เรื่องราวที่แสดงนี้ มีหลักฐานรูปธรรม มีที่มาที่ไป พิสูจนความจริง์ได้
ทุกๆ คำทำนายกล่าวว่า โลกมนุษย์ยังไม่แตกสูญสิ้นไปในปัจจุบันกาล

แต่จะมีการล้างโลกอธรรมนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีใครตั้งตัวได้ ยกเว้น
เราพร้อมใจกันพิสูจน์ความจริงของพระศรีอารย์หรือท้าวสักกะเทวราชก่อน

การหาความจริงเพื่อหยุดภัยพิบัติสารพัดทิศ หยุดโลกาวินาศ และสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลก มันผิด มันเสียหายตรงไหน

การกล่าวว่าไม่เชื่อ เรื่องเหลวไหล เป็นการยุแหย่ของมารใจบาปใช่ไหม
ขอให้ใช้อริยปัญญา คิดว่าคำทำนายต่างๆ เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริง สิ่งที่จะเกิดต่อไปคือการล้างโลกในอีก 2 ปีนี้ ย่อมเป็นจริงด้วย


ท่านจะไม่เสียใจถ้าได้อ่าน “เหตุและผลของภัยพิบัติโลกและภูมิอากาศที่วิปริตในปัจจุบัน”

บทย่อ
1. บทนำ
2. วัตถุประสงค์การนำเสนอ 
3. ความเกี่ยวข้องระหว่างพยากรณ์โลกกับพระพุทธศาสนา 
4. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา 
5. ถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามพยากรณ์โลกชี้แนะ มนุษย์จะได้ประโยชน์อะไร 
6. คนส่วนมากไม่สนใจในพยากรณ์โลก ควรคิดกันใหม่ไหม ถ้าเรื่องนี้มีผลโดยตรงกับตนเอง 
7. การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ตรงกับพยากรณ์ อะไรเป็นเหตุ 
8. พระจักรพรรดิพระองค์จริงเป็นอย่างไร และ ข้อเสนอแนะ 

บทย่อ 

          ทุกวันนี้ ประชาชนโลกเสีย ชีวิต ทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสารพัดทิศ ประกอบกับภูมิอากาศเกิดวิปริตขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ทราบดีของ ผู้คนส่วนมาก นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่แท้จริงชี้แจงให้ประชาชนทราบได้ แต่จากการค้นคว้าตลอดเวลากว่า 18-19 ปีถึงปัจจุบัน พบหลักฐานข่าวจากแหล่งต่างๆ มากเพียงพอที่สามารถชี้ชัดว่าภัยพิบัติโลกและภูมิอากาศวิปริตที่เกิดขึ้น นั้น เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2535 ดังเช่นเกิดพายุ Hurricane Andrew ที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายมากกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเวลานั้น โดยภัยพิบัติต่างๆ ได้เกิดรุนแรงมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีทั้ง พายุ น้ำท่วม ฟ้าฝ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว แห้งแล้ง เป็นต้น ภูมิอากาศผิดปกติที่ภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา หน้าหนาวกลับเป็นร้อน หน้าร้อนกลับเป็นหนาว นักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรับว่าปี พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ภูมิอากาศผิดปกติไปจากธรรมชาติ และวิปริตของภูมิอากาศได้ดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังจะเห็นได้จากหิมะตกในเขตร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น ประเทศอิรัก ประเทศอินโดนิเซีย เป็นต้น จากหลักฐานข้อเท็จจริงพบว่าภัยพิบัติสารพัดทิศและความผิดปกติของภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นมาตลอดนี้ ตรงกับพยากรณ์โบราณนับหลายพันหลายร้อยปีมาแล้ว บ่งไว้โดยผู้มีญาณทิพย์หรือผู้หยั่งรู้อนาคตกาลทั้งหลายจากต่างสถานที่และ ต่างเวลากัน ได้บอกเหตุการณ์ไว้ตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอัน ใกล้นี้ จึงเป็นข้อสังเกตว่า ภัยพิบัติและวิปริตของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหล่านี้เป็นที่ทราบมา ตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว ด้วยเหตุนี้แสดงว่าภัยพิบัติและภูมิอากาศวิปริตในปัจจุบัน จึงไม่ควรเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นเหตุ ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์เป็นไปตามการพยากรณ์ที่มีมาจากอดีต  ฉะนั้นภัยพิบัติสารพัดทิศและภูมิอากาศวิปริตเช่นนี้ จึงควรเป็นไปตามที่ผู้มีฤทธิ์กำหนดขึ้นดังเช่นที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ใน พระมหาปรินิพพาน หรือนอสตราดามุสได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น เป็นต้น ดังนั้นพยากรณ์ที่บ่งถึงภัยพิบัติโลกและวิกฤติต่างๆ ควรจะหยุดได้ถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามที่พยากรณ์กำหนดไว้แล้ว คือต้องพิสูจน์ความจริงเรื่องของพระจักรพรรดิโลกหรือที่คนไทยรู้จักคือพระ ศรีอารย์หรือพระศรีอาริยเมตไตรย เมื่อความจริงของพระองค์ปรากฏ มนุษย์จักเปลี่ยนเป็นคนดีและสันติสุขโลกที่แท้จริงกับสิ่งดีงามอื่นๆ จักเกิดแก่มนุษยโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งดีงามเหล่านี้เราทั้งหลายไม่ควรมองข้ามหรือลบหลู่ แต่ถ้ามนุษย์ไม่ใส่ใจในสิ่งประเสริฐ โลกจักเกิดมหันตภัยล้างโลกเพื่อขจัดคนบาป คนเลวคนชั่วในอีก 2 ปีข้างหน้าขึ้นแทนนั้นควรมีความเป็นไปได้ด้วย
          ดังนั้นเรื่องดีหรือเลวร้ายทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับมนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตา กรรมเอง อย่าคิดว่าต้องเห็นโรงศพถึงหลั่งน้ำตา เพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นโรงศพ ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่สายเกินไป ที่ทำไมเราถึงควรสนใจในพยากรณ์เหล่านี้ จากการวิเคราะห์หลักฐานที่ชัดเจนสรุปได้ว่าพยากรณ์ต่างๆ จากผู้มีญาณพิเศษที่บ่งบอกพยากรณ์ตรงกันกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะพระ เจ้าผู้สร้างโลกซึ่งฝรั่งเรียกว่าพระเจ้าหรือก๊อด (GOD) หรือท้าวสักกะเทวราชนั่นเองเป็นผู้ตรัสให้ผู้มีญาณพิเศษทั้งหลายในอดีตนั้นๆ ได้ทราบเรื่องราวเหมือนๆ กันเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและอนาคต นอสตราดามุสบ่งว่าพระเจ้าจะติดตามผลคำกล่าวของพระองค์ ซึ่งภัยพิบัติและภูมิอากาศวิปริตเกิดขึ้นเป็นไปตามพยากรณ์ที่กำหนดแล้วนั้น ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ในส่วนแรกได้เกิดขึ้นจริง ยังเหลือในส่วนที่สองที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้คือ สิ่งดีงามยิ่งจะเกิดกับมนุษยโลกหรือเกิดโลกาวินาศขึ้นแทน

