เรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ โปรดศึกษาให้เข้าใจ
เพราะมีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและวิญญาณของท่านเอง

(ลิงค์ดูวีดีโอ เรื่องต่อไปอยู่ตอนท้าย)

 

ใหม่สุดของ A Telenaโปรดคลิกลิงค์ที่นี่ ชมวีดีโอ เรื่อง 1
ครูอินทราคือใคร

ความจริงของคนเป็น - คนตาย Who is Indra?

 

โปรดศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจ เพราะมีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและวิญญาณของท่านเอง (ผู้แปลจะนำเรื่องราวมาลงต่อเนื่อง ขอให้ติดตามในตอนต่อๆ ไป และถ้าท่านเห็นสิ่งผิดพลาดหรือไม่เข้าใจ โปรดแจ้งออร์กะให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง)

แปลและสรุปขยายความเป็นภาษาไทยตามเรื่องเดิม คือ 2012-2013: (G7) Complete Video of Science-Prophecies-Doomsday-Who am I? ที่ลงไว้บน Youtube

บทนำ

ท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องเชื่อเรื่องที่จะได้อ่านต่อไปนี้ เพราะเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ความจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเปิดเผยได้ ทั่วไป  

โปรดทราบว่า พระพุทธเจ้าโคตมตรัสยืนยันว่าท้าวสักกะเทวราชหรือจอมเทพ(God)มีจริง และจากพยากรณ์ต่างๆ สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระองค์มีจริง ซึ่งจากการศึกษาทราบว่า พระองค์เป็นผู้สร้างเราและสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมา จอมเทพเป็นผู้ปกครองทั้งสามโลกในทุกจักรวาล คือโลกของเทพเทวดา ยักษ์ มารทั้งหลาย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและโลกนรก พระองค์เป็นที่รู้จักในทุกศาสนาและลัทธิต่างๆ มาแต่โบราณกาล ทรงเป็นนักรบกับมารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เพื่อปกป้องความถูกต้องและยุติธรรม พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ตั้งตนไว้ในคุณงามความดีเท่านั้น

ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาและให้ความสนใจในช่อง FLM2010 - Youtube
เราทุกคนเป็นคนของจอมเทพ เราต้องอดทนและไว้วางใจพระองค์ จอมเทพทรงห่วงใยเราเสมอ
เรื่องสำคัญเกี่ยวกับพระจักรพรรดิและพระเยซูมีอยู่ที่  2010-2012-2013: G4-True Christ of God-Christians-Armageddon-Now-Nostradamus
Keywords: true Christ 2012
วีดีโอเรื่องนี้ เกี่ยวกับการแถลงข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิที่ว่า พระเยซูไม่ใช่บุตรพระเจ้า แต่เป็นบุตรของพญามารที่มาหลอกผู้คนเพื่อไปเป็นบริวาร จากที่ลงวีดีโอนี้ไว้ที่ Youtube ยังไม่มีผู้ใดสามารถโต้แย้งข้อมูลที่แสดงต่อสาธารณชนได้ นั่นแสดงถึงความจริงได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบในเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพยากรณ์โบราณ ถึงแม้จะมีอายุมาแล้วนับพันๆ ปีร้อยๆ ปี แต่มีความเที่ยงตรงของการพยากรณ์มาก เหตุเพราะจอมเทพเป็นผู้กำหนดขึ้นไว้นั่นเอง และพระองค์เป็นผู้ที่จะทำให้พยากรณ์สมบูรณ์จนถึงขั้นสุดท้าย คือการสร้างกฤดายุคหรือยุคทอง  ผู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่นนอสตราดามุส กล่าวว่า ที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้เพราะจอมเทพเป็นผู้เปิดให้เห็น แต่เรื่องเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น นอสตราดามุสจำเป็นต้องหาประกอบจากทางโหราศาสตร์ด้วย

เรื่อง  2012-2013: (G7) Complete Video of Science-Prophecies-Doomsday-Who am I? ปี 2555-2556 (G7) วีดีโอฉบับเดียวจบ ในเรื่องเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์-การพยากรณ์-โลกามหาวินาศ–ข้าพเจ้าคือใคร

(G7) is on FLM2010's Channel-Youtube) (G7)อยุ่บนYoutube ช่อง FLM2010

บทที่ 1.

ความจริงสามารถพิสูจน์ได้

ข้อมูลสำคัญสำหรับชีวิตและวิญญาณของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ

สิ่งจำเป็นที่ต้องทราบคือ การล้างโลกอธรรมลูกนี้ เพื่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะได้เข้าสู่กฤดายุคหรือยุคทองที่จะมีแต่คนดีมี คุณธรรมเท่านั้น ดังนั้นจอมเทพจึงจำเป็นต้องทำลายผู้คนโดยไม่เลือกว่าจะเป็นบุคคลใดๆ บนโลกนี้ ถ้าผู้นั้นมีความเห็นแก่ตัว ขาดความยุติธรรม มีทิฐิยึดมั่นถือมั่นในสิ่งผิดโดยไม่แก้ไขตนเอง แต่เพื่อให้มนุษยโลกได้มีโอกาสแก้ไขตนเองก่อน จอมเทพจึงได้กำหนดส่งพระจักรพรรดิ ผู้มีเรื่องราวอยู่ในพุทธศาสนา ศาสนาหลักของโลกและคำพยากรณ์ต่างๆ เพื่อมาช่วยสอนมนุษยโลกให้เป็นคนดี โดยได้กำหนดพยากรณ์ต่างๆ กว่า 30-40 พยากรณ์ขึ้นไว้ก่อนล่วงหน้านับหลายพันหลายร้อยปี เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเมื่อพระจักรพรรดิปรากฏขึ้น และพระจักรพรรดิองค์จริงเท่านั้นที่จะรู้ความลับที่กำหนดไว้ และจะใช้ความลับต่างๆ ยืนยันข้อเท็จจริงว่า พระองค์คือพระจักรพรรดิที่มีหน้าที่มาช่วยเหลือผู้คนบนโลกให้รอดพ้นจากความ ตาย โดยพระองค์จะสอนให้คนที่มีปัญญากุศลธรรมได้เป็นคนดีตามที่จอมเทพต้องการ

สิ่งแรกที่พระจักรพรรดิต้องกระทำ คือการแก้ไขในสิ่งผิดๆ เช่นที่ได้ทำไปแล้วคือ พระจักรพรรดิได้เปิดเผยความจริงแล้วว่า พระเยซูคือบุตรพญามารไม่ใช่บุตรพระเจ้าตามคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่บ่งไว้ และสิ่งที่พระจักรพรรดิจำเป็นต้องแก้ไขต่อไปคือ พระไตรปิฎกที่มีพิรุธมาก ยืนยันตามจดหมายเหตุของรัชกาลที่ ๑ การแก้ไขเพื่อจะได้ใช้สอนผู้คนทั้งหลายบนโลกให้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตาม ที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ เพราะที่ผ่านมาพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสถึง พระพุทธศาสนาถูกแบ่งไปเป็นสี่ส่วน คือ พราหมณ์เอาไป ๑ ส่วน ยักษ์เอาไปทำมาหากิน ๑ ส่วน มารเอาไปแก้ไขทำลายอีก ๑ ส่วน เหลือดีเพียง ๑ ส่วน ฉะนั้นเมื่อพระไตรปิฎกถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว พระจักรพรรดิจะได้นำคำตรัสสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าโคตมใช้สอนผู้คนในทุก ชาติศาสนาต่อไป
ตามข้อเท็จจริงที่ผ่านมา 20 ปี ที่พระจักรพรรดิพยายามให้ข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆ ในหลายๆ ทาง เพื่อจะได้ให้มีการพิสูจน์หาความจริงเกี่ยวกับพระจักรพรรดิขึ้น กลับไม่เป็นผล และมารยังพยายามทำลายพระจักรพรรดิ และหาทางไม่ให้พระจักรพรรดิได้มีโอกาสพิสูจน์ความจริง เหมือนครั้งที่มารพยายามทำลายพระพุทธเจ้าโคตมมาแล้ว เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในอำนาจของมารทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการหลงผิด มีความแคลงใจเป็นของตน จึงทำให้คนส่วนมากขาดความสนใจในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิโดยไม่ ศึกษาข้อเท็จจริงให้เข้าใจก่อน ซึ่งพระพุทธเจ้าโคตมและผู้มีญาณทิพย์อีกหลายท่านได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่า ผู้คนจะไม่สนใจหาความจริงในเรื่องพระจักรพรรดิดังกล่าว ทั้งๆที่พระจักรพรรดิเองมิได้เรียกร้องเงินทองหรือทรัพย์สินจากผู้ใดเลย ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ของพระจักรพรรดิจึงเป็นที่นิยมและสนใจเพียงกลุ่มชนเล็กๆ เท่านั้น

