ครูอินทรากล้าพิสูจน์ตนเอง คนดีทั้งหลายต้องกล้าสู้ความจริง เพื่อสันติสุขชาวโลก

โปรดช่วยแจก/แชร์เอกสารนี้ เพื่อเกิดกระแสให้สื่อพิสูจน์ครูอินทราว่าจะทำได้อย่างไร เช่น ช่วยให้พ้นนรก
คนจนที่ดีจะหมดหนี้สินมีความสุข ครูอินทรามีหนังสือถึง”พล.อ.ประยุทธ์”นายกรัฐมนตรี 2 ครั้งแต่ไร้ความสนใจ

พระพุทธเจ้า พระเจ้า ครูอินทรา ฝ่ายธรรมะรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์ แต่ฝ่ายธรรมะทำสิ่งไม่คาดฝันให้เกิดขึ้นได้
ปีศาจ มาร ฝ่ายอธรรม เชื่อถือ ยึดถืออิทธิปาฏิหาริย์ บั้นปลายของวิญญาณของพวกเขา/ผู้เชื่อถืออยู่ที่นรก

อิทธิปาฏิหาริย์ไม่มี แต่คิดกันไหมว่า ทำไมพุทธทำนายเกิดขึ้นเป็นจริงในปัจจุบัน - คณะธรรมทูตไทย ผู้ไป
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้คัดลอกพระพุทธพจน์
ทำนายจากศิลาจารึกเขตมหาวิหารในสวนมฤคทายวัน สรุปความตอนหนึ่งได้ว่า ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาด
แคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง (คอร์รัปชั่นจักเกิดมาก) ปราดเปรื่องจะสิ้นสูญ (คนดีมีวิชา
ความรู้ไม่มีปากเสียง) ราชตระกูลอำมาตย์ ราษฎรทุกคนจะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรม ไม่เคารพหลักธรรม

ศาสนาหลักและพุทธศาสนามหายาน (จีน/ทิเบต) พิสูจน์หลักฐานได้ว่าครูอินทรา คือพระศรีอริยเมตไตรย์ (พระ
ศรีอารย์/เจ้าแม่กวนอิมแท้จริงเป็นผู้ชาย) ฝรั่งเรียกว่าเมสสิยาห์ ฮินดูเรียกกัลกิยาวตารจะปรากฏในปัจจุบัน โลก
จะปั่นป่วน เกิดภัยพิบัติรุนแรงมากมาย ครูอินทราปรากฏเพื่อช่วยคนบนโลกให้มีความสุขอย่างแท้จริงตลอดไป

ภาษาอังกฤษช่วยให้ชาวต่างชาติรู้ได้ - Kru Indra's real name is provable to be
the avatar of God, the creator Indra or Sakka, Yahvah (YHVH), the mighty
God. Kru means teacher and Kru Indra will come in the end (last) days.
No one can say, "I will stop the current disasters that abound people on
earth at the present time, and actually do it”, but I, Kru Indra can. No one
can say, " I am your true savior, and prove it," but I, Kru Indra can.

ครูอินทรา (ชื่อจริง) พิสูจน์ได้ว่าเป็นอวตารของพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง ซึ่งสร้างเทพ
ปีศาจ คน สัตว์ ครูอินทราจะปรากฎเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของกลียุค ยุคของปีศาจผู้หลอกลวง ไม่มีความจริง
ไม่มีใครบนโลกจะกล่าวว่า ฉันจะหยุดภัยพิบัติโลกในปัจจุบันได้ และจะทำได้จริง ยกเว้นครูอินทราเท่านั้น
ไม่มีใครบนโลกจะกล่าวว่า ฉันพิสูจน์ความจริงได้ว่า มาช่วยท่านทั้งหลายพ้นจากนรก ยกเว้นครูอินทราเท่านั้น

How to prove real Kru Indra (The mighty God) and fake Kru Indra/fake savior/false Messiah. the
real Kru Indra has a lot of the clear evidences to verify himself in the ancient prophecies, for
example, His home must be in Cincinnati, Ohio U.S.A. and He was born during WWII.
ครูอินทราองค์จริง (สักกะเทวราช พระเจ้า God) ต่างกับผู้ปลอมเป็นครูอินทรา/สักกะฯ/ไครสต์/เมสสิยาห์
ครูอินทราแท้จริงมีหลักฐานจากคำทำนายโบราณบ่งบอกที่มาที่ไปได้ชัดเจน เช่น ต้องมีบ้านอยู่ที่เมือง
ซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น

