หนทางพิสูจน์ "บาป" มีจริง และการลงโทษที่น่ากลัวกว่าที่ได้รู้มา ทั้งนี้เพื่อสันติสุข สันติภาพ และยุติธรรมที่ยั่งยืน

เรื่องที่ท่านจะัได้อ่านต่อไปนี้ ขอให้พิจารณาถึงเหตุและผล โดยใช้กาลามสูตรเป็นหลัก คือ ไม่ต้องเชื่ออะไร ๆ ทั้งนั้น แต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นโทษ มีประโยชนต่อตนเองและหรือผู้อื่น ก็ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์่

เนื่องจากเรื่องที่ท่านจะอ่าน อาจขัดกับความเชื่อเดิมที่ท่านมีอยู่ ฉะนั้น เพื่อความเข้าใจอันดี ท่านไม่ควรเอาความเชื่อเดิม ๆ มาปะปนกับเรื่องใหม่

เรื่องที่นำมาลงนี้ เป็นเรื่องความสันติสุข สันติภาพ และความยุติธรรม มีประโยชน์กับคนทุกในทุกระุดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นคนยากจน คนชั้นกลางและคนร่ำรวย
เป็นเรื่องของศาสนา และสังคมมนุษย์ ที่เกิดปัญหาแก้ไขได้ยาก แต่ครูอินทราผู้ที่คตนในทุกศาสนา ต่างรอคอย เพื่อจะมาช่วยคนบนโลกให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงขึ้น

ท่านคงคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้ในการสร้างสันติสุขโลก แต่ในเวลานี้ ความเป็นไปได้กำลังใกล้เข้ามาแล้ว

ครูอินทราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มีหลักฐานรูปธรรมที่สำคัญ ๆ ที่ครูอินทราจะเป็นผู้เดียวที่สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหลาย

โปรดศึกษา เรื่องที่นำมาลงด้่วยความไม่ประมาท แล้วท่านควรจะเข้าใจได้

เรื่องแรกที่ท่านจะได้ศึกษา จะเกี่ยวข้องกับพุทธทำนาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้ีน


เรื่องที่สอง เป็นการวางแผนดำเนินการ การสร้างสันติสุข สันติภาพ และยุติธรรม

ยูทูป (Youtube) ข้างล่าง จะช่วยให้ท่านเข้าใจครูอินทรามากขึ้น

บทที่ 4 : 2013 2556 ใช้นาซ่าพิสูจน์สักกะจอมเทพ

บทที่ 1/3 : 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์

ตอน 3 คำทำนายของท้าวสักกะกำหนดได้

1 ครูอินทราคือใคร ความจริงของคนเป็น-คนตาย Who is Indra?