สรุปในส่วนนี้คือ บุคคลที่มีความดีมีคุณธรรมจะถูกช่วยเหลือจากการล้างโลกอธรรมครั้งนี้ ตามที่พยากรณ์กำหนดไว้ คือปลายปีนี้ หรือปีหน้า บุคคลดีเหล่านี้จะมีโอกาสได้เข้าไปสู่กฤดายุคหรือยุคทองที่ผู้คนทั้งหลายจะ เป็นอริยะ มีปัญญาสามารถหาเหตุผลได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นผู้เชื่อ เป็นผู้ตามอย่างที่ผู้คนส่วนมากเป็นอยู่ในขณะนี้ ในยุคทองนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์และสัตว์ได้อยู่กันอย่างมีความสุข และมีสันติภาพที่แท้จริง สำหรับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในข่ายเป็นคนดีจริงๆ จะถูกพิพากษาและส่งไปไว้ที่นรกภูมิต่อไป หลายท่านอาจไม่เห็นด้วยว่าจะไม่ไม่เป็นการยุติธรรม จึงขอได้โปรดเข้าใจว่า ถ้าท่านมองสิ่งง่ายๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เห็น แสดงว่าท่านมีอิทธิพลของมารปกคลุมจิตใจของท่านจนมืดมิด ทำให้หลงผิด มีความเห็นแก่ตน มีทิฐิเป็นที่ตั้ง ด้วยสิ่งดังกล่าว ท่านอาจไม่ทราบว่าท่านได้ก่อกรรมทำเข็ญผู้อื่นไว้อย่างไรบ้างโดยที่ท่านอาจ ไม่รู้ตน เรื่องราวต่างๆ มันมากกว่าที่ท่านคิดและเข้าใจ

ด้วยเหตุดังกล่าว จอมเทพผู้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย จึึงได้ส่งพระจักรพรรดิมาช่วยผู้คนบนโลกนี้ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ในข้อเท็จจริงและปฏิบัติได้ถูกต้อง กลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่เป็นคนดีจริงเพื่อเข้าสู่ยุคทองต่อไป  บางท่านอาจกล่าวว่าฉันทำบุญ ฉันนั่งสมาธิแล้วฉันย่อมเป็นคนดี โปรดเข้าใจก่อนว่า ถ้าสิ่งที่ท่านกระทำนั้น อยู่ในข่ายความเห็นแก่ตนหรือไม่ หรือทำไปในลักษณะความถือตนด้วยความไม่รู้จริงหรือไม่ หรือทำไปเพราะความมีทิฐิคือหลงผิดไปหรือไม่ เป็นต้น ถ้าเป็นเช่นนี้จะไม่ถือว่าท่านเป็นคนดี  มีหลายหลักฐานที่บ่งไว้ อยากให้สังเกตตัวอย่างหนึ่งว่า คนดีคือบุคคลที่พยายามช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะช่วยตนเอง  ทำไมหรือ บุคคลเหล่านี้คือผู้มีความเห็นแก่ตัวน้อย

สองข้อความจากจอมเทพผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย

ข้อแรก
ผู้คนทั่วไปจำเป็นต้องพิสูจน์ความจริงที่จอมเทพได้กำหนดขึ้นใน เรื่องพระจักรพรรดิ โดยจอมเทพไม่ต้องการให้ใครเชื่อตามหลักกาลามสูครของพระพุทธเจ้าโคตม ซึ่งนับว่าพระองค์มีความยุติธรรมยิ่ง ทั้งนี้เพื่อการสร้างผู้คนให้เป็นผู้มีอริยะจะได้มีโอกาสเข้าสู่ยุคทองต่อไป  การพิสูจน์เรื่องพระจักรพรรดิจะต้องมีขึ้นก่อนเดือนกันยายน 2555 แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าความสนใจของผู้คนทั่วไปในเรื่องพระจักรพรรดิไม่มี ดังนั้นการที่จะรอไปถึงเดือนกันยายนปีนี้ ย่อมไม่ทันเวลารอดพ้นจากการล้างโลกอธรรมแน่นอน คุณครูอินทรา (Indra Veda) ผู้ที่ต้องการให้ผู้คนทั้งหลายพิสูจน์ความจริงเรื่องพระจักรพรรดิ จึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มดำเนินการจากนี้ไปให้เร็วที่สุด
ถ้ามีผู้สงสัยถามว่าการล้างโลกมีจริงหรือ

ตามพยากรณ์และสัญญาณที่ได้รับโดยดูจากข่าวโลกที่บ่งถึงเหตุการณ์ แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วไปที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนถึงขณะนี้นั้น การล้างโลกอธรรมลูกนี้จะเกิดขึ้นจริง ผู้คนจะตายมากมาย ตามพยากรณ์ 10 คน จะเหลือเพียง 1 คนเท่านั้น พระพุทธเจ้าโคตมตรัสผู้คนจะเหลือนิดเดียว

พยากรณ์ตัวอย่าง
Isa บทที่ 41 ข้อวามที่ 1-2 บ่งไว้ว่า ให้จอมเทพและประชาชนมาร่วมกันพิสูจน์หาความจริง เพื่อความยุติธรรม ใครที่จอมเทพได้ปลูกฝังปลุกปั้นขึ้นมา เขาผู้นี้จะมาจากทางทิศตะวันออก (เช่นประเทศไทยเป็นต้น) และบุคคลนี้เอง ที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะสอนผู้คนเป็นคนดีได้ (Isaiah เป็นผู้มีญาณทิพย์ มีชีวิตอยู่เมื่อ 2700 กว่าปีมาแล้ว)
เป็นความจริงที่ว่า ในปัจจุบันไม่มีใครทราบถึงความลับของการเป็นคนดี เหมือนพุทธศาสนิกชนไม่ทราบว่าพระนิพพานที่แท้จริงเป็นอย่างไร
พระจักรพรรดิจะต้องดำเนินการในเรื่องที่กำหนดไว้ตามพยากรณ์ดังนี้

นอสตราดามุส บทที่ 10 คำทำนายที่ 72 ถึง 75 ได้แสดงถึงความสำคัญของพระจักรพรรดิมีต่อมนุษยโลกในเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะ คำทำนายที่ 74 สิ่งนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผู้คนทั้งหลาย ได้มีโอกาสช่วยผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องที่พระจักรพรรดิจะสอน และมีโอกาสที่จะหลุดพ้นอำนาจของมาร โดยคำทำนายบทที่ 74 นั้นได้กล่าวถึง 7 ปีของค่าตังเลขที่ยิ่งใหญ่ได้ผ่านไป จะมีการบูชายันต์วิญญาณทั้งหลาย ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ห่างไกลไปจากปีมิลเลนเนียม (ค.ศ. 2000) ที่ผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินจะได้มีโอกาสออกมา ตามพระสูตรพระจักรพรรดิผู้มีพระสุรเสียงดุจราชสีห์ สามารถสอนทั้งผู้มีรูปธรรมและไม่มีรูปธรรมปรากฏได้
พระจักรพรรดิ จะต้องแก้ปัญหาหนี้สินของทุกประเทศให้ได้สำเร็จ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหนี้สินถึง $15.37 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ พระจักรพรรดิจักทำได้อย่างไรหรือดู Isa: 9:7 ต่อไป

Isa. บทที่ 9 ข้อความที่ 7 บ่งไว้ว่า การจัดการของคณะปฏิบัติงานของพระจักรพรรดิ จะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อที่สอง 
คำขอร้องที่ปรากฏตามพยากรณ์จากจอมเทพ ผ่านมาทางผู้มีญาณทิพย์ทั้งหลาย ได้แสดงถึงความความพยายามของพระองค์ ที่ทรงมีความจริงและด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้คนทั้งหลาย โดยไม่เลือกเขาหรือเรา ทรงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และมวลมนุษย์บนโลกนี้ อยากให้อยู่ร่วมกันทั้งมนุษย์และสัตว์โลกอย่างมีสันติสุขไม่เบียดเบียนกัน
แต่มีผู้คนจำนวนมากมีทิฐิโดยขาดกุศลธรรม บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น่าสงสารที่หลงผิด เพราะจะต้องถูกกวาดล้างไปกับโลกอธรรมลูกนี้ เพราะขาดคุณสมบัติที่จะนำเข้าไปสู่ยุคทองซึ่งจะมีแต่คนดีประกอบด้วยคุณธรรม เท่านั้น ถ้าท่านมีความสงสัยอาจเปรียบเทียบได้กับคนเลวคนชั่วที่นำความลำบากสร้างความ ทุกข์มาสู่ผู้คนดีมีความบริสุทธิ์ จึงจำเป็นต้องจัดการตามกฎหมาย