Whenever people prove the truth of Kru Indra, the following are some example of what Kru Indra
can do for people on earth.
เมื่อใดที่ผู้คนพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา สิ่งดีงามจะเกิดขึ้นแก่ผู้คนบนโลก แสดงเป็นตัวอย่าง เช่น

Kru Indra can stop the divine severe disasters ruined the world at the present time. Please seriously consider how Kru Indra can do it?  Because Kru Indra is an avatar of the mighty God.
ครูอินทราสามารถหยุดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เกิดความเสียหายทั้งโลกในปัจจุบันได้ โปรดคิด
ให้ลึกซึ้งว่า ครูอินทราทำได้อย่างไร ที่ทำได้เพราะว่าครูอินทราคืออวตารของท้าวสักกะเทวราช(พระเจ้า)
Kru Indra will stop corruption and wrong acts. ครูอินทราจะหยุดการทุจริตและการกระทำที่ผิดศีลธรรม
Kru Indra will help good poor people out of their debt, so they can have a good life.
ครูอินทราจะช่วยคนยากจนที่ดี ให้หมดจากหนี้สิน เพื่อให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ดี
Kru Indra will stop all matters relating to drug abuse. ครูอินทราจะหยุดเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลาย

คิดให้ถี่ถ้วน ท่านไม่มีอะไรเสีย มีแต่ได้ประโยชน์จากการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา (29 Sept 2018)
การพิมพ์ (Print) ขอให้ลดขนาดลงเป็น 80% อย่าพิมพ์ที่ 100% เพราะจะล้นบรรทัด
P.S. ป.ล. - จากคำทำนาย: ครูอินทราเป็นคนไทย email ครูอินทรา: gooddeeds@hotmail.com
โปรดติดตามครูอินทราที่ www.metteya.org

 

 

ครูอินทราต้องการพิสูจน์ความจริงทำไม

ผู้มีปัญญาพึงเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา สรุปเป็นตัวอย่างได้ดังนี้
1. ถ้าพระพุทธเจ้าโคตม ได้มีโอกาสพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ ป่านนี้พระพุทธศาสนาควรได้รับการยอมรับมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. การพิสูจน์ความจริง ย่อมเห็นความชัดเจนและทำความเข้าใจได้ในภาษาต่าง ๆ จึงควรจะเป็นที่ยอมรับในสากล
3. การพิสูจน์ความจริง ย่อมรักษาคำสอนที่แท้จริงไว้ได้มากกว่า จากผลของการพิสูจน์ความจริงทำให้มีการยอมรับได้ทั่วไป
4. การพิสูจน์ความจริง จะทำให้คนทั่วไปรับรู้ ปิดกั้นผู้ปลอมแปลงและไม่ให้ผู้อื่นนำคำสอน นำผลงาน ไปดัดแปลงเป็นของตน ๆ เหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและคงเป็นไปในอนาคตด้วย ซึ่งจะมีผลถึงคำสอนที่แท้จริง เกิดความสับสนต่อผู้สนใจ
5. การพิสูจน์หมายถึงการยอมรับได้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สากลยอมรับ

วิธีการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
ขอให้พิสูจน์ความจริงของครูอินทรา เพื่อพุทธศาสนาถูกต้องแท้จริงและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โปรดช่วยกันแชร์ ส่งไปยังสื่อ หรือโทรไปที่หมายเลข 1111 กด 2 เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
ใส่ใบร้องทุกข์ 15ร. พร้อม เอกสาร ”ครูอินทรากล้าพิสูจน์ตนเอง คนดีทั้งหลายต้องกล้าสู้ความจริง เพื่อสันติสุขโลก โดยใช้ข้อมูลจาก
คลิกลิงค์ www.metteya.org/sriann/Kru%20Indra%2015%20Oct%202018.html
นำเอกสาร 2 แผ่น ใส่ซองส่งไปที่ ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10302 โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์

ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ใน 3 วัน ด้วยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 1111 กด 2

ชื่อผู้ร้องทุกข์ .................................. ตำบล ...................... อำเภอ.......................จังหวัด.......................

จากเว็บ metteya.org ดูเรื่องเมื่อ 17 ต.ค. 2018

การพิมพ์เพื่อย่อ ของเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ

mozilla Firefox คลิกที่ 3 ขีดอยู่มุมขวาบน - Print - Scale 80% - Print

Google Chrome คลิกที่ 3 จุดเรียงตั้ง อยุ๋มุมขวาบน - Print - More setting - 85% - Print

Internet Excplorer คลิกที่ 3 จุดเรียงนอนหรือฟันเฟือง อยู่มุมขวาบน - Print - (Print preview) - Shrink to fit - (90%) - Print