1.       บทนำ

          ภัยพิบัติโลกและภูมิอากาศวิปริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นไปตามการพยากรณ์ โบราณจากผู้มีญาณพิเศษเช่น พระพุทธเจ้าโคตม ตำนานของศาสนาที่สำคัญๆ ของโลก นอสตราดามุส และพวกมายัน เป็นต้น และยังมีความตรงกันเกี่ยวกับโลกาวินาศ เช่น พวกมายันบ่งว่าจะเกิดขึ้นใน 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556 เมื่อเหตุการณ์ในปัจจุบันตรงตามพยากรณ์ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับพยากรณ์ล้างโลกที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าย่อมมีความเป็นไปได้ คนไทยส่วนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและความวิปริตของธรรมชาติไปตาม กระแสของสื่อว่า สาเหตุภัยพิบัติและภูมิอากาศวิปริตเกิดจากมนุษย์และสภาวะโลกร้อนขึ้น มีข้อสังเกตในเรื่องนี้ เมื่อ ศ.โจนส์ หน.ศูนย์วิจัยสภาพอากาศ ม.อีสต์แองเกลีย ประเทศอังกฤษ ลาออกจากตำแหน่งเพราะถูกเปิดโปงเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ใช้เล่ห์กระตุ้นโดยสร้างข้อมูลทางสถิติที่ไม่มีความจริงว่า โลกร้อนมีจริงและเกิดจากฝีมือมนุษย์
นอกจากนี้ สถาบันศึกษาด้าน แผ่นดิน มหาสมุทร์และอากาศของสหรัฐอเมริกา บ่งตามหลักฐานการวิจัยว่า ภูมิอากาศที่วิปริตของโลกในปัจจุบัน ไม่เกี่ยวกับสภาพสภาวะอากาศโลก อะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราหรือ
นักวิทยาศาสตร์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าโลกกำลังเย็นลง สภาวะอากาศโลกเกิดร้อนจัดและหนาวจัดนั้น ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดๆ สามารถหาสาเหตุแท้จริงของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกได้ แม้นาซ่า (NASA) ซึ่งเป็นองค์การที่ยอมรับทั่วโลก ยังไม่สามารถให้คำตอบใดได้
สำหรับคนทางซีกโลกตะวันตกเชื่อถือพยากรณ์บ่งตามศาสนาของเขาว่า ถึงเวลาที่จะมีผู้แทนของพระเจ้ามาช่วยพาให้พวกเขาพบกับโลกใหม่ที่มีความสุข เช่นสวรรค์
จากข้อเท็จจริงทราบว่า ถึงแม้ไม่มีมนุษย์เกี่ยวข้อง โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกและจักรวาล แม้แต่สัตว์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปร่างและขนาดในแต่ละยุคสมัย  
จากพยากรณ์โบราณได้บ่งถึงมนุษย์จักได้ทราบความจริงจากพระจักรพรรดิเกี่ยวกับ พระเจ้าเป็นผู้สร้างและกำหนดสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกและจักรวาลตลอดจนชีวิต ต่างๆ ให้เป็นไปตามกาลเวลานั้นๆ มีความเป็นจริงอย่างไร ที่น่าสนใจยิ่งคือขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นนำของโลกได้ยอมรับแล้วว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริง เนื่องจากมนุษย์ต่างดาวได้ตอบคำถามที่นักวิทยาศาสตร์โลกส่งข้อมูลไปยังห้วง ลึกของอวกาศ ฉนั้นจึงไม่ควรลบหลู่ความเป็นไปได้ที่ความลี้ลับต่างๆ ของมนุษย์ นรกและสวรรค์จะถูกเปิดเผยโดยพระเจ้าหรือท้าวสักกะฯ ซึ่งไม่เพียงพระพุทธเจ้าโคตมตรัสว่าท้าวสักกะฯ มีพระองค์จริง ผู้มีญาณพิเศษเช่น นอสตราดามุสได้บ่งบอกถึงความลับที่ท้าวสักกะฯ มีอยู่และปกปิดไว้คือพระสูตรการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ฉะนั้น บทความนี้จึงขอเสนอข้อมูลที่สามารถพิสูจน์หลักฐานรูปธรรมตามหลักการทางวิทยา ศาสตร์ได้ ถ้าท่านได้ศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับพยากรณ์ให้เข้าใจถ่องแท้ ท่านอาจทราบว่าในปัจจุบันเป็นช่วงการเปลี่ยนจากยุคเหล็กเป็นยุคทอง ของมนุษยโลก ที่ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศาสนาศาสตร์บ่งเรื่องยุคไว้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนยุคจักมีเหตุการณ์ตามตำนานโบราณและการชี้ถึงมีภัยพิบัติและภูมิ อากาศวิปริตเกิดขึ้นเป็นเครื่องชี้นำก่อน แต่คนส่วนมากขาดการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นนี้ หรือคงไม่คาดคิดกันมาก่อน เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ เราทั้งหลายไม่ควรเพิกเฉย ไม่ควรใช้ความรู้สึกมาตัดสินว่าถูกหรือผิดประการใด ไม่ควรประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ถ้าเราให้ความสนใจและพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจเรื่องนี้ตามหลักฐานรูปธรรม ผลที่เกิดขึ้นน่าจะมีประโยชน์ยิ่งแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวง และยังเป็นการสร้างมหากุศลเกิดผลบุญยิ่งถ้าท่านได้ช่วยเผยแผ่เรื่องนี้ต่อๆ กันไป เพราะนี่ควรเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตของตนให้พ้นจากโลกาวินาศได้ และอาจจะช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากและอาจจะหยุดมหันตภัยล้างโลกได้ด้วย           

