ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อในบทความที่นำมาลง แต่ท่านควรพิจารณาตามกาลามสูตรว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ เกิดกุศลธรรม ก็ควรนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

สิ่งที่แสดงต่อไปนี้คือทำไมโลกวิปริตไป วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นหรืออย่างไร อะไรควรพิจารณา อะไรมีหลักฐานรูปธรรม มีที่มาที่ไป สามารถพิสูจนความจริง์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

สิ่งสำคัญที่เราอาจมองข้ามคือ เรื่องพระจักรพรรดิ (พระศรีอารย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตรย หรือ พระศรีอาริยเมตไตรย) หรือจะเขียนอย่างไร หรือบ่งตามชื่อเรียกอื่นใดของชนชาตินั้นๆ โดยตั้งใจหมายถึง เมตเตยฺย หรือ เมไตรฺย ย่่อมหมายถึงพระองค์จักช่วยให้เราทั้งหลายพ้นมหันตภัยล้างโลกได้จริงหรือ โปรดทบทวนเรื่องราวที่เกี่่ยวข้อง จะเป็นกุศลธรรมแด่ท่านผู้มีอริยปัญญา

หัวข้อพิจารณา

- ตถาคตย่อม เป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น

- มหาปรินิพพานสูตร เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไร

- ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และพระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 หรืออย่างไร

- 21 ธ.ค. ค.ศ. 2012 เป็นวันสิ้นโลกจริงหรือ

- พ.ศ. ไทยเร็วไปจากความเป็นจริงอย่างแน่นอน

- เข้าสู่ยุคทอง

- ท้าวสักกะเทวราชจุติเป็นพระจักรพรรดิ คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป

- อย่าพึ่งโทษเทพ พิจารณาตนเองหรือยัง และคิดอีกครั้งเรื่องชื่อกรุงเทพฯ

- ชาวตะวันตกเขาคิดอย่างไร

ตถาคตย่อม เป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น

การพิจารณากุศลธรรมจากพระไตรปิฎกและเอกสารสำคัญอื่นๆ นับว่ามีความสำคัญยิ่งกับมนุษยชาติ และมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน Metteya.org จึงขอนำข้อมูลดังกล่าวมาลงไว้ เพื่อท่านผู้มีอริยปัญญาและไม่มีความ่ประมาทในสัจธรรมหรือความจริงแท้ (เช่นคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า) จักได้เข้าใจในสิ่งดีงาม

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ๖. ปาสาทิกสูตร สรุปโดยย่อคือ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรจุนทะ แม้หากว่า สิ่งที่
เป็นอดีต เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น แม้หากว่าสิ่งที่
เป็นอนาคต เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น จึงพยากรณ์ปัญหานั้น สิ่งที่
เป็นปัจจุบันในกาลของตถาคต เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อม เป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น
ด้วยเหตุดังนี้แลจุนทะ ตถาคตเป็นกาลวาที เป็นสัจจวาที เป็นภูตวาที เป็นอัตถวาที เป็นธรรมวาที เป็นวินัยวาที ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ชาวโลก จึงเรียกว่า "ตถาคโต"

สรุป สิ่งที่เป็นอดีต สิ่งที่เป็นอนาคต สิ่งที่เป็นอยู่ในเวลาของพระพุทธองค์ เมื่อกาลเวลานั้นเป็นจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น พยากรณ์ปัญหานั้น นอกนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์

มหาปรินิพพานสูตร เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงเวลาการมาปรากฏของพระจักรพรรดิในกึ่งพุทธกาลคือปัจจุบันนี้ ซึ่งมีที่มาที่ไปและเหตุผลบ่งไว้ในพระไตรปิฎกและในตำราของพระพุทธศาสนา ตลอดจนคำทำนายอื่นๆ เช่น นอสตราดามุส และจากศาสนาอื่นๆ แต่ที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้มีกุศลธรรม คือ เรื่องในพระมหาปรินิพพาน (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร) เมื่อพระจักรพรรดิตรัสรู้ (เพื่อสันติสุขโลก เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ไม่เกี่ยวกับศาสนา) ดังนี้

  1. ท่านผู้มีฤิทธิ์เช่นเทพผู้ยิ่งใหญ่ บันดาลให้เป็นไป (เรื่องเช่นนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คือหลักฐานด้วยตัวอักษรคือพยากรณ์ และเหตุการณ์การเป็นไปที่ได้กิดขึ้นในปัจจุบันหลังพระจักรพรรดิตรัสรู้ ซึ่งมีผลการพิสูจน์ความจริงของตัวอักษร จึงถือว่าเป็นหลักฐาน มีหลักการ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ตามแนวทางวิทยาศาสตร์้ คือมีสมมุติฐาน มีทฤษฎีและมีการพิสูจน์หลักฐานความจริง)

