โปรดช่วยแจกเอกสารพิสูจน์ความจริง จะสร้างบุญเป็นกุศลยิ่ง 

10 ธันวาคม 2561
ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
จาก นายวัชรินทร์ บุญคง (ชื่อจริงครู“อินทรา/Indra” ใช้สากล) email: gooddeeds@hotmail.com
สำเนา ประชาชน ผู้รับประโยชน์

เรื่อง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้พิสูจน์ความจริงของครูอินทราเพื่อ: พุทธศาสนาจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และเรื่องเกี่ยวข้อง เช่น แก้ปัญหา - ภัยพิบัติ ความยากจน คอร์รัปชั่น ยาเสพติด เป็นต้น โปรดติดตามเรื่องเดิมที่ youtube “A Telena” ตอน 1-4 และ

www.metteya.org/sriann/Letter_to_Prime_Minister-Kru_Indra_verification.html

เรื่องจริง นายกไทย พระจักรพรรดิ หินคู่มือความลับของ ชั่วดี-ดีชั่ว ใช้พิพากษาครั้งสุดท้าย

www.youtube.com/watch?v=sb42nP_wCMY

พิสูจน์ความจริงของครูอินทรา จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่า พระเจ้า(พระอินทร์/สักกะจอมเทพ)มีจริง สิ่งดีจะเกิด พระพุทธเจ้าโคตมตรัสเรียกครูอินทราว่า“เมตฺเตฺย” คริสตชนและชาวยิวเรียก“เมสสิยาห์” ฮินดูเรียก“กัลกี” มุสลิมเรียก“อิหม่ามมะห์ดีย์” เป็นต้น ครูอินทราคือพระจักรพรรดิ/ผู้ใช้ปัญญาญาณ มาช่วยคนบนโลกพ้นนรก ให้รู้จักบาป/มาร ยกตัวอย่าง ในรัชกาลที่ ๑ ชี้พระไตรปิฎกมีพิรุธมากมาช้านานแก้ไขไม่ได้ พระสงฆ์ถึงแม้ดี แต่อาจสอนไม่ถูก เพราะตำราผิด ชาวพุทธมีโอกาสทำบุญได้บาป กาลามสูตรป้องกันบาปแต่ชาวพุทธไม่รู้จักใช้ พระสงฆ์ไม่ดีทำลายพระพุทธศาสนาและทำให้พุทธบริษัทร่วมทำบาปสืบต่อเนื่องไปยังผู้บริสุทธิ์อื่นให้ทำบาปตามกันไป บาปทำลายพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย(ที่ ๕) คือพระจักรพรรดิให้เสื่อมลง จึงถือว่าสร้างบาปมหันต์แก่ตนเพราะยึดมั่นในความเชื่อ ขาดการหาความจริง
ผู้คนในศาสนาอื่น ๆ ทำบุญได้บาปเช่นเดียวกัน
ที่เชื่อโดยไร้ความจริง

ผู้มีบุญต้องช่วยยุติบาปต่อเนื่องโดยพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา มนุษย์ผู้ไม่มีอิทธิฤทธิ์/พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕/ท้าวสักกะอวตาร

ฝ่ายอธรรมเช่น ปีศาจ มาร หมอผี ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ แต่ฝ่ายธรรมะ เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้า ครูอินทรา รังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์ แต่ใช้คำสอนปาฏิหาริย์ เช่น พุทธทำนายกึ่งพุทธกาล ๒๕๐๐ ได้เกิดเป็นจริงแล้วในปัจจุบัน จากที่คณะธรรมทูตไทยผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และต้นศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ลอกพุทธพจน์ทำนายจากศิลาจารึก เขตมหาวิหารในสวนมฤคทายวัน สรุปว่า ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง(คอร์รัปชั่นเกิดมาก) ปราชญ์เปรื่องจะสิ้นสูญ(คนดีมีวิชาความรู้ไม่มีปากเสียง) ราชตระกูลอำมาตย์ ราษฎรทุกคนจะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรม ไม่เคารพหลักธรรม ... พุทธทำนายบ่งถึงศาสนาจะเที่ยงแท้ด้วยพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 มีพระมหาเถระโพธิสัตว์ คือรัชกาลที่ ๙ แต่คนทั่วโลกไม่รู้ เพราะบาป/ประมาทในพุทธทำนาย ที่เหลือขณะนี้คือพระธรรมิกราช/ครูอินทรา ผู้ชนะอธรรมด้วยธรรมะ พิสูจน์ความจริงจะเห็นประโยชน์ของครูอินทรา ผู้ให้เราเข้าใจความจริงเรื่องบาปและสมุดชีวิตของตน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่นำพาผู้เห็นแก่ตนไปสู่นรก ถ้าไม่เห็นแก่ตนจะได้ไปสวรรค์ซึ่งเป็นภูมิของผู้กล้าสู้ความจริง

ปัญหาต่าง ๆ แก้ได้ด้วยพิสูจน์ความจริง รู้บุญ/บาป คุณ/โทษ ที่แท้จริง ครูอินทรากล้าพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั้งหลาย เรามีโอกาสทำบุญใหญ่มีกุศลยิ่ง ด้วยการสนับสนุนให้พิสูจน์ความจริงของครูอินทราจะเป็นความดีมีศักดิ์ศรีของเรา นำผู้คนไปสู่ความผาสุกบนโลกนี้ตลอดไป ผู้ใดบอกบุญนี้ให้ผู้อื่นรู้ ยิ่งบอกยิ่งได้บุญ

จึงขอความเมตตากรุณา พล.อ.ประยุทธ์ฯ ตั้งคณะกรรมการสากลสอบความจริงของครูอินทราขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย ขอใช้สื่อและออนไลน์อย่างเปิดเผยด้วยภาษาไทยและสากล โดยให้ครูอินทราผู้รู้การพิสูจน์ความจริง กำหนดใช้หลักฐานทางศาสนาและคำทำนายโบราณเข้าประกอบ

เอกสารใช้อ้างอิงจาก www.metteya.org และ
ร.ศ. ดร.พิชัย โตวิวิชญ์. (2540). 1999 โลกพินาศ ๒๕๔๒ แผนอยู่รอด. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(หมายเหตุ: แจก/เผยแผ่เอกสารนี้ไม่มีความผิด เพราะการพิสูจน์ความจริง เพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหลาย)

Copyright จากเว็บ metteya.org