การกวาดล้างโลกอธรรมตามมายันจะเป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (2012) หรืออาจถัดไปเป็นปี 2556 ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้ ซึ่งอาจห่างกันเพียงแค่ 10 วัน จากพยากรณ์ของ Revelation บทที่ 19 ตอนที่ 15-20 สรุปว่า จอมเทพจะลงโทษทุกชาติไม่ละเว้น ให้รู้จักความเฉียบขาดของจอมเทพที่พระองค์ทรงอยู่เหนือเทพทั้งหลาย และทรงเป็นจอมเทพของทั้งสามโลก พวกที่ไม่มีความเหมาะสมขาดคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นใคร ใหญ่โตเพียงใด พร้อมทั้งเหล่าบริวารผู้จงรักภักดีที่รวมกันต่อสู้กับจอมเทพ และทั้งหมดจะถูกกวาดล้างไปลงในนรกที่อยู่ในทะเลไฟบรรลัยกัปอีกชั้น คำพยากรณ์นี้มีผลรวมไปถึงทุกศาสนา ลัทธิความเชื่อต่างๆ และยังรวมไปถึงพวกเอเทียสท์ (atheist) ที่ไม่เชื่อว่ามีจอมเทพ (God) โปรดเข้าใจว่ามีพุทธศาสนิกชนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่า พระพุทธเจ้ายังตรัสรับรองว่าจอมเทพมีจริง

พยากรณ์ตัวอย่างเกี่ยวกับจอมเทพและพระจักรพรรดิ

ท่านผู้มีญาณทิพย์ทั้งหลายได้รับคำพยากรณ์มาจากจอมเทพเหมือนๆกัน ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้หายสงสัยว่า ทำไมคำพยากรณ์โบราณจากต่างสถานที่และเวลาถึงแม้จะผ่านมายาวนานแล้วก็ตาม คำพยากรณ์เหล่านี้ถึงยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน เช่น คำทำนายของนอสตราดามุส และเรื่องราวของคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระจักรพรรดินั้น มีความเหมือนๆ กันและสนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งที่มีความชัดเจนว่า จอมเทพเป็นผู้ให้คำพยากรณ์คือ บันทึกของนอสตราดามุสที่เขียนเป็นจดหมายไปถึงลูกชายเคซาร์(Caesar) นอสตราดามุสเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2098 ว่า จอมเทพเป็นผู้ให้เห็นเหตุการณ์ในอนาคต … และจอมเทพจะทำให้พยากรณ์สมบูรณ์ ถ้าผู้ศึกษาพยากรณ์ จะทราบว่าเหตุการณ์โลกในปัจจุบันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ได้เป็นไปตามพยากรณ์ที่มีมานานนับพันๆ ปีร้อยๆ ปีมีความถูกต้องเที่ยงตรงทุกขั้นตอน

นอสตราดามุส บทที่ 10 คำทำนายที่ 75 เขียนไว้ว่า ในเอเชียจะมีผู้แทนของจอมเทพบังเกิดขึ้น ขอให้สังเกตว่าตรงกับ Isaiah บทที่ 41 ข้อความที่ 1-2 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

พระพุทธเจ้าโคตม ได้ตรัสกับท้าวสักกะเทวราช ในเรื่องท้าวสักกะฯ จะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - ๘. สักกปัญหสูตร สรุปมาว่า ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ด้านทิศอุดร แห่งพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ์ อันตั้งอยู่ด้านทิศปราจีน แห่งพระนครราชคฤห์ ในแคว้นมคธ ฯ … ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาค ในปัญหาพยากรณ์ข้อแรกดังนี้แล้ว จึงได้ทูลถามปัญหากะพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นไป ว่า ....ข้าพระองค์(ท้าวสักกะเทวราช)เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สี่อย่างนี้ว่า ถ้าความตรัสรู้จักมีแก่เราในภายหน้า โดยธรรมไซร้ เราจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงอยู่ (รู้ในปัญหาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นกับชาวโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก พระสูตรพระจักรพรรดิผู้มีพระสุรเสียงเหมือนสิงห์ และคำพยากรณ์อื่นๆ ในศาสนาหลักของโลก) นั่นแหละจักเป็นที่สุดของเรา ดังนี้ จึงประกาศการได้รับความยินดี การได้รับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ ข้าพระองค(จอมเทพ)์เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ห้าอย่างนี้ว่า หากเราจุติจากกายมนุษย์แล้ว (จุติเป็นพระจักรพรรดิ) เมื่อละอายุอันเป็นของมนุษย์แล้ว จักกลับเป็นเทวดาอีก จักเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกดังนี้ จึงประกาศการได้รับความยินดี การได้รับความโสมนัสเห็นปานนี้ ฯ (หลังจากมาช่วยมนุษยโลกแล้ว พระจักรพรรดิจักกลับไปสวรรค์ตามเดิม แต่ตามพยากรณ์ของนอสตราดามุสให้ข้อสังเกตว่า พระจักรพรรดิไม่ต้องการกลับไปสวรรค์ แต่ต้องการนิพพาน ซึ่งคงทำไม่ได้ เพราะพระจักรพรรดิมาตามหน้าที่) โปรดพิจารณา 2 สิ่งที่ท้าวสักกะตรัสไว้ มีความสำคัญมากคือ

1. ความตรัสรู้จักมีแก่เราในภายหน้า คำว่าตรัสรู้จะใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้น นี่เป็นการพิสูจน์ว่าพระจักรพรรดิคือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัปนี้ มีอยู่ในพระสูตรอนาคตวงศ์ ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสเรียกพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ว่า พระเมตเตฺย แปลว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์นั่นเอง (อาจมีผู้สงสัยว่า เมื่อพระพุทธเจ้าโคตมเป็นพระศาสดาแล้ว พระจักรพรรดิจะมาเป็นพระศาสนาดาซ้อนกันได้อย่างไร ขอให้ทำความเข้าใจว่า เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าโคตมเป็นพระศาสดา แต่พระจักรพรรดิไม่ได้เป็นพระศาสดา ไม่ได้เป็นนักบวช แต่เป็นผู้มาช่วยมนุษย์สร้างสันติสุขขึ้นบนโลก และทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง 5000 ปี นั่นหมายถึงอยู่ครบ 1 พุทธกาล)

2. เราซึ่งหมายถึงจอมเทพ เมื่อจุติจากกายมนุษย์แล้ว ละอายุอันเป็นของมนุษย์แล้ว จักกลับเป็นเทวดาอีกจักเป็นผู้สูงสุดในเทวโลก นี่แสดงว่าท้าวท้าวสักกะจอมเทพ สามารถจุติแบ่งภาคมาเป็นมนุษย์ได้

ทั้ง 2 ข้อความข้างบน มีหลักฐานที่ท้าวสักกะเทวราชมาจุติที่กรุงเทพมหานคร และพระองค์คือพระจักรพรรดิของโลกนั่นเอง หลักฐานนี้ไม่มีเฉพาะเพียงการตรัสสนทนากับพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีในพยากรณ์ของนอสตราดามุส พยากรณ์ที่เสริม เช่น พยากรณ์ของชาวมายัน และพยากรณ์อื่นๆ อีก หลักฐานเหล่านี้ ชี้ไว้ชัดเจนถ้ามนุษยโลกดื้อดึงการพิสูจน์พระจักรพรรดิพระองค์จริง จอมเทพจะไม่เก็บโลกอธรรมลูกนี้ให้รบกวนสวรรค์อีกต่อไป

หมายเหตุ โปรดพิจารณาชื่อของกรุงเทพมหานครคือ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"

มีความหมายว่า เมืองของเทพที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นอมตะประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ (แก้วประการคือ พระธรรม 7 ประการ) ของท้าวสักกะจอมเทพ(พระอินทร์) ซึ่งท้าวสักกะผู้ไม่เคยพ่ายแพ้แก่สัตรู กรุงเทพฯนี้ เป็นที่เกิดแห่งมงคลที่ยิ่งใหญ่ เป็นเมืองหลวงอันประกอบไปด้วยแก้ว 9 ประการ ที่มีความงดงามมั่นคงและสง่างาม (คือ คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์ ) เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และบริบูรณ์เป็นเลิศ เป็นสถานที่ประทับของท้าวสักกะที่จะแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์ โดยท้าวสักกะเป็นผู้ให้พระวิษณุกรรม มาสร้างขึ้นจนสำเร็จ (ข้อสังเกตที่ควรสนใจ ประเทศไทยถึงแม้จะเล็ก ไร้อำนาจที่จะต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจได้ แต่ยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย มิได้ตกเป็นเมืองขึ้นแก่ชาติใดอย่างแท้จริง นี่คือเมืองของจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

ฉะนั้นขอเราทุกๆ คน นึกถึงคุณงามความดีของความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทยทั้ง หลาย รวมทั้งพวกเราชาวไทยและยังมีชาวต่างชาติทุกท่าน ที่พยายามปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ให้ประเทศไทยเป็นไทยมาตลอดรอดฝั่งได้จนถึงทุกวันนี้ และเพื่อเป็นเกียรติแด่พระจักรพรรดิที่พระองค์จุติภายใต้ร่มฉัตรของพระบรม มหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้พระจักรพรรดิไม่สามารถลืมความดีของทุกท่านได้ พระจักรพรรดิเป็นพุทธมามกะที่แท้จริงจวบจนทุกวันนี้ ต่อไปท่านจะได้ทราบว่าพระจักรพรรดิไม่ต้องการเป็นใคร ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น พระจักรพรรดิเป็นผู้สูญเสีย เป็นผู้แพ้ แต่ก้เพื่อหาทางนำสันติสุขมาสู่ทุกๆคน ชีวิตของพระจักรพรรดิมีอยู่ในพยากรณ์โดยละเอียด จะขอยกเรื่องราวที่น่าสนไว้ว่า