  2. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ข้อ 2 มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อ 1 คือ พระจักรพรรดิทราบธรรมวิเศษเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขโลก ในต้นปี พ.ศ. 2535 ตรงตามพุทธทำนายและนอสตราดามุส และตรงกับปีที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ภูมิอากาศผิดธรรมชาติ เกิดภัยพิบัติสารพัดทิศ มีหลักฐานข้อเท็จจริงรู้เห็นได้ จึงสามารถถือว่าเป็นปีเริ่มต้นของภัยพิบัติสารพัดทิศ การวิปริตของภูมิอากาศ เกิดแผ่นดินไหวมากมาย เกิดร้อน หนาว แห้งแล้ง มีโรคภัยเกิดมาก เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก หลักฐานอ้างอิงบ่งตามเอกสารต่างๆ รวมทั้งข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ ทีวี และที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นที่ทราบของผู้คนทั่วไป)

  3. พระตถาคตเจ้าให้พระอนุตตรธรรมจักรเป็นไป (พระจักรพรรดิกำหนดขึ้นไว้ ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของกุศลกรรม และอกุศลกรรม ของผู้คนทั้งหลายที่ไม่สนใจหาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ ตามหลักฐานบ่งตามอักษร ที่มีวัน เดือน ปี กำกับ โดยเริ่่มมาจากปี ต้นปี พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ที่ศึกษาด้านนี้ย่อมเห็นข้อเท็จจริงได้)

ฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระมหาปรินิพพาน ถ้าท่านได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับภูมิอากาศ แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างผิดปกติธรรมชาติมาโดยตลอด จะทราบดีว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมานั้น โลกผิดปกติไปมากเพียงไร มีภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกไม่หยุด ยกเว้นจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ

เราทั้งหลายควรศึกษาข้อมูลก่อนปี 2535 และหลังจากนั้นมา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดผิดปกติเป็นไปจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้แล้วในพระมหาปรินิพพาน ตามข้อ 1, 2 และ 3. ข้างบนนี้ หมายเหตุ ยังมีข้อมูลสนับสนุนอีกมาก และมีเรื่องสำคัญๆ ที่ควรนำเสนอ แต่ที่นำมาแค่นี้ ก่อน น่าจะเพียงพอเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในขณะนี้

ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และพระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 หรืออย่างไร

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อน

1. หลักฐานในพุทธทำนาย พระจักรพรรดิไม่ใช่พระศาสดา ดังนั้นศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ พระจักรพรรดิเป็นผู้ที่มาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถึง พ.ศ. 5000

ข้อสังเกต

- พระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 ไม่มีหลักฐานที่มีเหตุผล ขาดความชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบาลีได้ตรวจค้นพระไตรปิฎก (อารยัน หน้า 295) มีหลายแห่งกล่าวถึงอายุของพระสัทธรรม (คำสอนของพระพุทธเจ้า) เช่น เพราะผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน จักตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี เป็นต้น แต่มิไดมีแห่งใด้บ่งชัดลงไปว่าจะมี พ.ศ. 5000 หรือพระพุทธศาสนามีอายุ 5000 ปี

- พุทธทำนายและคำพยากรณ์ของศาสนาอื่นๆ ตลอดจนผู้เห็นอนาคตกาล เช่น นอสตราดามุส ซึ่งบ่งการพยากรณ์ตรงกันถึงพระจักรพรรดิจักปรากฏในช่วงกึ่งพุทธกาล หรือ มิลเลนเนี่ยมนี้ ทำให้การปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบันมีเหตุผล มีหลักฐานเพื่อพิจารณาหาความเป็นจริง

2. จากที่พระพุทธเจ้าโคตมทรงตรัสในพระสูตรชื่อ จักรพรรดิสิงหนาท สุตตันตะ พระจักรพรรดิ "เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเช่น ตถาคตนี้" ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระศาสดาสอนพระศาสนา แต่เป็นพระจักรพรรดิผู้รู้เองโดยชอบ และจะมานำผู้คนสร้างสันติสุขขึ้นบนโลก และยังนำชาวโลกยกย่องพระเกียรติของพระมหาเถรโพธิสัตว์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จากพุทธทำนาย พระมหาเถรโพธิสัตว์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ร.9 โดยสามารถนำคำทำนายของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มาประกอบความเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล และทั้งสองพระองค์คือพระมหาเถรโพธิสัตว์และพระธรรมมิกราช (พระจักรพรรดิ) จักช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดภัทรกัป จนครบ 5000 ปี หรือดำเนินต่ิอไปอีก 2500 ปีจากกึ่งพุทธกาลนี้ไป