2.       วัตถุประสงค์การนำเสนอ    

เพื่อหาข้อเท็จจริงตามพยากรณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติสารพัดทิศและภูมิอากาศ วิปริตที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือท้าวสักกะเทวราชเป็นผู้กำหนดขึ้น ความจริงนี้เพื่อหนทางการมีสันติสุขที่แท้จริงและหยุดโลกาวินาศที่จะเกิด ขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า จากหลักฐานรูปธรรมที่นำมาแสดงในบทความนี้ท่านจะได้ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทาง ความเข้าใจ รวมถึงสิ่งที่ท้าวสักกะฯ กำหนดขึ้นเพื่อช่วยมนุษยโลกด้วยหลักฐาน ที่น่าสนใจยิ่งคือหลักฐานสำคัญๆ แสดงถึงท้าวสักกะฯ น่าจะมีพระองค์จริง และสิ่งที่ไม่ควรประมาทโดยเฉพาะตามที่พระองค์ให้ผู้แทนสวรรค์จารึกกฎไว้บน หิน10 ข้อที่รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเป็นตัวอย่างเช่น มีกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมจริง มีภาษาใหม่ที่ใช้ง่ายได้ทั่วโลก รวมถึงโลกาวินาศที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดประชากรโลกลงถึง 80-90 % ถ้ามนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ที่ดี เพื่อกำจัดคนบาป คนเลวคนชั่วและส่งพวกเขากลับไปยังนรกภูมิตามเดิม พระพุทธเจ้าตรัสในพุทธทำนายหลังจากการล้างโลกเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ในเวลานั้น เหลือน้อยเต็มที
พยากรณ์จากหลายแห่งบ่งไว้ชัดเจนถึงประโยชน์สุขการพิสูจน์ข้อเท็จจริงใน เรื่องพระจักรพรรดิ และย่อมไม่เป็นเรื่องเสียหายประการใดในการหาความจริงเช่นนี้ไม่ใช่หรือ โปรดคิดว่าสมควรแล้วหรือที่จะให้ความประมาทเป็นเหตุให้มนุษยโลกจะถูกทำลาย หรือเป็นการเกิดสิ่งดีงามยิ่งเป็นสิ่งตอบแทนถ้ามนุษย์ไม่ประมาทและลบหลู่ สิ่งดีมีค่า ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศล ต้องการสร้างมหาบุญให้เกิดกับตนได้ช่วยกันเผยแผ่ หรือบอกกล่าวเรื่องนี้ต่อๆ กันไป หรือช่วยกันผลักดันสื่อมวลชนต่างๆ ช่วยให้เกิดการพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ขึ้น

3.       ความเกี่ยวข้องระหว่างพยากรณ์โลกกับพระพุทธศาสนา

          พยากรณ์โลกเป็นเรื่องราวของพระจักรพรรดิที่จะปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับพระจักรพรรดิมีมาก่อนที่สิทธัตถะกุมารประสูติ โดยตามความเชื่อของพราหมณ์ซึ่งเหมือนกับความเชื่อของลัทธิยูดายหรือลัทธิของ ชาวยิวซึ่งเป็นแม่บทของศาสนาคริสต์และอิสลาม ที่บ่งบอกถึงโลกนี้จะมีพระศาสดาอยู่ 1 พระองค์และพระจักรพรรดิอีก 1 พระองค์ พยากรณ์นี้จึงเป็นหลักฐานเด่นชัดว่าพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ ไม่ใช่พระศาสดาสอนศาสนาใหม่ เพราะพระศาสดาได้ปรากฏแล้วคือพระพุทธเจ้าโคตม ในพระพุทธศาสนาแสดงถึงพระศาสดาไม่ปรากฏซ้อนในยุคเดียวกันซึ่งควรเป็นข้อเท็จ จริง สำหรับพระจักรพรรดิมีหน้าที่ที่จะมาช่วยมนุษยโลกสร้างสันติสุขที่แท้จริง ขึ้นโดยจะเน้นถึงเศรษฐกิจและสังคม ตามพยากรณ์พิสูจน์ได้ว่าพระจักรพรรดิเป็นคนไทย และพระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ดีแล้วว่า พระศรีอารย์จะมาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง พ.ศ. 5000

