ภัยพิบัติเช่น น้ำท่วมใหญ่ วิกฤตข้าวยากหมากแพง เป็นต้น จะหยุดได้ สื่อต้องนำประชาชนหาความจริงในเรื่องพระจักรพรรดิ ที่มีอยู่ในพุทธศาสนา ศาสนาสำคัญของโลกและคำทำนายนอสตราดามุส

พุทธทำนายเป็นจริงมาโดยตลอด สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับโลกาวินาศ การล้างโลกอธรรมเริ่มในปี พ.ศ. 2556 ผู้คนจะตายมากมายทรัพย์สินสูญหายคงไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยไม่มีเหตุผล

(ลิงค์เรื่องใหม่ๆ ที่ Youtube ซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ อยู่ตอนท้าย)


ภัยพิบัติโลกเพิ่มรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี มีทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูมิอากาศผิดธรรมชาติ เช่น ฟ้าฝนผิดฤดูกาล หิมะตกในทะเลทราย เป็นต้น ตามหลักฐานความจริง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเพิ่มความรุนแรง และถี่ขึ้น ซึ่งตรงตามพุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาหลัก เช่น คริสต์ มุสลิม ฮินดูและขงจื้อ นอกจากนี้ยังตรงคำทำนายของชาวมายันและนอสตราดามุส ข้อเท็จจริงต่างๆ เหล่านี้สามารถพิสูจน์ตามหลักฐานรูปธรรมได้ว่า ถึงแม้เวลาผ่านพ้นมานับหลายพันหลายร้อยปีก็ตาม คำทำนายที่กล่าวไว้ตรงกันเหล่านี้ ได้บ่งบอกเหตุการณ์ที่้จะเกิด และเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดเป็นจริงอยู่ในทุกๆ วันนี้ จึงควรกล่าวว่า ภัยพิบัติโลกและวิกฤติต่างๆ เป็นไปตามคำทำนาย ถ้าจะว่าภัยพิบัติเกิดจากฝีมือมนุษย์ ก็ไม่ควรมีคำทำนายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพ ลองนึกถึงเมื่อหมื่น สองหมื่นปีมาแล้ว ยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งๆ ที่ไม่มีมนุษย์เข่้ามาเกี่ยวข้อง มันเป็นเรื่องยุคแต่ละยุคของโลกไม่ใช่หรือ ซึ่งคำทำนายต่างๆ ได้บ่งเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนจากกลียุคหรือยุคที่มีคนดี เพียง 1 ส่วนแต่มีคนเลวถึง 3 ส่วน ด้วยเหตุอธรรมเพิ่มขึ้นมาก ยุคอธรรมนี้จักหยุดลงจากการเปลี่ยนยุคใหม่ คือกฤดายุคหรือยุคทองที่มีคนดีทั้งสี่ส่วนในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงนี้ผู้เป็นใหญ่แห่งสามโลกหรือท้าวสักกะเทวราชหรือก๊อต (God) จำเป็นต้องล้างโลกอธรรมที่เราอยู่นี้ เพื่อกำจัดมารทั้งหลายที่พระองค์ให้โอกาสมาเกิดทำความดี แต่ไม่ทำดีกัน เรื่องราวนี้มีอยู่ในคำภีร์จริง และมีอยู่ในศาสนาหลักของโลก การล้างโลกอธรรมจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งต่างกันเพียง 10 วันของคำทำนายมายันในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 หรือ พ.ศ. 2555

เป็นที่น่าสนใจยิ่งที่ปีตามคำทำนายตรงกับปีตามรายงานวิจัย ของนักวิทยาศาสตร์ว่าผู้คนจะตายมากมาย ทรัพยสินจะสูญหาย การล้างโลกนี้จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ถ้าผู้คนจะหาความจริงเรื่องพระจักรพรรดิ ที่มีเนื้อความอยู่ในศาสนาต่างๆ รวมถึงพระพุทธศาสนาด้วยที่บ่งถึงแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเล ไฟจะตกจากฟ้าลงมาล้างผลาญ ซึ่งดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรประจำนาซาให้ข้อสังเกตุว่า ถ้าภัยพิบัติเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง หนทางแห่งมหันตภัยโลกในปี พ.ศ. 2556 ย่อมหลีกไม่พ้น