21 ธ.ค. ค.ศ. 2012 เป็นวันสิ้นโลกจริงหรือ

อะไรจะเกิดขึ้นในปลายปี 2555 (มายันบ่งไว้ 21 ธันวาคม 2555) หรือ 2556-2560

ตามพุทธทำนาย เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในปัจจุบัน ผู้คนไม่น้อยทั่วโลกเริ่มคุ้นเคยกับคำว่ามหันตภัยล้างโลกที่ 21 ธันวาคม 2012 (พ.ศ. 2555) ของการพยากรณ์จากพวกมายัน หรือในปี พ.ศ. 2556 ที่พระพุทธเจ้าครัสไว้ และจากคำทำนายจากที่ต่างเวลาและสถานที่ ได้แสดงไว้ถึงการล้างโลกหรือวันพิพากษามนุษยโลกกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเกินรอจากนี้ เพื่อขจัดพวกอธรรมให้หมดไปจากโลกนี้ คงเหลืออยู่เฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น

ข้อควรคิด ทำไมทุกศาสนาสอนธรรมะต่างกัน แต่กลับกล่าวถึงการล้างโลกเหมือนๆ กัน

พิจารณาวันล้างโลก ตามพุทธทำนาย ที่ว่า "ล่วงได้ ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556) ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล" และ "เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงมาได้ ๒๕๑๒ (ต่อจากปลายปีระกา ปีจอ พ.ศ. 2560) พระจันทร์จะเริ่มเปล่งแสงฉายโลก ครั้นล่วงได้ ๒๕๑๕ (ปีชวด พ.ศ. 2563) พวกอธรรม คือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตย์ ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเพราะพวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลก" "ดูกร อานนท์ ตถาคตสงสารสัตว์ เวลานั้นพลโลกยังเหลือน้อย เต็มที (สิ่งนี้เกี่ยวกับการลดประชากรโลก ให้น้อยลง 90% หรือไม่ โปรดติดตามและคิดกันเอง ) คำทำนายของตถาคตนี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อ หรือไม่เชื่อ ไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อ ๆ ไป นับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา"

ท่านอาจเห็นได้ว่า พุทธทำนายมีความสอดคล้องกับการสิ้นกลียุค หรือยุคในปัจจุบัน ที่มีคนเลวถึง 3 ใน 4 ส่วน ให้ไปเป็นกฤดายุคหรือยุคทอง ที่มีคนดีทั้ง 4 ส่วน สำหรับเรื่องยุคทั้ง 4 เป็นเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

พ.ศ. ไทยเร็วไปจากความเป็นจริงอย่างแน่นอน

เราทั้งหลายกำลังอยู่ในกึ่งพุทธกาล จากหลักฐานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก หลักฐานของพระเจ้าอโศกมหาราช และหลักฐานอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของอินเดีย และพระเจ้าพิมพิสาร แสดง ปี พ.ศ. ไทยเร็วไปจากความเป็นจริงอย่างแน่นอน จากพุทธทำนายหาได้ว่า พ.ศ. ไทยควรเร็วไป 48 ปี จึงได้ทำการปรับ พ.ศ. ไทยให้เข้ากับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เช่น ล่วงได้ ๒๕๐๘ (จึงเป็น ๒๕๐๘ + ๔๘ = พ.ศ. 2556 ไทย) เพื่อความเข้าใจด้านพยากรณ์ โปรดพิจารณาหลักฐานความชัดเจน คือ พยากรณ์ของมายัน พุทธทำนาย และของนอสตราดามุส เป็นต้น ที่บ่งเหตุการณ์ไว่น่าจะชัดเจนด้วยมหันตภัยโลก ซึ่งยังมีบัญญัติ 10 ประการที่สลักไว้บนแผ่นหินในปี 1980 (พ.ศ. 2523) พยากรณ์เรื่องทั้งหมดมีประเด็นเดียวคือ เพื่อปรับโลกไปสู่ยุคทอง อย่างแท้จริง

เข้าสู่ยุคทอง

ผู้ไม่ประมาท คนดีมีศีลธรรม ย่อมน่าจะผ่านพ้นมหันตภัยล้างโลกนี้ไปได้ จากการวิเคราะห์ในเรื่องการเข้าสู่ยุคทองแล้ว จะเห็นว่าเรื่องในพระไตรปิฎก มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและพยากรณ์ดังกล่าว จึงได้นำมาลงไว้ เพื่อความรู้และปัญญา และที่สำคัญ เวลาการมาปรากฏของพระจักรพรรดิของทุกๆ ศาสนาที่สำคัญของโลก บ่งเหตุการณ์ที่ มิลเลนเนี่ยม (Millennium) หรือ กึ่งพุทธกาล ที่น่าสนใจคือ เวลาของทั้งสองทั้งที่ยึดพระเจ้าเป็นหลัก กับที่ไม่ยึดพระเจ้าเป็นหลัก ต่างมีเวลาใกล้เคียงกันและอาจถือได้ว่าเป็นเวลาเดียวกัน

