ครู Indra Veda ขอความร่วมมือมายังท่าน
โปรดศึกษาให้เข้าใจ
เพราะมีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและวิญญาณของท่านเองด้วย

 

ใหม่สุดของ A Telenaโปรดคลิกลิงค์ที่นี่ ชมวีดีโอ เรื่อง 1
ครูอินทราคือใคร

ความจริงของคนเป็น - คนตาย Who is Indra?

 

ในขณะเวลานี้ พยากรณ์ทุกขั้นตอนเป็นไปตามที่ท้าวสักกะเทวราช กำหนดขึ้น ไม่มีข้อผิดพลาดประการใด รวมถึงเรื่องราวของพระจักรพรรดินั้นเป็นจริง คงเหลือแค่การล้างโลกอธรรมจะเกิดขึ้นแบบใด เท่าที่ทราบมนุษย์จะไม่ทันตั้งตัว แบบยุคน้ำแข็งครั้งที่ผ่านมา คือการเปลี่ยนแปลงเป็นไปเร็วมาก หรือที่ดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้น ได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจับภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ การล้างโลกอธรรมลูกนี้ ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระจักรพรรดิ แต่ขึ้นอยู่กับมนุษยโลกเป็นผู้กำหนดเอง การที่เทพจะไปกำหนดจิตใจคนนั้นทำไม่ได้ ผิดกฏเกณฑ์ของสวรรค์ แต่มารกำหนดจิตคนได้ ถ้าบุคคลนั้นๆ จะยอมให้มารกำหนดโดยที่บุคคลนั้นๆ อาจไม่รู้ตนด้วยซ้ำไป

พระจักรพรรดิได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง พยายามมาโดยตลอด 20 ปี เพื่อหาทางช่วยมนุษย์ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงจะทราบได้ชัดเจนว่า ชีวิตพระจักรพรรดิเป็นไปอย่างไร เรื่องพระจักรพรรดิหวังโน่นหวังนี่ ขอให้เลิกคิดได้ อย่าให้ความสงสัยแคลงใจมาปกปิดกั้นการหาความจริง เพื่อการช่วยชีวิตของคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ ขอเปรียบเทียบง่ายๆ มันเหมือนกับคนหนึ่งยืนถือก้อนหินสกปรกไว้ก้อนหนึ่ง ไม่ยอมแลกกับแก้วแหวนเงินทอง ที่พระราชามากองเพื่อขอแลกเปลี่ยนให้ทิ้งก้อนหินสกปรกนั้นไปเสีย

คิดให้ดี การหาความจริงเพื่อประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหลาย มันเสียหายตรงไหน ถ้ากลัวว่าจะมีการหลอกลวงขึ้นนั้น มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพระจักรพรรดิคนเดียวกับคนทั้งโลก ถ้ามีการพิสูจน์พระจักรพรรดิขึ้น จะทราบข้อเท็จจริงว่า พระจักรพรรดิคือท้าวสักกะเทวราชที่แบ่งภาคมาจุติ เพื่อมาช่วยมนุษยโลก แล้วพระจักรพรรดิจะต้องการอะไรไปทำไม ตามพยากรณ์ หลังจากการสอนมนุย์ให้เป็นคนดี 3 ปีแล้วจะต้องจากไป

ตามพยากรณ์เกี่ยวกับการล้างโลกอธรรมลูกนี้ ผู้ที่จะรอดชีวิตได้นั้น จำเป็นต้องทราบ คุณธรรม สัทธรรม ที่แท้จริง ซึ่งผู้คนส่วนมากไม่ทราบ พระไตรปิฎกเองมีพิรุษขาดความสมบูรณ์ เพราะผู้อยู่ในหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสอน ที่สำคัญขาดการใช้กาลามสูตร มีแต่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เข้าใจอภิธรรมในทางที่ถูกต้อง

พระพุทธศาสนาจำเป็นต้องแก้ไข ถ้าดำเนินไปเช่นที่เป็นอยู่ พระพุทธศาสนาเสื่อมสลายไม่ถึง 5000 ปี โดยพระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ในอนาคตวงศ์ถึง ความเสื่อมในพระศาสนาของพระพุทธองค์มี 5 ประการดังนี้

1 การเสื่อมของการบรรลุมรรผล
2 การเสื่อมของการปฏิบัติธรรมและการเจริญภวนา
3 การเสื่อมของการศึกษาธรรมและการเข้าถึงพระธรรม
4 การเสื่อมของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
5 การเสื่อมของบูรพาอาจารย์

ในขณะนี้เวลาที่จะมีโอกาสช่วยชีวิตคนบนโลกเหลืออยู่น้อยนิด ถ้าผู้คนให้ความร่วมมือกับพระจักรพรรดิอย่างแท้จริง อาจช่วยชีวิตผู้คนที่มาอยู่กับพระจักรพรรดิ และได้ศึกษาความจริงที่จะเป็นคนดีไว้ได้จากโลกามหาวินาศครั้งนี้ หรืออาจช่วยได้น้อยลงถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเต็มที่ หรืออาจจะช่วยอะไรไม่ได้เลย ถ้าไม่มีผู้สนใจ ซึ่งหมายถึงผู้ส่วนใหญ่นั้นตกอยู่ภายใต้พลังของมารเกินกว่าที่จะแก้ไขได้