ถ้าท่านใดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์อย่างไรก่อนพระจักรพรรดิปรากฏ โปรดดู
พระพุทธเจ้าทรงทำนายสุบินนิมิตรอันใหญ่หลวงของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๖ ประการ เหตการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงหรือไม่
ข้อที่ 1 : ฟ้าฝนผิดปกติธรรมชาติ ข้อที่ 2 : เยาวชนมั่วสุมเสพกาม มีบุตรแต่เยาว์วัย ข้อที่ 3 : พ่อแม่เอาใจลูกไม่เฆี่ยนตีดังแต่ก่อน ข้อที่ 4 : ผู้อ่อนประสบการณ์บริหารประเทศ ข้อที่ 5 : ความไม่เป็นธรรมในสังคม ข้อที่ 6 : พระธรรมคำสอนถูกเหยียบย่ำดัดแปลง ข้อที่ 7 : เห็นแต่ความสุขโดยไม่คิดถึงความเสื่อมเสีย  ข้อที่ 8 : ผู้ยากไร้ถูกเบียดเบียน ข้อที่ 9 : ผู้เป็นใหญ่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรม เอาเปรียบผู้ยากไร้ คอรัปชั่นในแผ่นดิน ข้อที่ 10 : ผู้คนไม่อยู่ในศีลธรรม สงสัยในสิ่งดีมีค่า ข้อที่  11 : ผู้คนยกย่องนับถือสิ่งไร้ค่า  ข้อที่12 : คนดีถูกขัดขวางรังแก ข้อที่ 13 : คนชั่วเรืองอำนาจ  ข้อที่ 14 : ปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลส หลงลาภยศของตน  ข้อที่ 15 : พากันปรนนิบัติบำรุงฝูงชนที่ไม่มีสกุล แม้เอาใจพระทุศีล ข้อที่ 16 :  พวกไม่มีศีลธรรมจักเป็นใหญ่ บุกรุกเอาเรือกสวนไร่นา คดโกงแผ่นดิน แม้ภิกษุชั่วร้ายทำลายศาสนา โค่นล้มราชาธิปไตย

ในเรื่องบุรพกรรม 10 ประการ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหรือไม่ (พระไตรปิฏก ๒๐ กัณฑ์์ ที่ อจ.ธวัช เที่ยงประภัสสร์ ปธ. ๙ วัดเบ็ญจมบพิตร รวบรวมไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘)
1. ราชภัย ผู้มีอำนาจบังคับเบียดเบียนพลเมือง 2. โจรภัย เกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป 3. อัคคีภัย ไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย 4. อสุนีบาต ฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อย ๆ 5. เมทนีภัย แผ่นดินจะไหวสะท้านและแยกออกจากกัน 6. วาตภัย จะเกิดลมพายุพัดพาบ้านเมืองพินาศ 7. อุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา 8. ทุพภิกขภัย จะเกิดข้าวยากหมากแพง 9. พยาธิภัย จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย 10. สัตถภัย จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง 

นอกจากนี้พุทธทำนายยังบ่งถึง คนบ้านรุกรานป่า สงครามทั่วทิศ ผู้คนถืออำนาจไม่เป็นธรรม นักปราชญ์ถูกทำลาย เชื่อคำคนโกงคนกล่าวเท็จ คนไม่อยู่ในศีลธรรม ท่านคิดหรือไม่ว่า ทำไมถึงตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ส่วนมารใจบาปกลัวพระจักรพรรดิผู้มาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบ 5000 ปี จะทำลายมารให้หมดสิ้น สิ่งนี้ทำให้มารกลัวที่จะถูกล้างให้หมดสิ้น มารจึงยุยงมนุษย์ผู้ขาดกุศลปัญญาธรรมให้คล้อยตามอกุศลอุบายของมาร โดยไม่ต้องการหาความจริงเรื่องพระจักรพรรดิ เช่นการบอกกล่าวเรื่องพระจักรพรรดิจะทำให้ผู้คนตื่นตกใจ แต่จะมีใครสักกี่คนที่คิดว่าเรื่องพระจักรพรรดิเป็นเรื่องดีที่พระองค์คือ ท้าวสักกะฯ จะมาช่วยมนุษยโลกให้มีสันติสุขทั่วหน้า ดูตัวอย่าง เหมือนพญาวัสวดี มารใจบาปทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน นางจินจมานวิกาทำอุบายตั้งท้องกับพระพุทธเจ้า พระเทวทัตที่พยายามปรงพระชนชีพพระพุทธองค์ ล้วนแต่เป็นการกระทำของมารทั้งสิ้นที่จะทำให้ธรรมอยู่ภายใต้อธรรม