4.       ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา 

          หลักฐานที่นำมาใช้ในเรื่องนี้ ได้จากงานวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ ดวงดาว ดวงอาทิตย์ อุตุนิยมวิทยา ตำนานทางศาสนาที่สำคัญๆ ของโลก เรื่องของการเขียนภาพและข้อมูลของมนุษย์ต่างดาวบนแปลงนา (Crop Circles) จากข่าว บทความทางวิชาการ เวปไซด์ในเรื่องเกี่ยวข้องที่เป็นที่นิยม และสถาบันการศึกษา เช่น นาซ่า โนอา (NOAA) มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาแสดงในบทความนี้ ได้ทำการวิเคราะห์มาก่อนแล้วว่าเป็นจริงมีเหตุผลและมีที่มาที่ไป สามารถใช้อ้างอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

          สิ่งที่น่าสนใจยิ่งคือ ข้อความที่ลงหนังสือพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 7 มีนาคม 2540 เกี่ยวกับ จะหยุดน้ำท่วมไปทั่วโลกได้อย่างไร ข้อความแสดงความชัดเจนถึงทุกศาสนาโลกกล่าวสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องพระ จักรพรรดิโลก และการหยุดภัยพิบัติสารพัดทิศ โปรดสังเกตว่าจริงไหมที่น้ำท่วมและภัยพิบัติสารพัดทิศเกิดขึ้นไปทั่วโลกไม่ หยุด แต่เกิดรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน  

จากข้อมูลแปลได้ว่า "น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันนี้ และภัยพิบัติต่างๆ ที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะเป็นการกระทำโดยเทพเทวดา ผู้ที่มีชื่อว่าจอมเทพแห่งสรวงสวรรค์ ได้จุติขึ้นเพื่อมาสร้างกฎเกณฑ์ของมนุษยโลกใหม่ (ศาสนาฮินดูกล่าว) และพระองค์จะทรงนำผู้คนทั้งหลายให้ทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมด (ศาสนาคริสเตียนกล่าว) พระองค์ทรงเป็นผู้สอนทั้งมนุษย์และเทพเทวดา (ศาสนาพุทธกล่าว) พระองค์ทรงป้องกันพระองค์เองด้วยความรู้ยวดยิ่งที่ไม่มีใครมี (ศาสนาอิสลามกล่าว) ซึ่งความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นจากพระองค์เอง (ลัทธิขงจื้อกล่าว) พระองค์จะให้ผลประโยชน์มนุษยโลก (โซโรสเทรียนนิซึ่มกล่าว) และสันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นบนโลกโดยไม่มีที่สิ้นสุด (ยูดายกล่าว) พระองค์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงอยู่ที่เมืองซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ชื่อของพระองค์คือ จอมเทพแห่งสรวงสวรรค์ สื่อควรที่จะช่วยกระจายข่าวนี้ไปทั่วโลก เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระองค์ จะได้หยุดภัยพิบัติอันเกิดจากเทพบัลดาล"

5.       ถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามพยากรณ์โลกชี้แนะ มนุษย์จะได้ประโยชน์อะไร

          ขอสรุปดังนี้

          5.1     พยากรณ์และคำทำนายต่างๆ เกี่ยวกับพระจักรพรรดิจากศาสนา ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกมีมากกว่า 50 พยากรณ์
          สิ่งที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้คือ ผู้กำหนดพยากรณ์ที่แท้จริงคือท้าวสักกะเทวราช ผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลก ซึ่งท้าวสักกะฯ เป็นที่ยอมรับของความเชื่อของคนทั่วโลกและทุกศาสนาในชื่อต่างๆ กัน และพระองค์ได้ให้ความรู้อนาคตกาลแก่ผู้มีญาณพิเศษในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ กันมาโดยตลอด เพื่อเผยแผ่เป็นคำพยากรณ์ ท้าวสักกะฯ พยายามที่จะช่วยโลกมนุษย์ให้มีสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนยุคทอง ในขณะนี้ที่โลกมีวิกฤติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคมและภัยพิบัติสารพัดทิศ  ย่อมเป็นการยากที่มนุษย์จะแก้ไขกันเองได้ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสพุทธทำนายไว้ว่าในปัจจุบัน คนเลวคนชั่วมีมากมาย คนดีมีศีลธรรมมีน้อยและไร้สิทธิ์เสียง ผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพยากจน มนุษย์เอาเปรียบสัตว์และทำลายธรรมชาติ ความยุติธรรมไม่มี ถ้ามนุษย์ดื้อดึงไม่กลับตัวกลับใจเป็นคนดี ท้าวสักกะฯ จำเป็นต้องล้างโลกขึ้นเพราะมนุษย์ทำให้สวรรค์และมนุษย์ต่างดาวเดือดร้อน การล้างโลกที่จะเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2556 หรืออีก 2 ปีข้างหน้าและต่อเนื่องไปอีกหลายปี จะทำให้คนบาป คนเลวคนชั่วทั้งหลายจะตายหายไปจากโลก แต่โลกาวินาศนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้คนทั้งหลายพิสูจน์ข้อเท็จจริงของท้าว สักกะฯ หรือพระจักรพรรดิ์