อานิสงส์ความไม่ประมาทของพระจักรพรรดิ

พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมตรัสว่า “มหาลิ มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาทปฏิปทาอย่างนี้, ก็แล มฆมาณพนั่น ไม่ประมาทอย่างนี้ จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ ทรงเสวยราชย์ในเทวโลกทั้งสอง ชื่อว่าความไม่ประมาทนั่น บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ได้สรรเสริญแล้ว เพราะว่า การบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะ และโลกุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้ เพราะอาศัยความไม่ประมาท” ดังนี้แล้ว
ตรัสพระคาถานี้ว่า

“ท้าว มฆวะ(Indra/อินทรา) ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลาย เพราะความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายย่อม สรรเสริญความไม่ประมาท, ความประมาทอันท่านติเตียน”

ท้าวสักกะตรัสสรุปเรื่อง ความเพียร

ถึงกระนั้น สุวีรเทวบุตรก็ยังขอพรว่า "ขอพระองค์ได้โปรด ประทานพรความสุขชนิดที่ไม่มีทุกข์โศก โดยไม่ต้อง ทำอะไรเลย"

จอมเทพ์ตรัสว่า "ถ้าจะมีใครดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรในทิศทางไหน นั่นเป็นทางนิพพานแน่ ให้ท่านจงไป และช่วยบอกข้าพเจ้าให้ไปด้วย" ในเรื่องความเพียรของพระจักรพรรดิมีอยู่ในพยากรณ์ของ Isaiah ซึ่งมีความสำคัญมาก และความจริงที่พระจักรพรรดิมีความเพียรมาตลอด 20 ปี เพื่อหาทางให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกหลังจากที่รู้ความจริงต่างๆ ที่ไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้มาก่อน(พระพุทธเจ้า) หรือใช้ความพยายามในการหาความจริงถึง 46 ปีกว่าจะได้รู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในปี พ.ศ. 2535 ข้อมูลต่างๆ มีหลักฐานความจริงที่พิสูจน์ได้ ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อในเรื่องเหล่านี้

ท้าวสักกะตรัสสรุปเรื่อง ขันติ

พระมาตลีเทพสารถีจึงทูลถามพระอินทร์ว่า "ทรงอดกลั้นได้ เพราะกลัว หรือว่า เพราะอ่อนแอ"
จอมเทพ์ตรัสว่า " ไม่ใช่เพราะเราทนได ้ไม่ใช่เพราะกลัว หรือเพราะอ่อนแอ แต่วิญญูชนเช่นเราจะตอบโต้กับพาลได้อย่างไร"
พระมาตลีแย้งว่า "พาลจะกำเริบถ้าไม่กำหราบเสีย เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงกำหราบเสียด้วยอาชญาอย่างแรง"
จอมเทพ์ "เมื่อรู้ว่าเขาโกรธแล้วมีสติสงบลงได้ นี่แหละ เป็นวิธีกำหราบพาล"

ความไม่โกรธ

ครั้งหนึ่งจอมเทพ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า "ฆ่าอะไรได้อยู่เป็นสุข ฆ่าอะไรได้ไม่โศรก" พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า "ฆ่าความโกรธ"
ในครั้งหนึ่งได้มียักษ์ตนหนึ่งผิวพรรณเศร้าหมอง รูปร่างน่าเกลียด ขึ้นไปนั่งบนอาสนะของจอมเทพ พวกเทพชั้นดาวดึงส์ พากันโพนทนาติเตียน แต่ยิ่งโพนทนาติเตียน ยักษ์นั้นก็ยิ่งงามยิ่งผ่องใส จนพวกเทพพากันประหลาดใจว่า น่าจะเป็นยักษ์กินโกรธ

จอมเทพทรงทราบความนั้น แล้วได้เสด็จเข้าไป ทำผ้าเฉวียงพระอังสะข้างซ้าย คุกเข่าขวาลง และ ประคองอัญชลี เหนือพระเศียร ประกาศพระนามของพระองค์ขึ้น 3 ครั้งว่า พระองค์คือ ท้าวสักกะจอมเทพ ยักษ์นั้นกลับมีผิวพรรณเศร้าหมอง รูปร่างน่าเกลียดยิ่งขึ้นจนหายไปในที่นั้น พระองค์ขึ้นประทับบนอาสนะของพระองค์ แล้วตรัสอบรมพวกเทพ ตรัสว่า "พระองค์ ไม่ทรงโกรธมาช้านาน ความโกรธไม่ตั้งติดในพระองค์ แม้จะโกรธชั่ววูบเดียว ก็ไม่กล่าวผรุสวาจา ทรงข่มตนได้"
ข้อความจาก "หนังสือปรีชาญาณของสิทธัตถะ" โดย สมัคร บุราวาส

เมืองที่พระจักรพรรดิอยู่ในปัจจุบันที่ประเทศอเมริกา

เมืองที่พระจักรพรรดิอาศัยอยู่ในขณะนี้ ได้กำหนดถึงเมืองที่มีเพรขนิลจินดา(Gemstone) เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับพยากรณ์ว่าเป็นเมืองที่มีเพชรนิลจินดาคือ เมืองของสวรรค์ตามที่มีอยู่ใน Revelation บทที่ 21 รายละเอียดต่างๆ ยังมีอีก ในขณะนี้ขอสรุปไว้เพียงนี้ก่อน

ฉะนั้น ขอให้ท่านผู้ที่มีบุญ โปรดเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องของพระจักรพรรดิไม่ใช่เป็นการบังเอิญ มันมีมากจนเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นความตั้งใจของจอมเทพ ที่จะชี้ให้ชัดเจนว่า พระจักรพรรดินั้นมีจริง และมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในเวลานี้จริง พระจักรพรรดิพร้อมที่จะช่วยชีวิตผู้คน แต่มนุษย์จะต้องพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิก่อน ซึ่งผู้ที่ยังมองไม่เห็น จะถือตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ในพุทธทำนาย ดังนี้
คำทำนายของตถาคตนี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อ หรือไม่เชื่อ ไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อ ๆ ไป นับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา"

1 Corinthians บทที่ 4 ข้อความที่ 5 ทั้งสองพระองค์(ต้องพิสูจน์ต่อไปว่า ทั้งสองพระองค์มีพระองค์ไหนบ้าง) จะนำความสว่างมาส่องแสงให้เจิดจ้าบนสิ่งต่างๆที่เคยมืดมิดอยู่ในความมืดมา โดยตลอดนั้น จะได้ทำให้ผู้คนทั้งหลายได้ทราบความเป็นจริง (คำพยากรณ์ 1 Corinthians มีอายุมากว่า 2000 ปี)

Jeremiah บทที่ 30 ข้อความที่ 2 กล่าวจากจอมเทพตรัสว่า เจ้าจงเขียน คำทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านลงไว้บนหนังสือ  (คำทำนาย Jeremiah มีอายุกว่า 2600 ปี )

Revelation  บทที่ 21 ข้อความที่ 5 ผม จอห์น ได้บันทึกข้อความของจอมเทพ ซึ่งคำทั้งหลายเป็นไปด้วยความจริงและซื่อสัตย์  (คำพยากรณ์ Revelation มีอายุกว่า 2000 ปี)

Isaiah บทที่ 52 ข้อความที่ 13 ถึง 15 กล่าวว่า พระจักรพรรดิจะประกาศไปยังประเทศต่างๆ ในสิ่งที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ ไม่เคยทราบมาก่อน เขาเหล่านั้นจะได้ทราบ จะได้เห็น และสิ่งใดที่เขาไม่เคยได้ยินได้รู้ เขาเหล่านั้นจะได้นำไปพิจารณา

นอสตราดามุส บทที่ 10 คำทำนายที่ 89 กำแพงต่างๆที่เป็นอิฐเป็นปูน จะกลายเป็นหินอ่อนอันมีค่า และสันติสุขที่แท้จริงจำดำเนินไปถึง 750 ปี ในความหมายนี้ นอสตราดามุสแสดงถึงสิ่งเป็นคุณค่าของมนุษย์ตามที่เคยมีมานั้น ก็เป็นแค่เศษหินเศษปูน แต่ต่อไปจะเป็นหินอ่อนอันมีค่าซึ่งจะเทียบกันไม่ได้เลย

สรุปในข้อที่สอง พระจักรพรรดิมีองค์จริง คือท้าวสักกะเทวราชแบ่งภาคมาจุติ และหลายพยากรณ์เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ถ้ามนุษยโลกยังต่อต้านการพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิ โลกอธรรมลูกนี้พร้อมผู้คนที่ขาดคุณธรรมจะต้องถูกล้างอย่างไม่มีเงื่อนไข หมดเวลาที่ท้าวสักกะเทวราชให้โอกาสผู้หลงผิดได้มีโอกาสแก้ตนอีกต่อไป เรื่องนี้มีอยู่ในพยากรณ์ของ Revelation ด้วย มาถึงเพียงนี้ มิต้องแสดงต่อไป ท่านผู้มีกุศลปัญญาย่อมเห็นแล้วว่าความเป็นจริงของพยากรณ์เป็นเช่นไร