ถึงเวลาหรือยังที่เราทั้งหลายจะร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันหาความจริงเรื่องพระจักรพรรดิตามคำทำนายต่างๆ ที่มีกว่า 30-40 ข้อ เพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพและมีความยุติธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนตลอดไป

ท่านใดที่ต้องการสร้างมหาบุญเป็นมหากุศล โปรดส่งหนังสือข้างล่างหรือจะแก้ไขตามที่เห็นสมควรเพื่อถวายหนังสือนี้ยัง พระสงฆ์ผู้ต้องการให้ความเมตตากรุณาต่อผู้ได้รับทุกข์

นมัสการ         ............................................ ผู้ให้ความเมตตากรุณาแด่ประชาชนมาโดยตลอด
จาก    
วันที่   
เรื่อง    ประชาชนเสียชีวิต ทรัพย์สินสูญหายและได้รับทุกข์น่าเวทนาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีหนทาง แก้ไขได้ ถ้าเราทั้งหลายจะหาความจริงตามพุทธทำนายในเรื่องพระจักรพรรดิ

พวกเราได้เคยส่งหนังสือฉบับแรกมาถึงพระคุณเจ้าเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ความเดือดร้อนมากมาย ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและทั่วโลกขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดของเทพทั้งหลายผู้อยู่เบื้องบน” และพวกเรายังมาถวายหนังสือเรื่องเกี่ยวกับพุทธทำนายและการแก้ไขภัยพิบัติตาม พุทธทำนายด้วยตนเองนานมาหลายปีแล้ว เพื่อขอความเมตตากรุณาจากพระคุณเจ้าได้โปรดโปรดมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับ ทุกข์เวทนา โดยขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดกรุณาเผยแพร่เรื่องพุทธทำนายและการแก้ไขตามพุทธ ทำนาย เพื่อหยุดภัยพิบัติสารพัดทิศที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ทุกทีๆ จนถึงในเวลานี้

พุทธทำนายมากมายหลายบทได้บ่งไว้ชัดเจนว่า พระจักรพรรดิจักปรากฏในปัจจุบัน ไม่เฉพาะพุทธทำนายเท่านั้น คำทำนายจากศาสนาอื่นๆ และคำทำนายจากผู้มีญาณทิพย์เช่นนอสตราดามุส ได้มีคำพยากรณ์ไว้เช่นเดียวกัน การปรากฏของพระจักรพรรดิ (พระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระศรีอารย์) จำเป็นต้องมีการหาความจริง แล้วพระจักรพรรดิองค์จริงจึงจะปรากฏ เรื่องนี้มีอยู่ในคำพยากรณ์ของหลายศาสนา ที่เป็นเช่นนี้เพราะในปัจจุบันมีผู้ปลอมแปลงเป็นพระจักรพรรดิมากมายอยู่ใน หลายประเทศ

ดังนั้นจึงต้องพิสูจน์พระจักรพรรดิองค์จริงขึ้นเพื่อพระองค์ จักหยุดภัยพิบัติทั้งหลาย และสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลก การพิสูจน์นั้นสามารถนำพยากรณ์ที่มีอยู่ประมาณ 30-40 ข้อมากำหนดการพิสูจน์ได้ พระจักรพรรดิพระองค์จริงย่อมรู้ในพยากรณ์ทั้งหลาย ผู้ปลอมแปลงจะไม่สามารถล่วงรู้ได้  เรื่องนี้อาจให้สื่อมวลชนเป็นผู้จัดการพิสูจน์ความจริงได้ และมีประชาชนเป็นผู้รับรู้ข้อท็จจริง

