจากการเป็นพระสงฆ์ บวชใหม่ไม่ได้ ตามข้อ ๕ ยอดมหาโจร ในมหาวิภังค์ ภาค ๑ ด้วยอาบัติปาราชิก เพราะภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม พระไตรปิฎกผิดมาก สอนให้เชื่อกันมาโดยไม่ใช้กาลามสูตร ดูตอน 3/4 รูป# 13 โคตมีสูตร ครูอินทราจะช่วยก็แต่เฉพาะพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น หรือไม่ให้ช่วยก็ตามใจ สำหรับผู้ที่ทำบุญกับยอดมหาโจร บุญที่ได้รับเป็นสูญ

ครูอินทราไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นคนธรรมดา ครูอินทราทำสิ่งใดได้ คนอื่นๆ ก็ทำได้เช่นกัน ความสุขที่แท้จริงเกิดที่จิตใจ ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หยุดทำบาป เพราะความรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ อิสยาห์ 31:7ในวันนั้น ทุกคนจะทิ้งรูปที่บูชาของตนแม้ทำด้วยเงินด้วยทองคำ ซึ่งมือของเจ้าได้ทำขึ้นจากบาปหนาของตน อ่านข้อ 3 รูป #11 สำหรับผู้กล่าวว่าได้รับปาฏิหาริย์ คิดว่าทำไมไม่ได้ทุกคน และเมื่อได้มาจะต้องใช้คืนหรือไม่

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วย และขอบคุณทุกท่านที่สนใจ