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖) ดูกรอานนท์

(เรื่องที่จะกล่าวต่อไป คือวิปริตของภูมิอากาศ แผ่นดินไหว น่าจะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์)

พระพุทธเจ้าตรัส มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัด เมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำให้ไหว น้ำไหวแล้ว ย่อมยังแผ่นดินให้ไหว อันนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่ง เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ คำพยากรณ์นี้เป็นจริงในปัจจุบันแล้ว โดยแผ่นดินไหวใหญ่ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเป็นมาตลอดจนถึงเวลานี้ นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลจากนอกโลกเช่น อิทธิพลของลมพายุสุริยะ อาจเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้

อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิต หรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้า เขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้ อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สอง เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ (ข้อสังเกตุ พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้เราพึ่งเทพเทวดา ให้พึ่งตนเอง แต่พระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธในเรื่องของพระเจ้าเช่นท้าวสักกะเทวราช)

อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั้น แผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ

อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตให้อนุตรธรรมจักรเป็นไป เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หก เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ

สิ่งที่นำมาแสดง มีความสำคัญยิ่ง และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างไร

1. วิปริตของดินฟ้าอากาศในปัจจุบัน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้หิมะตกในพื้นที่ร้อนที่ไม่เคยตกมาก่อน แผ่นดินไหวมากผิดปกติ

2. อนุตรธรรมจักรเป็นไปนั้น มีหลักฐานว่ามีความหมายถึงการมาปรากฏของพระจักรพรรดิ แต่ประชาชนทั่วๆไปไม่สนใจ จึงทำให้ภัยพิบัติสารพัดทิศเกิดขึ้นต่อเนื่องไปทั่วโลก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 10 ประการ ใน อดีตกรรมที่พระองค์ทรงแอบสับเปลี่ยนดอกบัวของพระจักรพรรดิ (พระศรีอารย์) ซึ่งจะมาช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาในกึ่งพุทธกาล เพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่ถึง 5000 ปี และในพุทธทำนาย

"เมื่อ พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาในกึ่งพุทธกาลของพระ ตถาคต นั้น จะมีสรรพวัตถุทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลก สิ่งที่ไม่รู้จะได้รู้ สิ่งที่ไม่พบเห็นก็จะได้เห็น พร้อมด้วยบุรพนิมิตอันชั่วร้ายต่าง ๆ ก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายยิ่งนักดังนี้

  1. ราชภัย ท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง 
  2. โจรภัย จะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป 
  3. อัคคีภัย ไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย (ไฟควรบ่งถึงความไม่สงบ ความเดือดร้อนต่างๆ ด้วย)
  4. อสุนีบาต ฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อย ๆ (ในปี ค.ศ. 1992 พ.ศ. 2535 ฟ้าฝ่าที่ประเทศฝรั่งเศษ 30,000 ในวันเดียว)
  5. เมทนีภัย แผ่นดินจะไหวสะท้านและแยกออกจากกัน 
  6. วาตภัย จะเกิดลมพายุพัดพาบ้านเมืองพินาศ  
  7. อุทกภัย น้ำำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา  
  8. ทุพภิกขภัย จะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร 
  9. พยาธิภัย จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย  
  10. สัตถภัย จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง

ท่านควรพิจารณาว่า คำทำนายทั้ง 10 ข้อ เป็นจริงหรือไม่

เรื่องที่จะนำเสนอต่อไป เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเรื่องในพระไตรปิฎก มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันจึงได้นำมาลงไว้ เพื่อท่านจักได้พิจารณา

ฉะนั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระมหาปรินิพพาน จึงแสดงถึง

  1. วิปริตของดินฟ้าอากาศในปัจจุบัน เกี่ยวข้องการมาปรากฏของพระจักรพรรดิ
  2. การตรัสรู้ของพระจักรพรรดิ
  3. อนุตรธรรมจักรเป็นไปนั้น เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติสารพัดทิศ โรคภัยต่างๆ และข้าวยากหมากแพง

ท้าวสักกะเทวราชจุติเป็นพระจักรพรรดิ คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป

ขยายความเรื่องสำคัญ ที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามิได้ทรงปฏิเสธเรื่องเทพ มาร .... ความชัดเจนสามารถพิจารณาได้จาก
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - ๘. สักกปัญหสูตร ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ด้านทิศอุดร แห่งพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ์ อันตั้งอยู่ด้านทิศปราจีน แห่งพระ นครราชคฤห์ ในแคว้นมคธ ฯ

ก็สมัยนั้นแล ท้าวสักกะจอมเทพ (เทพเจ้าแห่งสามโลก) ได้บังเกิดความขวนขวาย เพื่อจะเฝ้า พระผู้มีพระภาค ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงพระดำริว่า บัดนี้ พระผู้มีพระ ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ไหนหนอ ท้าวสักกะจอมเทพได้ทรง เห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ด้านทิศอุดร แห่งพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ์ อันตั้งอยู่ด้านทิศปราจีนแห่งพระนครราชคฤห์ ในแคว้นมคธ ครั้นแล้ว จึงตรัสเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์มาตรัสว่า .... ....