          ความจำเป็นที่ต้องพิสูจน์ความจริงเพราะ ว่ามีผู้ปลอมแปลงเป็นพระจักรพรรดิตามชื่อเรียกต่างๆ กันตามภาษาของชนชาตินั้นๆ ดังนั้นการหาความจริงจะทำให้พระจักรพรรดิพระองค์จริงมีโอกาสพิสูจน์พระองค์ เพื่อเข้าช่วยเหลือมนุษยโลกให้กลับตนเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างแท้จริงและโลก มนุษย์จะกลายเป็นเช่นเมืองสวรรค์ ซึ่งจากหลักฐานมากมายเท่าที่ทราบมีมากกว่า 50 คำพยากรณ์อยู่ในศาสนาและตำนานต่างๆทั่วโลกนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระจักรพรรดิอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ได้เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ ยกเป็นตัวอย่างเช่น ท้าวสักกะแบ่งภาคมาจุติที่กรุงเทพฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อจักเป็นพระจักรพรรดิโลก หรือคนไทยรู้จักคือพระศรีอารย์ ในขณะนี้พระองค์ยังเป็นคนไทย เป็นพุทธศาสนิกชน ควรมีอายุประมาณ 67-70 ปี มารดาผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับการจุติครั้งก่อนๆ พระจักรพรรดิมีน้องสาว 3 คน เรื่องราวในพยากรณ์บ่งบอกแม้ว่าที่อยู่ในปัจจุบันของพระจักรพรรดิอยู่ที่ไหน เมืองอะไร เป็นต้น ถ้าท่านที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพยากรณ์มาก่อนอาจกล่าวว่าไม่ควรมีความเป็นไปได้ แต่ถ้าท่านได้ศึกษาข้อเท็จจริงจักทราบว่าเรื่องพยากรณ์เป็นเรื่องที่มีหลัก ฐานรูปธรรมเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ตามหลักฐานรูปธรรม ดังนั้นมนุษย์ควรให้ความสนใจในพยากรณ์ที่มีหลักฐานมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ของ มนุษย์ชาติทั้งหลายเอง ถ้ามนุษย์ปฏิเสธการหาข้อเท็จจริง การล้างโลกควรจะเกิดขึ้น แต่ถ้าคนทั่วไปหาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ สันติสุขที่แท้จริงของโลกควรจักเกิดขึ้นแทน

          5.2     ความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์พระจักรพรรดิพระองค์จริง ก็เพราะในปัจจุบันมีผู้อ้างตนเป็นพระจักรพรรดิมากมายอยู่ทั่วโลก การที่จะทราบว่าพระจักรพรรดิพระองค์จริงเป็นใครนั้น ผู้คนทั้งหลายจึงจำเป็นต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริง การพิสูจน์ควรกระทำทางทีวี ที่ผู้คนทั่วไปสามารถเห็นความเป็นจริงได้พร้อมเพรียงกัน สิ่งที่นำมาพิสูจน์ความจริงนั้น พระจักรพรรดิพระองค์จริงจะต้องนำหลักฐานที่ชาวโลกยอมรับมาแสดง ที่สำคัญคือแสดงสวรรค์และนรกที่เป็นจริงและการสร้างสรรพสิ่งขึ้นบนโลกนั้น เป็นไปได้อย่างไร ถ้ามนุษย์เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ มนุษยโลกย่อมเปลี่ยนเป็นผู้มีแต่ความดีงามตลอดไป สิ่งเลวทรามทั้งหลายจักหายไปจากโลก

          5.3     ท้าวสักกะฯ จะไม่ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ ในการสร้างสันติสุขโลก แต่จะให้พระสูตรที่มนุษย์สามารถใช้เพื่อสืบสานสันติสุขที่แท้จริงด้วยตนเอง ได้ตลอดไป และแต่ละบุคคลสามารถสร้างอริยะปัญญาที่แท้จริงของตนๆ แทนความเชื่อและยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เคยเป็นมา
5.4     พระจักรพรรดิจักนำมนุษยโลกสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นแก่มนุษย์ สรุปคือ ทุกๆ คนจักเป็นคนดี ความยุติธรรมที่แท้จริงจักเกิดขึ้นทุกหนแห่ง การทำการสิ่งใดๆ จะมีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำ ทุกประเทศจักช่วยเหลือกัน ไม่มีสงครามใดๆ สิ่งเลวทรามจะหมดไป ผู้คนมีเมตตากรุณา มีกินมีใช้ มีที่อาศัย คนจนโจรผู้ร้ายไม่มี ใครใคร่เรียนได้เรียน เจ็บป่วยมีหมอรักษา พืชผลมีบริบูรณ์ เศรษฐกิจและสังคมมีธรรมะเป็นที่ตั้ง มีความยุติธรรมที่แท้จริง มนุษย์สัตว์ไม่เบียดเบียนกัน เป็นต้น

6.      คนส่วนมากไม่สนใจในพยากรณ์โลก ควรคิดกันใหม่ไหม ถ้าเรื่องนี้มีผลโดยตรงกับตนเอง

         เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ไม่เฉพาะภัยพิบัติรุนแรงและภูมิอากาศผิดปกติธรรมชาติ ยังมีเหตุการณ์หลายสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่งกำหนดไว้ตามพยากรณ์โบราณบ่งบอกว่า จะเกิดขึ้นก่อนการมาปรากฏของพระจักรพรรดิ ได้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันแล้วจริงในปัจจุบัน เช่น การเกิดของวัวป่าสีขาวของชาวอเมริกันอินเดียน การเกิดวัวแดงของชาวยิว การเกิดของดาวพระเคราะห์เรียงตัวทั้ง 7 ดวง และการเกิดพระจันทร์สีเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันนี้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงไปของแถบดาวพฤหัสแบบที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านใดได้นึกคิดมา ก่อน และจากการปรากฏหลักฐานจากมนุษย์ดาวอังคาร ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง เป็นต้น
ถ้าพิจารณาวิเคราะห์ถึงการเกิดสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปัจจุบันนั้น ตรงตามตำนานหรือการพยากรณ์โบราณ การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องผิดปกติของธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สามารถสนับสนุนแนวคิดในเรื่องราวของการ พยากรณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติในปัจจุบันได้ว่า ควรจะเกิดจากผู้มีฤทธิ์ดลบันดาลมากกว่าเป็นการธรรมชาติ  
ในปัจจุบันยังมีสิ่งแปลกๆ หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและยังไม่มีคำตอบ  เช่น สัตว์เช่น นก ปลา ตายมากมายในที่ต่างๆ กัน แม้น้ำที่มีน้ำไหลอยู่ในป่ายังเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเรืองรอง นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่หลายชนิดเพิ่มขึ้นในขณะนี้ จึงคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่พลังงานจากนอกโลกน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนสายพันธุ์ของสัตว์ และถ้ามีปริมาณมากขึ้นอาจกระทบถึงมนุษยชาติถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ และการทำลายชีวิตสัตว์โลก
ถ้ามีคำถามว่านักวิทยาศาสตร์รับรองเหตุการณ์ที่ผิดปกติในปัจจุบันอย่างใด บ้าง สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศยอมรับพลังจากนอกโลกมีผลต่อมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง หลังจากที่ผู้คนบนโลกมีความสงสัยมาช้านานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ ไม่ และที่โลกผิดปกติเวลานี้เกิดจากอะไรเป็นสาเหตุ อะไรกำลังเกิดขึ้นในสุริยะจักรวาลและโลกของเรา นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบใดๆ ที่แน่ชัด ในขณะที่ตำนานทางศาสนาและการพยากรณ์โบราณได้กล่าวไว้ก่อนล่วงหน้านับพันๆ ปีแล้ว