จบบทที่ 1

บทที่ 2

โปรดอย่าคิดว่าการล้างโลกของจอมเทพเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังตลกๆ

การล้างโลกอธรรมตามพยากรณ์ จะเกิดขึ้นเพราะมนุษยโลกไม่สนใจการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิตามที่ กล่าวมาแล้ว จากพยากรณ์ของชาวมายันได้กล่าวถึงการกลับมาของเทพเก็ทซาลกัวล์(Quetzalcoat) เมื่อพิจารณาข้อมูลและสัญลักษณ์พื้นฐานของเทพ ก็คือหรือท้าวสักกะเทวราช ที่จะมาเปลี่ยนกลียุคไปสู่ยุคทองนั่นเอง เมื่อผู้คนไม่สนใจในความดี เก็ทซาลกัวส์จะกำหนดการล้างโลกที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และช่วยเหลือเฉพาะคนดีมีคุณธรรมไว้บนโลกสืบต่อไป เวลาตามปฏิทินของมายันคือ 21 ธันวาคม 2555 (2012) สำหรับพระพุทธเจ้าโคตมตรัสพุทธทำนายการล้างโลกไว้ในปี 2555 ซึ่งขอสรุปดังต่อไปนี้

จากเอกสารแจกฟรีของ สุริยัน โรหิตเสถียร พ.ศ. 2538 และของ รศ.ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 สำหรับผู้เกี่ยวข้องร่วมในการจัดทำและเผยแผ่พุทธทำนายต้นฉบับ พ.ศ. 2540 มีท่านเจ้าคุณฯ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และผู้ใหญ่ระดับสูงหลายท่าน สรุปได้ว่า คณะธรรมทูตไทยผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศ อินเดีย ได้คัดลอกพุทธทำนายมาจากศิลาในสวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดียเมื่อ พ.ศ. 2484

ซึ่งได้บ่งถึงพระพุทธเจ้าโคตมก่อนเสด็จปรินิพพาน ทรงเป็นห่วงผู้คนในกึ่งพุทธกาล จึงตรัสกับพระอานนท์ ดูกรอานนท์ ยักษ์หิน (คนเลวคนชั่ว) ถูกสาปกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก เริ่มแต่ศาสนาของตถาคตล่วงได้ 2485 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2533 ในปัจจุบัน (ตามหลักฐานพุทธประวัติพ.ศ. ไทยเร็วไปกว่าความเป็นจริง 56 ปี และจากข้อมูลของพระจักรพรรดิ พ.ศ.ไทยเร็วไปประมาณ 48 ปี) ในระยะนี้ ไฟจะลุกลามไหม้วัดวาอาราม (ศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่แทน พระสงฆ์ไม่อยู่ในพระธรรมและวินัย พระพุทธศาสนาถูกทำลาย) คนบ้านจะเข้าป่า (คนเมืองจะรุกป่า จับจองหาประโยชน์) สัตว์ป่าจะเข้ากรุง (สัตว์ป่าบุกรุกหาของกินในถิ่นผู้คนอาศัย) เมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟ มหาสมุทรจะชอกช้ำ (สภาวะสิ่งแวดล้อมเสียหายเพราะฝีมือมนุษย์) สงครามต่างๆ เช่นการแบ่งแยก ยาเสพติดจะทั่วทิศ ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก (ผู้คนยากจนขึ้น) พลูหมากจะหมดเปลือง (ติดสินบนผู้มีอำนาจ) ปราชญ์เปรื่องจะสูญสิ้น (ผู้มีปัญญาความรู้จะถูกกด) ราชตระกูลอำมาตย์ ราษฎรทุกคนจะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรม ไม่เคารพหลักธรรม เชื่อถือถ้อยคำของคนโกง คนกล่าวเท็จ คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือ ผู้ดีมีศีลประพฤติชอบไม่มีเสียง (อธรรมจะถือโอกาสถืออำนาจ แต่ฝ่ายธรรมไม่มีโอกาสเผยแผ่สิ่งดีงาม) จะเกิดจลาจลวุ่นวาย เด็กไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ทำตามความคิดของตน ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง (เมืองหลวงจะมีแต่สิ่งเลวทราม ความเสื่อมต่างๆจะเกิดขึ้นมากมาย อบายมุขและกามรมย์จะเกิดเพิ่มมากขึ้น ศีลธรรมจะลดน้อยถอยลง) ตามพุทธทำนายได้บ่งถึงความชัดเจนถึง พ.ศ. ที่จะเกิดการล้างโลกขึ้นดังท่านจะได้ทราบต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก metteya.org)

ในปี พ.ศ. 2555 จะเป็นทางเลือกสองแพร่ง ทางดีมีสันติสุขกับการล้างโลกอธรรมให้หมดสิ้นไป ดังนี้

1. พ.ศ. 2555 : เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงมาได้ ๒๕๐๗ (ปีมะโรง พ.ศ. 2555) คนเปลี่ยนสภาพเดินเป็นคลาน คือถ้าคนทั่วไปพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิแล้ว ความสงบสุขจักบังเกิดขึ้น ทุกอย่างจะลดการชิงดีชิงเด่น ลดการแข็งขัน ลดการทำลาย ผู้คนจักเป็นคนดีมากขึ้น

2. พ.ศ. 2556 : ล่วงได้ ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556) ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล ถ้าคนทั่วไปไม่สนใจใยดีกับการหาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ โลกามหาวินาศจะเกิดขึ้นแทนสิ่งดีงาม

หมายเหตุ

พระพุทธเจ้าตรัสแผ่นดินถล่มเป็นทะเลตรงกับ

Psalms บทที่ 46 ข้อความที่ 1-2 จอมเทพเป็นที่พึ่งที่แข็งแกร่งของเรา และจะช่วยเหลือพวกเราในปัญหาที่หนักหน่วง เราจะไม่ต้องกลัวแม้แผ่นดินจะถูกลบทิ้งไป หรือแม้ภูเขาจะจมลงไปกลางทะเล (หนังสือPsalms มีมากว่า 1000 ปี ก่อนคริสตกาล)

ฉะนั้นขอให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกุศลปัญญา ฉลาดรอบคอบ ไม่ประมาทด้วยความยุติธรรม ท่านจะเห็นว่าพยากรณ์ต่างๆ ถึงแม้ผ่านมานานแสนนาน ข้อมูลทั้งหลายเที่ยงตรงมาก ฉะนั้นการที่จะไปโทษสวรรค์ที่จำเป็นต้องล้างโลกอธรรมนั้น เป็นสิ่งควรหรือไม่ ขอให้คิดให้รอบคอบ อย่าทำบาปกับตัวเองให้มากไปกว่านี้ จอมเทพให้โอกาสมนุษย์มาแล้วกว่า 20 ปี แต่มนุษย์ไม่สนใจใยดี ยังยึดถือความเห็นแก่ตน มีทิฐิ มีความหลงในอธรรม มีความยึดมั่นถือมั่น ไม่รู้อะไรจริง ก่อกรรมทำเข็ญไม่หยุดหย่อน แถมพากันต่อต้านในการหาความเป็นจริงของพระจักรพรรดิ ทั้งๆที่พระจักรพรรดิไม่ต้องการให้ใครเชื่อตามหลักกาลามสูตร เรื่องนี้เป็นจริงใช่ไหม

นี่คือประเด็นสำคัญที่พระจักรพรรดิจำเป็นต้องหาทางปรากฏมา ช่วยคนดีๆ ในเวลานี้ เพื่อใหคนดีมีที่พึ่งและเพื่อหาทางช่วยผู้คนที่เต็มใจจะเป็นคนดีมีคุณธรรม ให้รอดพ้นจากการล้างโลกอธรรมในครั้งนี้ ตามข้อกำหนดของพระจักรพรรดิที่มีมาแล้ว พระจักรพรรดิไม่แบ่งแยกผู้คน ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบัวเหนือน้ำ หรืออยู่ใต้โคลนตม ไม่มีใครทราบได้ว่าท่านมีบุญกันมามากน้อยเท่าไร

หลังจากที่พระจักรพรรดิและผู้ที่ช่วยเหลือ ได้พยายามหาหนทางให้ผู้มีอำนาจ ผู้อยู่ในหน้าที่ ผู้คนทั่วไปได้พิสูจน์ความจริงมาแล้ว 20 ปี แต่ไม่เป็นผลประการใด แต่ความพยายามของพระจักรพรรดิไม่ได้ล้มเลิก ก็ยังพยายามทำมาจนถึงเวลานี้ ฉะนั้นท่านไม่ควรกังวลหรือแคลงใจใดๆ ในทางอกุศลกรรม หรือคิดในทางผิดว่าพระจักรพรรดิจะมาหาผลประโยชน์อะไรจากท่าน เวลา 20 ปีที่ผ่านมาพระจักรพรรดิไม่เคยรับใครมาเป็นศิษย์ มีเพื่อนช่วยแค่ไหนก็มีแค่นั้น ไม่เคยเบียดเบียนใคร ถ้าพระจักรพรรดิจะหาประโยชน์ก็ควรหามานานแล้ว ไม่รอมาถึงเวลานี้ ฉะนั้นโปรดอย่าให้มารมายุแหย่ให้ท่านหลงผิดไป