ถ้ามีผู้แย้งว่า ทำไมพระจักรพรรดิไม่สอนให้เป็นวงกว้าง ใครรับได้ก็รับ เรื่องนี้พระจักรพรรดิทำไม่ได้ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ใต้พลังของมาร การบอกเล่าผิดๆ ต่อๆ กันไป จะทำให้พระจักรพรรดิไม่สามารถแก้ไขที่มารดัดแปลงทำลายคำสอนนั้นๆ ได้ เหมือนพระไตรปิฎกที่มีพิรุธจนผู้ัรับผิดชอบหาไม่ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกตรงไหน

บุคคลใดสนใจที่จะเรียนรู้ความจริง ขอให้พิจารณาและยอมรับเรื่องดังต่อไปนี้

1. สิ่งที่พระจักรพรรดิต้องการจากท่านทั้งหลายที่สนใจจะเข้าศึกษาข้อเท็จจริงจาก
    พระจักรพรรดิ คือ

    1.1    ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องใดๆ ที่เรื่องนั้นๆ ไม่เป็นไปเพื่อกุศลธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ
    1.2    ไม่พิจารณาเรื่องใดๆ โดยขาดความยุติธรรม
              ขาดการพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงของ ผู้เกี่ยวข้อง ตามกาลามสูตร
    1.3    ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินทอง ทรัพย์สิน สิ่งของใดๆ ถ้าจะทำการใด
              ควรทำด้วยกำลังของตนเองที่ไม่เกิดทุกข์กับบุคคลอื่นๆ และตนเอง
    1.4    ไม่ชักจูงผู้อื่นกระทำการใดๆ ถึงแม้จะเป็นเรื่องกุศลธรรม ที่่ขาดหลักฐานอ้างอิง
              ขาดเหตุผลกุศลธรรม หรือทำให้ผู้อื่น และตนเองเกิดทุกข์
    1.5    ไม่นำเรื่องส่วนบุคคลของพระจักรพรรดิมาแถลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
              พระจักรพรรดิ ดูข้อ 1.2

2. กฏของสวรรค์เบื้องต้น

    2.1     การกระทำใดๆ ถึงแม้จะเป็นครั้งแรก การทำสิ่งถูกคือถูก การทำสิ่งผิดคือผิด
              ไม่มีการแก้ไขไดๆ ได้
    2.2     การช่วยผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม คือการช่วยตนเอง
              แต่การช่วยตนเองโดยไม่เห็นแก่ผู้อื่น ถือว่าเห็นแก่ตน
    2.3     เมื่อตายไป ความมี ความจน ยศฐาบันดาศักดิ์และความรู้จักไม่มี
              คงเหลือแต่ความดี ความชั่วที่ตนกระทำ

3. พระจักรพรรดิจะรวบรวมผู้ที่ควรมีโอกาสเข้าสู่กฤดายุคหรือยุคทองไว้
    โดยเริ่มใช้ออนไลน์ก่อน ข้อกำหนดมีดังนี้

    3.1     ข้อมูลเกี่ยวกับพระจักรพรรดิที่ผ่านมาขอยกเลิกทั้งหมด
              จนกว่าพระจักรพรรดิจะทบทวนและแสดงในส่วนที่จำเป็น
    3.2     จัดกลุ่มผู้ที่ต้องการเผยแผ่ความรู้เรื่องพระจักรพรรดิตามที่กำหนด
              โดยยึดหลักข้อ 1 และ 2.2
    3.3     จัดกลุ่มผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงในการทำความเข้าใจในข้อมูลของพระจักรพรรดิ
              ตามที่กำหนดโดยยีดหลัก ข้อ 1 และ 2.2
    3.4     รับมนุษย์ทั่วไป เพื่อประพฤติปฏิบัติตนตามข้อกำหนดเบื้องต้น
              และหลักตามพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโคตม

4. จากกระดานข้อความของคุณครู Indra veda

    ท่านจะสามารถช่วยโลกนี้ได้ ด้วยการพิสูจน์ความจริง ของคุณครู Indra Veda
    ในเบื้องต้นคุณครู Indra ขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

    4.1.    ร่วมมือร่วมใจกัน โดยไม่แบ่งเราเขา อุทิศตนเพื่อผู้อื่น
    4.2.    มีสันติสุขโดยไม่ขอเงินทองสิ่งของ รวมถึงไม่อ้างการกุศลใดๆ
    4.3.    มีเมตตากรุณา สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมและการเมือง
    4.4.    มีเหตุ มีผล ให้เกียรติและเคารพในสิทธิ์ผู้อื่น
    4.5.    พึงเข้าใจ เทพเจ้าไม่ว่าอยู่ที่ใด จักรวาลใดมีเพียงพระองค์เดียว
    4.6.    ความจริงต้องพิสูจน์ได้ (ยึดกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าโคตมให้มั่น)
    4.7.    จุดมุ่งหมายของเรา เพื่อความสันติสุขตลอดไป

โปรดเข้าใจว่า พระจักรพรรดิ จำเป็นต้องพิสูจน์ตนเองอย่างน้อยเป็นการขั้นต้น ให้ผู้คนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ยอมรับข้อเท็จจริงตามหลักฐานขึ้นก่อนว่าใช่พระจักรพรรดิจริง ก่อนจะดำเนินการสอนในเรื่องใดๆ

ขอบคุณ
ออร์กะ ผู้ลงข้อความของคุณครู Indra Veda
Cincinnati, Ohio, USA.

 

19 เมษายน. 2555 
ั้
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org