จริงไหมที่ท้าวสักกะเทวราชเป็นผู้พยายามสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกมนุษย์

          ด้วยเหตุผลและหลักฐานแล้ว จะเข้าใจว่าพยากรณ์ที่กล่าวไว้มิได้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระหรือไม่น่า สนใจ และถ้าท่านศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางศาสนาและพยากรณ์จะเห็นภาพพจน์ว่า เหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นไปตามที่พระเจ้าหรือท้าวสักกะฯ กำหนดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีต โดยผ่านเป็นคำพยากรณ์ของผู้มีญาณพิเศษ ที่เป็นไปเช่นนี้ขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงว่า มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นในตนเองไว้ด้วยทิฐิ ดังนั้นการใช้พยากรณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพยากรณ์ อาจได้ผลที่จะทำให้มนุษย์เห็นว่า ท้าวสักกะฯ มีพระองค์จริง ท้าวสักกะเทวราชเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสว่าเป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะท้าวสักกะฯ เป็นผู้คอยช่วยเหลือคำจุนพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เราควรหรือไม่ที่จะสู้ความจริงตามหลักฐาน สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในการเผยแผ่ให้ขยายวงกว้างไปยังประชาชน เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องท้าวสักกะฯ และถ้าเป็นจริง มนุษย์ควรทบทวนบาปบุญคุณโทษตามพยากรณ์หรือจะต่อต้านในสิ่งดีมีคุณค่ายิ่งแก่ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

7        การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ตรงกับพยากรณ์ อะไรเป็นเหตุ
ในหัวข้อที่ 7 มีความสำคัญยิ่ง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการพยากรณ์ จากหลักฐานข้อเท็จจริงสามารถหาเหตุผล ที่มาที่ไปเพื่อยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระจักรพรรดิปรากฏพระองค์ ดังแสดงอยู่ในข้อ 7.2 ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระจักรพรรดิจักปรากฏในปัจจุบันจึงมีความเป็นได้อย่างยิ่ง ที่ผู้มีฤทธิ์กำหนดขึ้นเพื่อให้พระจักรพรรดิมีโอกาสได้ปรากฏพระองค์เพื่อ พิสูจน์ข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดความผิดปกติบนโลกในช่วงปัจจุบันโดยเริ่มมาจาก ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งตรงกับการพยากรณ์ของนอสตราดามุส และมีความสอดคล้องกับพยากรณ์โบราณ จะขอยกเป็นตัวอย่างดังนี้      

          7.1  พยากรณ์เกี่ยวภูมิอากาศผิดปกติเริ่มจากปี พ.ศ. 2535

ปี พ.ศ. 2535 เมืองซินซินนาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเริ่มของวิปริตของภูมิอากาศ หน้าหนาว เป็นร้อน หน้าร้อนเป็นหนาว ข่าวโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ และเมืองซินซินนาติ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ มีหลักฐานมากพอที่จะสรุปได้ว่าเป็นเมืองที่พระจักรพรรดิอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

รูปแรก: ปี พ.ศ. 2535 ฟ้าฝ่าแรงมาก ในฝรั่งเศส ฟ้าฝ่า 30,000 ครั้งในวันจันทร์ และ 18,000 ในวันอังคาร ซึ่งตรงกับตำนานของเวลาการปรากฏของพระจักรพรรดิ
รูปที่สอง: TIMES July 8, 1996 (2539) ได้ลงข่าวว่าโลกป่วย จะเห็นว่าเริ่มมาจากปี 1992 (พ.ศ. 2535) และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้

          7.2     พยากรณ์ต่างๆ ที่บ่งว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าพระจักรพรรดิปรากฏพระองค์ ได้เกิดขึ้นเป็นจริง สิ่งเหล่านี้เป็นที่ทราบของผู้คนทั่วโลกเพราะเป็นข่าวทั้งหนังสือพิมพ์และ ทีวี เช่น

 

การเกิดของวัวขาวของชาวอเมริกันอินเดียนเมื่อ พ.ศ. 2537 ที่กล่าวว่าโลกจะมีแต่สันติสุข
การเกิดวัวแดงของชาวยิว ที่บ่งว่าจะนำหน้าพระจักรพรรดิมาก่อน ได้เกิดเป็นจริงเมื่อ พ.ศ. 2539

 