ในขณะเดียวกันจริงอยู่ที่ในพระไตรปิฏกมีเรื่องราวปรากฏว่า มนุษย์ต้องมีอายุ 80,000 ปี พระเมตไตรยถึงมาปรากฏ แต่ตามจดหมายเหตุของรัชกาลที่ 1 มีหนังสือแจ้งเหตุถามยังพระสังฆราช พระราชาคณะและราชบัณฑิต ถึงการแก้ไขพระไตรปิฏกที่มีพิรุษมาก จักทำอย่างไร ซึ่งการแก้ไขยังไม่สามารถทำได้จนล่วงมาถึงทุกวันนี้ เรื่องพิรุษมากเช่นนี้ปรากฏดังเช่นมนุษย์ต้องมีอายุ 80,000 ปี โดยข้อความในพระไตรปิฏกบ่งว่าลูกจะมีอายุเป็นสองเท่าของพ่อแม่ จนมนุษย์มีอายุถึง 80,000 ปี ซึ่งเป็นไปดังนี้ เช่น บุตรของผู้มีอายุ ๓๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี .... บุตรของผู้มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ปี บุตรของผู้มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ปี
(สำหรับท่านใดสนใจจดหมายเหตุของรัชกาลที่ 1 ดูได้จากพระไตรปิฎกสำหรับประชาชน มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมมภ์)

ข้อสังเกต เรื่องการกำหนดให้มนุษย์เกิด ตาย มีอายุได้แค่นั้นแค่นี้ คือเหมือนเอา 2 มาคูณ "จาก ๓๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี " ย่อมเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ และคำถามต่อไป คนจะมีอายุเป็น 80,000 x2 = 160,000 หรือเปล่า แค่คนอายุแบบที่เป็นอยู่ทุกๆ วันนี้ ก็จะไม่มีที่จะให้คนสัตว์อยู่บนโลกกันแล้ว ถ้าคนอายุยืนแบบที่พระไตรปิฎกว่ามา จะเอาที่ๆ ไหนไปอยู่กัน

สำหรับเรื่องที่พระจักรพรรดิจักมาปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 นั้น ไม่มีในพระไตรปิฎก ผู้รจนาอาจนำเค้าโครงมาจากฎีกามาลัยสูตรที่คาดว่าพระศรีลังกาเป็นผู้แต่ง ขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วประมาณ 1600 ปี อะไรคือข้อเท็จจริง ถ้าเราไม่หาความจริง ความจริงย่อมไม่ปรากฏ การหาความจริงมิใช่เรื่องเสียหาย แต่จะเป็นประโยชน์เป็นกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระจักรพรรดิจักมาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง พ.ศ. 5000 ไม่ได้มาสอนศาสนาใหม่ดังที่มีผู้คนเข้าใจกัน

พวกเราได้แนบหนังสือที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวอย่างด้วย เพื่อพระคุณเจ้าจักได้โปรดกรุณาพิจารณา อันจักเป็นความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่มิใช่เฉพาะแค่ประชาชนผู้ได้รับทุกข์ใน ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเพื่อประชาชนทั้งหลายบนโลกนี้ที่ได้รับทุกข์จากภัยพิบัติและวิกฤติเลว ร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยความระลึกถึงความเมตตากรุณาจากพระคุณเจ้า พวกเราหวังความเมตตากรุณาจากพระคุณเจ้าให้ความรู้ยังศิษย์ผู้เลื่อมใสพระคุณ เจ้าเพื่อได้ประสานกับสื่อมวลชนในการหาข้อเท็จจริงในเรื่องพระจักรพรรดินี้ ขึ้น

จึงนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งและรู้สึกในความเมตตากรูณาของพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

ใหม่ โปรดคลิก ลิงค์ไปยังวีดีโอ ทำไมโลกวิปริต ความจริงที่พิสูจน์ได้
และปี 2556 จะเป็นอย่างไร

14 กค.. 2554  
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org