ท้าวสักกะจอมเทพ อันพระผู้มีพระภาคทรงให้โอกาสแล้ว ได้ทูลถามปัญหาข้อแรกกะพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวก เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจไว้ อนึ่ง ชน เป็นอันมากเหล่าอื่นนั้น เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีศัตรู ไม่มีความ พยาบาท ย่อมปรารถนาว่า ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิด ก็และพวกเขามี ความปรารถนาอยู่ดังนี้ ก็ไฉน เขายังเป็นผู้มีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาทยังจองเวรกันอยู่ ท้าวสักกะจอมเทพได้ทูลถามปัญหากะพระผู้มีพระภาคด้วยประการ ฉะนี้ ฯ

พระผู้มีพระภาค อันท้าวสักกะจอมเทพทูลถามปัญหาแล้ว ทรงพยากรณ์ว่า ดูกรจอมเทพ พวกเทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ มีความริษยาและ ความตระหนี่เป็นเครื่องผูกพันใจไว้ อนึ่ง ชนเป็นอันมากเหล่าอื่นนั้น เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีศัตรู ไม่มีความพยาบาทย่อมปรารถนาว่า ขอพวกเราจงเป็น ผู้ไม่มีเวรอยู่เถิด ก็และพวกเขามีความปรารถนาอยู่ดังนี้ ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังเป็น ผู้มีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท ยังจองเวรกันอยู่ พระผู้มีพระภาค อันท้าวสักกะจอมเทพทูลถามปัญหาแล้ว ทรงพยากรณ์ด้วยประการฉะนี้ ฯ ....

ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาค ในปัญหาพยากรณ์ข้อแรกดังนี้แล้ว จึงได้ทูลถามปัญหากะพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นไป ว่า .... .... ข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สี่อย่างนี้ว่า ถ้าความตรัสรู้จักมีแก่เราในภายหน้า โดยธรรมไซร้ เราจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงอยู่ นั่นแหละจักเป็นที่สุดของเรา ดังนี้ จึงประกาศการได้รับความยินดี การได้รับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ ข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ห้าอย่างนี้ว่า หากเราจุติจากกายมนุษย์แล้ว ละอายุอันเป็นของ มนุษย์แล้ว จักกลับเป็นเทวดาอีกจักเป็นผู้สูงสุดในเทวโลก ดังนี้ จึงประกาศการได้รับความยินดี การได้รับความโสมนัสเห็นปานนี้ ฯ .... ท้าวสักกะเปล่งอุทาน ได้ธรรมจักษุ ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพเอาพระหัตถ์ตบปฐพี แล้วทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน บังเกิดขึ้นแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดา และบังเกิด ขึ้นแก่เทวดาแปดหมื่นพวกอื่น ปัญหาที่เชื้อเชิญให้ถามที่ท้าวสักกะจอมเทพทูล ถามนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แล้ว ด้วยประการดังนี้ เพราะฉะนั้น คำว่า สักกปัญหา จึงเป็นชื่อของไวยากรณ์ภาษิตนี้ ฉะนี้แล ฯ สักกปัญหสูตร ที่นำมาลงนี้ จะมีความสำคัญยิ่ง และจะเกี่ยวเนื่องกับพยากรณ์ ที่สำคัญๆ อีกหลายๆ เรื่อง สรุป โปรดพิจารณา 2 สิ่งที่ท้าวสักกะตรัสไว้คือ

  1. ความตรัสรู้จักมีแก่เราในภายหน้า (คำว่าตรัสรู้จะใชกับพระพุทธเจ้า) และนี่เป็นหลักฐานที่ว่าพระจักรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป
  2. เราจุติจากกายมนุษย์แล้ว ละอายุอันเป็นของ มนุษย์แล้ว จักกลับเป็นเทวดาอีกจักเป็นผู้สูงสุดในเทวโลก แสดงว่าท้าวท้าวสักกะจอมเทพ สามารจุติแบ่งภาคมาป็นมนุษย์ได้

เหตุการณ์วิปริตโลกเกิดภัยพิบัติไม่หยุดหย่อนโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 1991-1992 (พ.ศ. 2534-2535) จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุด กลับเพิ่มความรุนแรงตามที่เป็นข่าวไปทั่วโลกอยู่เสมอ