การเกิดของดาวพระเคราะห์เรียงแถว เมื่อ พ.ศ. 2543 แสดงถึงพระนารายณ์ อวตานเป็น กัลกี จะมาปราบยุคเข็ญของมนุษยโลก พยากรณ์ได้เกิดเป็นจริงแล้ว โดยนาซ่า ใช้ดาวเทียมในการถ่ายภาพ เพราะดาวพระเคราะห์ทั้งหมดอยู่หลังดวงอาทิตย์ ซึ่งดาวพระเคราะห์ทั้งหมด อยู่ตรงข้ามกับโลก

การเกิดพระจันทร์สีแดงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ซึ่งตามพยากรณ์บ่งว่าพระจักรพรรดิมีตัวตนจริงบนโลกแล้ว (ที่ประเทศไทย ปรากฏว่าท้องฟ้าปิด เปิดที่ทางใต้หน่อยหนึ่ง ทำไมถึงเป็นเช่นนี้)

          7.3     พยากรณ์เกี่ยวกับภูมิอากาศ โดยโลกร้อนขึ้นหรือเย็นลง ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดสามารถให้ความชัดเจนได้

 

          7.4     ภัยพิบัติเริ่มจาก พ.ศ. 2535 แต่ผู้คนส่วนใหญ่พึ่งให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง จะเห็นว่าธรณีสูบยักษ์เกิดขึ้นบ่อนครั้งในปัจจุบัน น้ำท่วม ลมพายุรุนแรงมากขึ้น เป็นต้น สถิติภัยพิบัติในปัจจุบัน รุนแรงและเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเทียบกันไม่ได้ โปรดสังเกตุว่าภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปี 1992 (พ.ศ. 2535)

  

  

  

  

  
ที่น่าสนใจคือการเกิดไฟป่าที่รัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีบริเวณกว้างมาก ประมาณ 400 x 450 กม. ภาพที่เห็นถ่ายภาพจากดาวเทียม โดยที่สาเหตุเกิดจากฟ้าผ่ามากมายทั้งๆ ที่ไม่มีเมฆฝนใดๆ

แสดงภาพน้ำที่จะท่วมโลก โดยมีสเกลว่าน้ำท่วมกี่เมตรจะมีผลเพียงใด เช่น สีแดง น้ำท่วมเพียง 1-2 เมตร ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ถ้าน้ำแข็งบนโลกละลายหมด น้ำจะท่วมถึงเขตสีเขียว นั่นคือประเทศไทยกว่าครึ่งประเทศจะอยู่ภายใต้น้ำท่วม ตึกกว่า 15 ชั้นในกรุงเทพฯ จะถูกน้ำท่วมมิด  ภาพถัดไปเป็นเรื่องราวของอากาศผิดธรรมชาติได้ทราบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 นิตยสารที่มีชื่อขายไปทั่วโลกเช่น LIFE ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปี พ.ศ. 2535 ว่า “ทำไมภูมิอากาศเป็นบ้าไปแล้วหรือ” หนังสือพิมพ์รายวันที่สหรัฐอเมริกาบ่งว่า เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเช่นนี้ โปรดอย่าลบหลู่เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองด้วย

 

          7.5  เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับ ดวงอาทิตย์ โลก และมนุษย์ต่างดาว

  
การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเคยเกิดขึ้นมาแล้ว และนี่อาจเป็นเหตุให้สัตว์โลกถึงขั้นเปลี่ยนสายพันธุ์ ซึ่งในขณะนี้ ขั้วแม่เหล็กโลกกำลังเปลี่ยนทิศทาง และเป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พบสัตว์สายพันธ์ใหม่ๆ เกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีข้อมูลที่บ่งบอกอุปนิสัยของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปด้วย

          7.6    ความลี้ลับเรื่องมนุษย์ต่างดาวถูกเปิดเผยโดยมนุษย์ต่างดาว ติดต่อส่งข้อมูลมายังโลกมนุษย์ และขณะนี้ United Nation ตั้งทูตและคณะกรรมการติดต่อมนุษย์ต่างดาวแล้ว ภาพข้างล่างเป็นข้อมูลที่มนุษย์ดาวอังคารตอบกลับนักวิทยาศาสตร์โลก

ภาพที่จะเห็นต่อไปเป็นมนุษย์ดาวอังคารผู้หญิง

ภาพต่อไป เป็นตัวอย่างภาพต่อเนื่องการชันสูตรศพที่พิสูจน์ได้ว่าแล้วว่าเป็นมนุษย์ดาวอังคาร

    

หนังสือพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลงข่าวจานบินตกเมื่อปี พ.ศ. 2490

          7.7    ทำไมดาวพฤหัสเปลี่ยนไปได้อย่างไรโดยไร้ร่องลอย นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบ

สิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

          7.8    ตัวอย่างจากมหาปรินิพพาน จากตำนานของศาสนา และผู้มีญาณพิเศษท่านอื่นๆ 
                    7.8.1  พระพุทธเจ้าโคตมตรัสถึงพระตถาคตเจ้าหรือผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์ใดผู้ ตรัสรู้จักให้พระอนุตตรธรรมจักรเป็นไป

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โลกนั้นผิดปกติเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่หยุด ซึ่งเป็นจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖) ตามข้อ ก, ข และ ค. ดังนี้

                    ก.       ดูกรอานนท์ มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัด เมื่อลม ใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำให้ไหว น้ำไหวแล้ว ย่อมยังแผ่นดินให้ไหว อันนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่ง เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏฯ ในเรื่องนี้ ดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรไทยทำงานที่องค์การนาซา (NASA) สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความสำพันธ์ระหว่างอวกาศกับการเปลี่ยนแปลงบนโลก” ในช่วงต้นปี 2556 ต้องระวังเรื่องภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์กับโลก จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ถูกต้อง ซึ่ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่าในด้านวิทยาศาสตร์กับศาสนาว่ามีแต่พระพุทธศาสนาที่สามารถนำสองสิ่งมาผสมผสานได้อย่างกลมกลืน