ขอให้ท่านพยายามทำความเข้าใจในหนังสือของพระจักรพรรดิที่ออก มาสองฉบับใหม่นี้ ตามที่มีอยู่ใน metteya.org หรือลิงค์ที่เฟสบุ๊กของ ครุ Indra Veda ให้เข้าใจให้ดี สำหรับข้อมูลเดิมของพระจักรพรรดิ อย่าได้ไปสนใจ เพราะเวลาเปลี่ยนไป ข้อมูลถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถ้าใครเอาใช้อาจผิดพลาด ผลเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อพระจักรพรรดิได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมแล้ว ถ้าจำเป็นต้องแก้ไขจะได้แก้ไข และจะนำมาเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้ต่อไป

พ.ศ. 2560 : เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงมาได้ ๒๕๑๒ ( ต่อจากปลายปีระกา ปีจอ พ.ศ. 2560) พระจันทร์จะเริ่มเปล่งแสงฉายโลก

พ.ศ. 2563 : ครั้นล่วงได้ ๒๕๑๕ (ปีชวด พ.ศ. 2563 ) นับพ้นระยะปี ๓๐ ปี (จาก พ.ศ. 2533 - 2563) พวกอธรรม คือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตย์ ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้นไป เพราะพวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลก อธรรมแพ้ในที่สุด ( เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2563 )

จากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ การล้างโลกอธรรมของจอมเทพ จะใช้เวลาถึง 7 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ตรงกับข้อมูลทางคัมภีร์ไบเบิล ท่านเป็นผู้พิจารณาเอาเองว่า จอมเทพทรงกระทำไปด้วยความชอบธรรมประกอบด้วยความมีเมตตากรุณาหรือไม่ ถ้าท่านได้รู้ความจริงว่า จอมเทพส่งพระจักรพรรดิมาบูชายัญเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในคำทำนาย 2700 ปีมาแล้ว เกี่ยวกับพระจักรพรรดิถูกบูชายัญเพราะความบาปหนาของมนุษย์เป็นเหตุนั้น เป็นไปอย่างไร แล้วท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมาก และความอยุติธรรมที่พระจักรพรรดิได้รับเป็นอย่างไร แต่พระจักรพรรดิจะไม่กล่าวถึงความอยุติธรรมนี้เพราะเป็นหน้าที่ของพระ จักรพรรดิที่จะต้องยอมรับ

บางท่านอาจมีคำถามว่า ถ้าบุคลดีมีคุณธรรม ไม่ทราบเรื่องราวของพระจักรพรรดิจะเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางสวรรค์ ที่จะทราบโดยทางจิตของบุคคลเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาไว้ได้

ที่พระจักรพรรดิจะออกมาช่วยครั้งนี้ เพื่อให้คนที่ไม่ดีจริงๆ ไม่รู้จริง ได้กลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ หรือที่ไม่แน่ใจว่าดีจริงหรือไม่ จะได้เข้าใจในสิ่งดีมีคุณธรรมเพื่อมีโอกาสรอดพ้นจากการล้างโลกอธรรมครั้งนี้ ถ้าท่านแน่ใจว่าท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมจริง ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่กับพระจักรพรรดิ

พระจักรพรรดิยังหวังว่าบุคคลที่เข้าใจในวิธีการที่จะได้รับ จากพระจักรพรรดิ จะสามารถปฏิบัติตนได้ และได้นำความรู้ไปช่วยสอนผู้ที่บุคคลนั้นๆ ที่เป็นที่รักและเป็นห่วง เพื่อจะได้มีโอกาสรอดได้ด้วย หรือชักจูงผู้สนใจมาอยู่กับพระจักรพรรดิเพื่อเรียนรู้ในคุณธรรมความดีต่อไป จงเข้าใจให้ชัดเจน พระจักรพรรดิจะไม่หาผลประโยชน์จากพวกท่าน แต่พระจักรพรรดิจะให้ท่านเท่าที่จะทำได้ เรื่องสำคัญที่ท่านควรเข้าใจ อย่ารู้งูๆ ปลาๆ อย่าได้ยึดถืออวิชาเป็นที่ตั้ง แล้วละเลยในการปฏิบัติอย่างจริงจังในสิ่งดีงาม มิฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริงจะไม่เกิดกับท่าน

พระจักรพรรดิไม่เคยกลัวใครจะว่ากล่าว ดูถูกดูแคลน พระจักรพรรดิไม่ได้สนใจใครจะรับไม่รับ จะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใด เพียงแต่ขอให้จอมเทพยอมรับเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ขอให้ศึกษาที่พระจักรพรรดิกล่าวสิ่งนี้ไว้ให้เข้าใจ

ถ้าท่านกล่าวว่าการล้างโลกอธรรมไม่เกิดขึ้นจริง นั่นเป็นสิทธิเสรีภาพของท่าน แต่ขอแนะไว้ว่าพยากรณ์นั้นถูกต้องมาตามลำดับ และไม่ใช่พยากรณ์สองสามพยากรณ์ แต่เป็นสิบๆ พยากรณ์และยังมีผู้พยากรณ์แต่ละท่านส่งเสริมคำกล่าวซึ่งกันและกันอีกด้วย ท่านผู้ประมาทโปรดทบทวนให้ดี

จากความเป็นจริง มนุษย์นี้เองที่พยายามทำลายโลกที่ตนเองอยู่อาศัย ด้วยบาปกรรมที่มีรากเง้าอยู่ลึกจนขาดคุณธรรมความดีไปหมดสิ้น ถ้าจอมเทพไม่ล้างโลกอธรรมเวลานี้ ต่อไปมนุษย์จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ชีวิตของมนุษย์กันเองและจะไม่มีใครอยู่รอดบนโลกนี้ได้ทั้งคนดีคนเลว ฉะนั้นสิ่งที่จอมเทพกระทำ ก็ยังมีโอกาสช่วยเหลือคนดีๆ อีกมากที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ และทำลายมนุษย์ที่ไร้คุณธรรม ไร้คุณค่าของสวรรค์เพื่อให้คนดีๆ ได้มีโอกาสอยู่บนโลกร่วมกับสัตว์โลกอื่นได้ด้วยความสันติสุขตลอดไป ท่านคิดให้ดีจอมเทพกระทำผิดหรืออย่างไร ถ้าท่านคิดว่าจอมเทพกระทำผิด ก็คิดว่าท่านเป็นคนดี แต่ชาวบ้านรอบบ้านของท่านมีแต่ขโมย มีแต่โจร ท่านต้องการให้ตำรวจมาจัดการคนเลวคนชั่วเหล่านั้นหรือไม่

พยากรณ์ตัวอย่างเกี่ยวกับการล้างโลกอธรรมลูกนี้ เช่น

Psalms บทที่ 47 ข้อความที่ 2 ขอให้เข้าใจว่าจอมเทพผู้อยู่เหนือเทพทุกพระองค์ จอมเทพนี้ทรงมีความเฉียบขาด เอาจริงจัง

Isaiah บทที่ 2 ข้อความที่ 21 เมื่อจอมเทพมา พระองค์จะมาพิพากษาโลกนี้อย่างเฉียบขาด โดยไม่ไว้หน้าใคร

นอสตราดามุส บทที่ 1 คำทำนาย 56 ไม่ช้าก็เร็ว ท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ มันน่ากลัวสุดที่จะพรรณนา และเป็นไปด้วยความยุติธรรม

นอสตราดามุส บทที่ 1 คำทำนาย 62 การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย และคนทั่วไปจะได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ทรมาน ด้วยไฟ ด้วยน้ำท่วมที่ยิ่งใหญ่ ที่ยากที่จะสร้างกันขึ้นมาได้ใหม่อีกนานแสนนาน

พระพุทธเจ้าโคตม จากพุทธทำนาย ปี 2556 ไฟจากฝากฟ้า (ตรงกับนอสตราดามุส) แผ่นดินไหวที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำแผ่นดินจมลงไปในทะเล (ตรงกับ Psalms บทที่ 46 ข้อความที่ 1-2 ที่กล่าวมาแล้ว) ผู้คนจะหลงเหลือน้อยนิด มีแต่พวกคนดีมีคุณธรรมที่จะถูกช่วยเหลือเอาไว้

คำทำนายบนแผ่นศิลา 8 ภาษา ที่มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อ 1 ขอให้ดำรงประชากรโลกไว้ไม่เกิน 500,000,000 ล้านคน ซึ่งจะมีแค่พระจักรพรรดิเท่านั้นที่จะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่จอมเทพกำหนด ขึ้นด้วยพระสูตรที่พระจักรพรรดค้นหามาโดยใช้เวลาถึง 46 ปี