อย่าพึ่งโทษเทพ พิจารณาตนเองหรือยัง และคิดอีกครั้งเรื่องชื่อกรุงเทพฯ

เรื่องที่ท่านไม่ควรประมาท คือ ใครเป็นผู้กำหนดลดประชากรโลกลงประมาณ 90% เหลือเพียง 500 ล้านคนจากที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 7000 ล้านคน เรื่องนี้อยู่ในพุทธทำนายและพยากรณ์โลกต่างๆ รวมทั้งบัญญัติ 10 ประการของปี 1980

ประเด็นสำคัญของภัยพิบัติในเวลาปัจจุบัน และพยากรณ์โลกต่างๆ เช่น พุทธทำนาย และนอสตราดามุส เป็นต้น น่าจะมาลงเอยให้เห็นความชัดเจนที่ บัญญัติ 10 ประการปี 1980 (พ.ศ. 2523) คือ บัญญัติ 10 ประการนี้อยู่ที่รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบุคคลหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนาม แต่มีความหมายใช้ชื่อว่า อาร์ ซี ตริสเตียนเมื่อ (R.C. Christian) ได้ว่าจ้างให้บริษัทขุดหินแกรไนท์ที่บริเวณใกล้เคียงสร้างขึ้น เสร็จเมื่อ 22 มีนาคม 1980 บนหินแกรไนท์ขนาด สูงจากพื้นดิน 4.9 เมตร มีจำนวนสี่แผ่น แต่ละแผ่นมีภาษาแสดงบัญญัติ 10 ประกานี้ด้านละ 1 ภาษา ฉะนั้นภาษาที่ใช้เขียนบัญญัติ 10 ประการมีทั้งหมด 8 ภาษา ดูตามรูป

สำหรับแผ่นหินขนาดใหญ่ ตามรูป

โดย มีช่องดูดาวเหนือ และช่องดูพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่ที่เสาตรงกลาง ภาษาโบราณ 4 ภาษา (ตัวหนังสือสีเขียวบนรูปข้างบน) และตัวเลขของขนาดของแผ่นหิน น่าจะเป็นระหัส มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโลก ให้เข้าสู้กฤดายุค หรือยุคทองจากปัจจุบันที่มนุษยโลกกำลังอยู่ในปลายกลียุค สำหรับ เวลาที่สร้างอาจเป็นการบังเอิญ หรือเป็นความตั้งใจให้ประจวบเหมาะกับตราประทับของพระจักรพรรดิ

เป็นที่น่าสังเกตว่า การตั้งแผ่นหินเป็นไปตามกฎของโลกและจักรวาล ความเป็นมาของของบัญญัติ 10 ประการนี้ น่าจะมีเรื่องราวมาจากสมัยอียิปต์โบราณ คนที่ชื่อ คริสเตียน รอเซ็นครูส์ หรือกุหลาบไขว้ แบบไม้กางเขน เป็นผู้จ้างให้บริษัทตัดหินแผ่นขนาดใหญ่สลักขอความลงไว้บนแผ่นหิน คนทั่วไปอาจเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่สลักไว้ เป็นเรื่องจากปรัญชาแห่งความเร้นลับในอดีตกาล โดยวางรากฐานของมนุษย์ให้มีความเข้าใจและมีความเหมาะสมกัับธรรมชาติ จักรวาลทางกายภาพ และแดนของวิญญาณ ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับ พระเจ้า ความเชื่อทางศาสนา

การปฏิบัติตามพิธีการและความฝึกฝนทางจิตวิญญาณ อาร์ ซี คริสเตียน ซึ่งเขาคือใคร นั่นเป็นอีกประเด็นที่จะต้องศึกษา แต่ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับคำทำนายในศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะข้อ 2 และ 3 ถ้าถามว่า มีใครเข้าใจเรื่องนี้จริงๆ บ้าง ก็น่าจะตอบว่าไม่มี เพราะเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าที่ใครสักตนหนึ่งจะเข้าใจ แต่ถ้าท่านใดสนใจสามารถหาหนังสือดูได้ สรุป ตัว เชื่อมความลี้ลับ ของการเขียนบัญญัติ 10 ประการบนแผ่นหินขนาดใหญ่ ด้วย 8 ภาษาีนี้ ตามการวิเคราะห์หลักฐาน อยู่ที่ภาษาโบราณ 4 ภาษา แสดงไว้ด้วยสีเขียวบนรูปที่ 1 และน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับท้าวสักกะ ที่ท่านจะได้อ่านเรื่องราวต่อไป การพิจารณาเรื่องดี เรื่องร้่าย ไม่ประมาท เป็นผู้มีกุศลปัญญา บัญญัติ 10 ประการ ค.ศ. 1980 ที่สลักไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ มีดังต่อไปนี้