                    ข.       อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิต หรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้า เขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้ อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สอง เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏฯ เรื่องนี้มีบ่งอยู่ในพยากรณ์ของศาสนาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

                    ค.       อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั้น แผ่นดินนี้ย่อม สะเทือนสะท้านหวั่นไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏฯ สิ่งนี้อีกเช่นกันที่มีความเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์

                   7.8.2 มากกว่า 50 พยากรณ์ที่สามารถนำมาพิสูจน์หาความเป็นจริงได้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ใช่ เป็นเรื่องไร้สาระ  จึงขอยกเป็นตัวอย่างของพยากรณ์มาดังนี้ 
Nostradamus V:41
Being born in the shadows and nocturnal time, He shall be a sovereign in kingdom and bounty, He shall cause his blood to be born again from the antique urn, Renewing a golden age instead of a brass one.
4Ezra.16:19 "Behold, famine and plague, tribulation and anguish, are sent as scourges for amendment."
Isaiah 29:6 “Thou shalt be visited of the LORD of hosts with thunder, and with earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire.
Daniel 7:13 "I saw in the night visions, and, behold, one like the son of man came with the clouds of heaven (unusual weather), and came to the Ancient of days, and they brough him near before him.
Not only 4Ezra 16:19, Isaiah 29.6, and Daniel 7:13 but there are many prophecies indicated the events that will happen at the time of the coming of the true Messiah that exists at the present time.
ศาสนาที่สำคัญๆ ของโลก บ่งบอกการมาของพระจักรพรรดิที่จะมาช่วยมนุษยโลกในเวลาปัจจุบัน พระองค์ไม่ใช่นักบวช ไม่เป็นพระศาสดา ไม่สอนศาสนาใหม่ ศาสนาพระศรีอารย์จึงไม่มีในยุคของพระพุทธเจ้าโคตม แต่พระศรีอารย์จักนำผู้คนบนโลกเพื่อให้ภัยพิบัติหยุด และสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลก

8.       พระจักรพรรดิพระองค์จริงเป็นอย่างไร และ ข้อเสนอแนะ

         พยากรณ์ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้คือท้าวสักกะฯ จุติเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ใด และถ้าผู้คนหาข้อเท็จจริงในเรื่องพระจักรพรรดิพระองค์จริงเพื่อพระองค์จะได้ ปรากฏแล้ว สันติสุขที่แท้จริงบนโลกที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในครั้งใดๆ จักเกิดขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะข้อเท็จจริงของสวรรค์และนรกจะถูกแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งคนทั้งหลายจะเกรงกลัวที่จะต้องไปเกิดและอยู่ในนรกภูมิเป็นเวลาอันยาวนาน แทนการกล่าวให้เชื่อเป็นนามธรรมเช่นที่เป็นมา สำหรับโลกของพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์นั้น คนไทยส่วนมากน่าจะได้เคยยินมาแล้วไม่มากก็น้อย คนเลวคนชั่วจักไม่มีอยู่บนโลกอีกต่อไป และผู้คนจะมีอริยปัญญาคิดเองได้แทนการเชื่อตามกัน แต่สิ่งที่น่าวิตกในเวลานี้คือ พยากรณ์จากหลายแห่งที่ต่างเวลาและสถานที่ เช่น พระพุทธเจ้าโคตมได้ตรัสถึงผู้คนบนโลกเหลือน้อยเต็มทีในเวลาที่โลกเกิดสันติ สุขที่แท้จริงขึ้น ซึ่งแสดงถึงในเวลานี้ผู้คนทั่วไปอาจไม่สนใจหาความจริงเกี่ยวกับพระจักรพรรดิ จนทำให้การล้างโลกที่จะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 เกิดขึ้นก่อนที่สันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงจักเกิดขึ้น ฉะนั้นขอได้โปรดอย่าประมาทในพยากรณ์ ดังนั้นโปรดช่วยกันพิจารณาเรื่อง ท่านจะไม่เสียใจถ้าได้อ่าน “เหตุและผลของภัยพิบัติโลกและภูมิอากาศที่วิปริตในปัจจุบัน” และช่วยกันเผยแผ่ผลักดันให้สื่อมวลชนสนใจหาข้อเท็จจริงในเรื่องพระจักรพรรดิขึ้นด้วยเถิด

โดยช่วยกันจัดหาและตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติผู้ทราบเรื่องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องพระจักรพรรดิขึ้น และจัดรับสมัครผู้คนจากทั่วโลกที่คิดว่าตนเป็นพระจักรพรรดิ และพิจารณาผู้มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชิญมาแสดงหลักฐานต่อผู้คนทั่วไป ด้วยวิธีการนี้จะทำให้เราได้พบกับพระจักรพรรดิพระองค์จริงโดยปราศจากการหลอก ลวงตามพยากรณ์ที่กำหนดไว้

          ข้อเสนอแนะ การเผยแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทความนี้ ไม่จำเป็นต้องให้ใครเชื่อแบบไร้เหตุผล เพราะเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ความจริงได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และจักเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์ เป็นกุศลธรรมแด่ตนเองและผู้คนทั่วไปตามหลักกาลามสูตรของ พระพุทธเจ้าโคตมที่เราควรยึดถือปฏิบัติ และที่สำคัญยิ่ง คือสิ่งนี้จักเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นการสร้างมหาบุญเป็นมหากุศลซึ่งจะทำให้ ท่านมีโอกาสรอดพ้นจากมหาภัยล้างโลกถึงแม้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ตาม

                                                  V.5  กพ. 2554 ข้อมูลจาก  http://www.metteya.org © 2007, 2009, 2010-2011

กลับไปหน้าแรกของ metteya.org