ท่านที่ได้ศึกษามาถึงขั้นนี้แล้ว ควรจะมองเห็นว่า พยากรณ์ทั้งหลายไม่ใช่นวนิยาย ท่านทียังหลงมัวเมากับหาความสุขให้ตน หาโลกธรรมให้ตน ขอให้ระวังให้มาก ท่านจะมีโอกาสหาความสุขได้อีกไม่นาน และท่านจะต้องไปรับทุกข์อีกนานแสนนานที่กำหนดเวลาไม่ได้ เวลานี้ ไม่มีใครจะไปบังคับจิตบังคับกายของท่านได้ ผู้มีกุศลปัญญาเท่านั้น จะเห็นความพยายามขั้นสุดท้ายแล้วของพระจักรพรรดิที่จะช่วยเหลือทุกๆคนที่ยัง มีกุศลปัญญา หรือท่านคิดว่าคำทำนายของปลาปู่ คำทำนายของอาจารย์ท่าน น่าเลื่อมใสกว่าพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าโคตม และท่านผู้ที่ได้รับมอบหมายจากจอมเทพให้เขียนคำทำพยากรณ์ นั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาเอง

จบบทที่ 2

บทที่ 3

จากข้อแรกของจอมเทพในการพิสูจน์ความจริง ให้ความยุติธรรมแก่คนทั้งหลายอย่างไร

ทบทวน

“ข้อแรก ผู้คนทั่วไปจำเป็นต้องพิสูจน์ความจริงที่จอมเทพได้กำหนดขึ้นในเรื่องพระ จักรพรรดิ โดยจอมเทพไม่ต้องการให้ใครเชื่อตามหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าโคตม ….” ดังนั้น ความยุติธรรมที่จอมเทพให้กับมนุษย์ คือข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงมาจากไหน ข้อเท็จจริงมาจากคำพยากรณ์ต่างๆ ที่จอมเทพให้ไว้กับผู้สามารถมีญาณทิพย์ติดต่อกับจอมเทพได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า จอมเทพจะให้ข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละที่แต่ละเวลาเพื่อให้คนที่มีปัญญาธรรมมองเห็นเองได้ ซึ่งปัญญาธรรมนี้มีอยู่กับทุกผู้คนเท่าๆกัน มีความสามารถทำความเข้าใจได้เหมือนๆ กัน ยกเว้นใครจะเอาขยะหรือทิฐิในรูปต่างๆ มาทับถมจนหาปัญญาธรรมของตนไม่พบเอง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตาสียายสา หรือเจ้าคุณคุณหญิง สามารถรู้เห็นได้เหมือนๆ กัน โปรดพิจารณาคำำพยากรณ์ให้ดี จะเห็นว่ามีความจริง มีความถูกต้องเพียงใด

พยากรณ์มากจากหลายสถานที่และเวลา

คำทำนายต่างๆ ที่บ่งถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับความผิดปกติไปของโลกและความเป็นไปของพระจักรพรรดิ ซึ่งสามารถนำมาพิสูจน์เป็นความจริงได้ตามการพิสูจน์หลักฐาน แต่พระจักรพรรดิยังจะไม่เปิดเผยความลับทั้งหมด ถ้ายังไม่ถึงเวลาการพิสูจน์ครั้งสำคัญ ที่จะต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชาทั่วโลก เพราะจะเป็นการเปิดเผยความลับของโลกและสวรรค์ที่จะให้เกิดความยุติธรรมเท่า ที่จะสามารถทำได้ ตามกำหนดการเดิมที่จะต้องพิสูจน์ความจริงนี้ก่อนเดือนกันยายน 2555 ตามที่บ่งไว้บนวีดีโอภาคภาษาอังกฤษ (G7) เพื่อจะได้ขอลดหย่อนการล้างโลกอธรรม แต่หลังจากเสนอ (G7) ที่มีความชัดเจนในเรื่องของพระจักรพรรดิ ที่ไม่เคยมีผู้ใดสามารถทำได้มาก่อนออกสู่ประชาชนทั่วไปแล้ว ปรากฏเห็นได้ว่ามนุษย์อยู่ภายใต้พลังของมารเกินที่คาดไว้ พระจักรพรรดิจึงจำเป็นต้องปรับแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ในขณะนี้โดยความสำคัญ ขอให้พิจารณาตามหัวข้อหลักดังนี้

I. ถ้าปราศจากพระสูตรการสร้างสรรพสิ่งสองข้อ (two principle causes) และ มิติทั้ง 6 (six dimensions) ของจอมเทพที่ให้ไว้กับพระจักรพรรดิ นักวิทยาศาสตร์ยังจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่สำคัญๆ ได้ เช่น บิกแบง (Big Bang) หลุมดำ (Black Hole) แควนตั้มฟิสิกส์ (Quantum physics) ตลอดจนคำตอบที่ชัดเจนว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงจริงเป็นอย่างไร เป็นต้น

นอสตราดามุส บทที่ 4 คำทำนายที่ 18 การเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์ด้านจักรวาล มีความผิดที่จำเป็นต้องแก้ไข

II. ปราศจากกุญแจไขความลับ ของพยากรณ์ ผู้คนทั่วไปจะไม่สามารถไขความลับต่างๆ ได้ แม้การเข้าใจในพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นต้น

กุญแจไขความลับคือการสร้างสรรพสิ่งสองข้อ (Two principle causes) และ มิติทั้ง 6 (Six dimensions) ของจอมเทพ ดังที่กล่าวมาแล้ว

III. ปราศจากความจริงของพระจักรพรรดิ คือผู้มีชื่อถูกเรียกแตกต่างกันในแต่ละภาษา ศาสนาและความเชื่อต่างๆ เช่น เก็ทซาลกัวล์(มายัน) คนจริง(ขงจื้อ) พระเมตตฺย(บาลี) พระศรีอารย์(ไทย) เมสสิยาห์-ยูดาย (Messiah) เป็นต้น จะไม่มีใครอีกแล้ว ที่จะสามารถช่วยเอาพลังของมารออกไปจากจิตใจของผู้คนนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องร่วมมือกับพระจักรพรรดิ โดยศึกษาและปฏิบัติในทางที่ถูกต้องจากพระจักรพรรดิก่อน เพื่อการลบตราบาปที่มารได้ผนึกไว้

ตราบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตราบาปนี้เกิดได้จากการกระทำของตน เช่น การรับความรู้และหรือการปฏิบัติที่ผิดๆ เช่น การรับพระเยซูบุตรพญามารเข้ามาไว้ในจิตใจ เหมือนเราคลิกรับเอาแฮกเกอร์ เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราเองเมื่อมีข้อความที่หลอกล่อเรา หรือที่เราไม่รู้ แม้เช่น การยึดมั่นถือมั่นในส่วนของพระไตรปิฎกที่ผิดๆ หรือการกระทำผิดศีลธรรม การสั่งสอนผู้อื่นที่ผิดๆ ซึ่งเรื่องการสอน คนผิดๆ นี้จะเป็นตราบาปที่ใหญ่มากตามลักษณะการสอนที่ผิดๆ เป็นต้น ถ้ามีผู้สงสัยว่าถ้าผู้หวังดีเช่นพระสงฆ์ หรือนักเทศน์ที่สั่งสอนผู้คนผิดๆ เพราะตำราผิดจะเป็นอย่างไร

เรื่องนี้พระจักรพรรดิจะได้อธิบายชี้แจงถึงการตัดสินว่าจะ ผิดถูกอย่างไร ซึ่งท่านทั้งหลายจะได้ทราบในพยากรณ์ที่จะเห็นต่อไปในเรื่อง"คุณสมบัติพระ จักรพรรด" ก่อนอื่นโปรดทำความเข้าใจ เรื่องพยากรณ์ดังนี้

Isaiah บทที่ 3 ข้อความที่ 2 ฉะนั้นไม่ว่าใครบนโลกนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตาม จะเป็นใครๆ สามารถมีตราบาปได้ด้วยกันทั้งนั้นๆ ไม่มีใครไม่มีตราบาป แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น (เหมือนเมื่อท่านเริ่มทำงาน ความผิดจะมาอยู่พร้อมที่เราจะทำผิดได้ทุกเวลา ถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีตราบาป ถ้าเป็นเช่นนี้ท่านนั้นไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นอะไรอีกต่อไป)

เราเป็นคนไทย ออร์กะ (อ.ก.) มีโอกาสชี้แจงเท่าที่ทราบมาให้เข้าใจได้มากขึ้น คนชาติอื่นภาษาอื่น ในขณะที่พระจักรพรรดิยังไม่สามารถออกมาสอนได้ เขาจะไม่ทราบแบบนี้ น่าสงสารเขา แต่พวกเขาก็มีสิ่งทดแทนคือ เขาจะยอมรับง่ายโดยการที่ถูกสอนมาให้ยอมรับในสิ่งที่ดี ซึ่งต่างกับคนไทยส่วนมาก ที่มีความลังเลสงสัย มีความยึดมั่นถือมั่น มีทิฐิมาก