  1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
  รักษาจำนวนมนุษยชาติให้ต่ำกว่า 500,000,000 คน เพื่อการสมดุลกับธรรมชาติตลอดไป (สำรวจเมื่อ เมษายน ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552 พลเมืองโลกมี 6.8 พันล้าน ฉะนั้นควรลดลงประมาณ 90 %)
  2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
  การทำคู่มือแห่งปัญญา (พระธรรมเจ็ดประการ)-- ปรับปรุงสมรรถภาพและความหลากหลาย
  3. Unite humanity with a living new language.
  การสื่อสารระหว่างมนุษยชาติ ต้องการภาษาใหม่ที่มีความเหมาะสมจริง (ขณะนี้ไม่มี)
  4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
  ประเพณี ความเชื่อ ความชอบในพิธีการ - และทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องด้วยความมีเหตุผลที่ถูกตามอารมณ์
  5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
  สิทธิของมนุษย์และประเทศ ต้องเป็นไปตามความยุติธรรมที่แท้จริงและศาลที่เป็นที่ยอมรับ
  6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
  ให้ทุกๆชาติมีประชาชาติกฎหมายภายในการแก้ปัญหา ที่เกี่ยวเนื่องได้กับข้อพิพาทกันภายนอกในศาลโลก
  7. Avoid petty laws and useless officials.
  หลีกเลี่ยงกฎหมายอนุสิทธิบัตรและการไร้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
  8. Balance personal rights with social duties.
  มีความเป็นกลางในสิทธิส่วนบุคคลประกอบการมีหน้าที่ทางสังคม
  9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
  ความชมเชยในความเป็นจริง - ความสง่างาม – ความรัก - ขอความมีความสมดุลและสามัคคีกับพระเจ้า 10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature. มนุษย์อย่าเป็นมะเร็งร้ายทำลายแม่พระธรณี - อย่าทำลายธรรมชาติ – อย่าทำลายธรรมชาติ
และ บัญญัติ 10 ประการนี้ น่าจะเป็นกฏของพระเจ้าหรือจอมเทพท้าวสักกะเทวราชเป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อนำพาโลกเป็นดังเมืองสวรรค์ ให้มนุษยโลกอยู่กันอย่างยุติธรรม มีสันติสุขที่แท้จริงทั่วหน้ากันตลอดไป สรุป จากการศึกษาค้นคว้าตามหลักฐานนั้น บัญญัติ 10 ประการ น่าจะเกี่ยวข้องกับท้าวสักกะจอมเทพ ที่ต้องการให้สันติสุขเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ ขอได้โปรดติดตามเรื่องพุทธทำนาย แล้วท่านจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น

มาถึงตอนท้าย ขอสรุปว่าพระศรีอาริย์หรือพระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริยเมตไตรย์หรือ พระศรีอารย์คือใคร คงทำความเข้าใจได้ตามหลักฐาน ดังนี้

  1. พิจารณาจากสักกปัญหสูตร มีความเกี่ยวเนื่องกับพยากรณ์ของการมาจุติของพระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรี อารย์หรือเมตเตยฺย ตามที่ท้าวสักกะตรัสไว้คือ
   1.1 ความตรัสรู้จักมีแก่เราในภายหน้า (คำว่าตรัสรู้จะใช้กับพระพุทธเจ้า) และนี่เป็นหลักฐานที่ว่าพระจักรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป
   1.2 เราจุติจากกายมนุษย์แล้ว ละอายุอันเป็นของ มนุษย์แล้ว จักกลับเป็นเทวดาอีกจักเป็นผู้สูงสุดในเทวโลก แสดงว่าท้าวท้าวสักกะจอมเทพ สามารจุติแบ่งภาคมาป็นมนุษย์ได้ (การอธิบายเรื่องนี้ทำได้ด้วยหลักฐานพยากรณ์)
  2. โปรดพิจารณาชื่อของกรุงเทพมหานครคือ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"
  ซึ่งมีความหมายว่า

  เมืองของเทพ (ท้าวสักกะเทวราช) ที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นอมตะประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ (คือพระธรรม 7 ประการ) ของท้าวสักกะจอมเทพ (พระอินทร์) ท้าวสักกะฯผู้ไม่เคยพ่ายแพ้แก่สัตรู อันเป็นที่เกิดแห่งมงคลที่ยิ่งใหญ่ เป็นเมืองหลวงที่ประกอบไปด้วยแก้ว 9 ประการ ที่มีความงดงามมั่นคงและสง่างาม (คือ คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์ ) เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และบริบูรณ์เป็นเลิศ เป็นสถานที่ประทับของท้าวสักกะฯที่จะแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์ โดยท้าวสักกะเป็นผู้ให้พระวิษณุกรรม (พระนารายณ์) มาสร้างขึ้นจนสำเร็จ

  3. ท้าวสักกะเทวราชเป็นนักรบ ผู้คอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ดังรายละเอียดมีแสดงอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก ฉะนั้นพระจักรพรรดิจึงมีความแตกต่างกับพระศาสดาตรงที่พระจักรพรรดิเป็นนักรบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญการแยกจากพระศาสดา

  พระพุทธเจ้าโคตมถึงตรัสเรียกชื่อพระจักรพรรดิว่า Maitreya (ภาษาสันสกฤษ) Metteya หรือ Metteyya (ภาษาบาลี) ซึ่งมีความหมายคือ "เพื่อนแท้" แต่ คนไทยทำความเข้าใจเป็นพระศรีอริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรี อริยเมตไตรย์หรือเรียกย่อๆ ว่าพระศรีอารย์หรือพระศรีอาริย์ หรือเขียนอ่านกันอย่างไร แล้วแต่ใครจะพิจารณากันอย่างนั้น ถ้าจะดูตามความสมควร เป็นความหมายของพระศรีอริยเมตไตรย (พระ-ศรี-อ-ริ-ยะ-เมต-ไตร) หรือพระศรีอารย์ (พระ-ศรี-อาน) คือผู้ที่มีความเจริญเป็นสิริมงคลเป็นอริยะคือผู้บรรลุธรรมวิเศษ และสำหรับพระศรีอารย์ ควรจะเป็นการย่อสำหรับผู้เจริญตามวัฒนธรรมที่ประเสริฐ เมื่อสรุปก็คงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเพื่อนแท้นั่นเอง สำหรับท่านใดจะแปลอย่างไรนั้น ย่อมเป็นความเห็นที่สามารถกระทำได้

สิ่งที่มนุษย์ไม่คาดคิด เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกยอมรับข้อเท็จจริง ดู หลักฐานแสดงมนุษย์ต่างดาวมีจริง ที่นำมากล่าวถึง เพื่อไม่อยากให้ผู้ที่มีความประมาทหลงไปในทางผิด

ชาวตะวันตกเขาคิดอย่างไร

ผู้ที่ศึกษาในเรื่องพระจักรพรรดิ เช่น สมเด็จพระสันตะปาปา (โป๊บ) จอห์นพอลที่สอง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อ 2 เม.ย. 2548 มีความเชื่อว่าพระจักรพรรดิปรากฏบนโลกนี้แล้ว ไม่เฉพาะโป๊บพระองค์นี้ ยังมีนักเทศน์ ผู้เขียนหนังสือ และผู้สร้างหนังที่สอดแทรกเรื่องของสมัยพระจักรพรรดิ เช่น ภาพยนต์เรื่องรหัสลับดาวินชี ที่ฉายไปทั่วโลก และขายหนังสือได้กว่า 40 ล้านเล่ม ได้บ่งเรื่องนี้ไว้ เช่น "ในแง่ของการพยากรณ์" ทิบบิงกล่าว ขณะนี้เราอยู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล สหัสวรรษที่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไป (หมายถึง มิลเลนเนี่ยมที่แล้ว) และพร้อมกันนั้น ยุคแห่งราศีมีนทางโหราศาสตร์ที่ยาวนานมาถึงสองพันปีก็สิ้นสุดลงตามไปด้วย ราศีมีนหรือเครื่องหมายปลาเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเช่นกัน โหราจารย์ศาสตร์ สัญลักษณ์คนไหนก็บอกได้ว่า อุดมคติของราศีมีนนั้นเชื่อว่ามนุษย์พึงต้องได้รับการบบอกกล่าวว่าควรจะทำอะไรโดยผู้มีอำนาจเหนือกว่า เพราะมนุษย์ไม่อาจคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นยุคแห่งศาสนาที่แฝงความรู้สึกรุนแรง แต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของราศีกุมภ์ ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นรูปคนแบกน้ำ ราศีนี้้มีอุดมคติว่า คนจะเรียนรู้ความจริง และต้องคิดได้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ใหญ่หลวงนัก ขณะนี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว (ข้อมูล หน้า 311จากหนังสือ รหัสลับดาวินชี สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน พิมพ์ ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2549)

ผลการสำรวจจาก The New York Times และ CNN บ่งว่า ชาวอเมริกันกว่า 59 % ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนขึ้น แต่เชื่อว่าวันพิพากษาโลกอยู่แค่เอื้อม สำหรับโลกาวินาศในช่วงกึี่งพุทธกาล คือ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นที่เข้าใจของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ไม่เฉพาะเพียงนักวิทยาศาสตร์ไทยหรือชาวต่างชาติที่มีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้ด้วย

ผู้เขียนเรื่องนี้ ได้ศึกษาเรื่องพระจักรพรรดิและเรื่องเกี่ยวข้องทั้งทางศาสนาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์มาประมาณ 18 ปี

V2-07/2011 Copyright © 2007, 2009, 2010-2011
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org