ข้อสังเกต

นี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่พระจักรพรรดิจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนว่า เป็นพระจักรพรรดิจริงหรือไม่ ถ้าการสอนผู้ใดไปโดยอุปโลกตนเอง นับว่าสร้างมหันกรรมเป็นบาปที่แก้ไขไม่ได้ต่อพระจักรพรรดิเอง

ข้ออ้างอิง

Revelation บทที่ 13 ข้อความที่ 16-18 มารผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ผู้คนทุกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะร่ำรวย ยากจน เป็นผู้อยู่ในกฎหรือนอกกฎ บุคคลเหล่านี้จะมีเครื่องหมายของมารอยู่ที่หน้าผากและมือ (คนธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ เพราะอยู่กับกายละเอียด)

โปรดทำความเข้าใจในความจริงของพระจักรพรรดิที่มีแต่ความซื่อสัตย์และความจริง บ่งบอกไว้ตามพยากรณ์ดังนี้

ความจริงข้อแรกของพระจักรพรรดิ

Psalms บทที่ 19 ข้อความที่ 7 กฎของจอมเทพ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ที่สามารถชี้ความจริงให้ท่านเห็นได้ การพิสูจน์ความจริงของจอมเทพนั้นแน่นอน และไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากเย็น คือเป็นไปง่ายๆ ซึ่งพระจักรพรรดิจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้

ความจริงข้อสองของพระจักรพรรดิ

Daniel บทที่ 2 ข้อความที่ 47 จอมเทพของท่านคือ เทพที่เหนือเทพทั้งหลาย เป็นผู้ที่อยู่เหนือผู้ครองแผ่นดินทั้งหลาย และเป็นผู้เดียวที่จะเปิดเผยความลับทั้งหลายได้ ซึ่งพระจักรพรรดิจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้

ความจริงข้อสามของพระจักรพรรดิ

ซึ่งพระจักรพรรดิจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนี้

1 Corinthians บทที่ 4 ข้อความที่ 5 ฉะนั้น มนุษย์ทั้งหลายอย่าพึ่งตัดสินอะไรว่า นั่นนี่ถูกผิดประการใด โปรดรอจนกว่าพระจักรพรรดิจักปรากฏ ซึ่งทั้งสองพระองค์จะเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ชาวโลกได้รู้ จะนำเอาสิ่งที่ปกปิดไว้และอยู่ในความมืด นำออกมาสู่แสงสว่างให้ทุกผู้คนได้เห็น

Psalms บทที่ 9 ข้อความที่ 8 พระจักรพรรดิจะพิพากษามนุษยโลก ด้วยหนทางแห่งความเที่ยงตรง พร้อมความมีคุณธรรม

Jeremiah บทที่ 9 ข้อความ 12 ผู้ใดที่มีกุศลปัญญา จะเข้าใจในพยากรณ์

คุณสมบัติของจอมเทพ

มีตามตัวอย่างดังนี้

Isaiah บทที่ 45 ข้อความที่ 7 จอมเทพเป็นผู้สร้างทั้งความสว่างและความมืด เป็นผู้กำหนดทั้งความดีและความเลว จอมเทพเป็นผู้ทำให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ และก็ยังสร้างความชั่วร้าย จอมเทพเป็นผู้กำหนดทั้งหมดนี้ สรุปคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกในจักรวาลจอมเทพเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น

Isaiah บทที่ 45 ข้อความที่ 12 จอมเทพเป็นผู้สร้างโลก และสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกนี้ ซึ่งเรื่องนี้ตรงกับข้อกำหนดของเทพเก็ทซาลกัวล์ ของชาวมายัน ท่านควรพิจารณาให้ดี ชาวมายันกับชาวยิว อยู่กันคนละซีกโลก ไปมาหากันไม่ได้อยู่แล้ว แต่มีคำพยากรณ์ที่เหมือนๆ กัน

Jeremiah บทที่ 32 ข้อความ 17-18 จอมเทพเท่านั้นที่พระองค์สร้างทั้งโลกและสวรรค์ ที่กล่าวมาจะมีเพียงพระจักรพรรดิเท่านั้นที่จะสามารถพิสูจน์ความเป็นไปได้ ว่า พยากรณ์มีความถูกต้อง และมีความถูกต้องอย่างไร

มาถึงเพียงนี้ ท่านพึงเห็นแล้วว่า ยังไม่มีใครบนโลกนี้ได้กล่าวเช่นนี้มาก่อน ยกเว้นพระจักรพรรดิที่มีชีวิตอยู่จริงในขณะนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูลมาเขียน เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทในธรรมอันเป็นความจริงที่พิสูจน์หาข้อ เท็จจริงได้

คุณสมบัติของพระจักรพรรดิ

มีตามตัวอย่างดังนี้

Isaiah บทที่ 3 ข้อความที่ 2 พระจักรพรรดิ คือผู้เจนสงคราม เป็นผู้พิพากษา เป็นผู้รู้อนาคตกาล เป็นผู้ไม่ประมาทและรอบคอบ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการรบโดยไม่ต้องใช้กำลังมาก เป็นผู้ที่มีเกียรติ เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ชำนาญการมีไหวพริบ เป็นนักพูด ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนว่า ที่เห็นพยากรณ์นี้เป็นความบริสุทธิ์ของพยากรณ์ เหมือนเด็กที่พึ่งเกิดมาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ พอโตขึ้นความสกปรกต่างๆก็มาเปรอะเปื้อนผ้าผืนนั้น แต่ที่ อ.ก.เข้าใจ พยากรณ์นี้มีความถูกต้องมาก

พระจักรพรรดิได้กระทำสิ่งใดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535

ปีพ.ศ. 2535 ถือว่าพระจักรพรรดิได้ล่วงรู้ความรู้ที่ไม่เคยมีบุคคลใดบนโลกได้ทราบมาก่อน

Isaiah บทที่ 53 ข้อความที่ 1 จะมีใครบ้างหรือที่จะเชื่อราบงานของเรา (ซึ่งเป็นความจริงมาจนบัดนี้ ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของพระจักรพรรดิ ซึ่งตรงกับพุทธทำนายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ผู้ใดรู้แล้วเชื่อ หรือไม่เชื่อ ไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อ ๆ ไป นับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา)

ข้อสังเกต

ข้อมูลต่างๆ ถูกส่งไปยังสื่อ ผู้นำ นักวิทยาศาสตร์ และผู้คนทั่วๆ ไป ตั้งแต่ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงแม้ในทุกๆวันนี้ แต่ไม่เกิดผลประการใด

วีดีโอ (G7) ที่ลงไว้บนช่อง FLM2010 ของ Youtube ชื่อ Complete Video of Science-Prophecies-Doomsday-Who am I? เป็นเรื่องสุดท้ายของพระจักรพรรดิ ที่แถลงข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเกิดสันติสุขที่แท้จริงขึ้น หรือการล้างโลกอธรรมลูกนี้ หรือเกิดปะปนกัน

จอมเทพเป็นผู้ให้ความรู้แก่พระจักรพรรดิ และจอมเทพจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยากรณ์

พระจักรพรรดิได้รับความรู้ด้วยวิธีการเข้าสมาธิเพื่อผู้ อื่น(selfless meditation) โดยเริ่มต้นเข้าสู่สมาธิในวันที่ 3 ของเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2535 และตั้งใจแน่วแน่ว่า ถ้าไม่รู้ความจริงของจักรวาลจะไม่เลิกการเข้าสมาธิดังกล่าว และในอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 พระจักรพรรดิได้รับความรู้ที่สำคัญยิ่งจากจอมเทพ คือพระสูตรการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งบนโลกและจักรวาล ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีผู้ใดบนโลกได้ล่วงรู้มาก่อน นอสตราดามุสได้บ่งพยากรณ์ไว้ตรงกับความเป็นจริง

และความรู้ที่ได้รับต่อมาจากจอมเทพอีก คือ พระสูตร 7 ประการ ที่บ่งไว้ตามพยากรณ์ต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ในชื่อของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแก้ว 7 ประการ ก็คือ พระธรรม 7 ประการนั่นเอง พระสูตร 7 ประการนี้ ผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ใด จะสามารถนำไปใช้ได้จนถึงขั้นนิพพาน

บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระจักรพรรดิจะเข้า สมาธิเพียงสามอาทิตย์จะรู้ถึงเช่นนั้น ขอให้เข้าใจว่าพระจักรพรรดิใช้สมาธิมาก่อนแล้ว 46 ปี เพื่อค้นหนข้อเท็จจริงของความลับเรื่องจักรวาลมาแต่เด็กเล็กๆ ฉะนั้นอย่าพึ่งทำความเข้าใจไปในทางผิดๆ

นอกจากนี้พระจักรพรรดิยังทราบการเป็นมารดาว่า จักต้องทำอย่างไรบ้างถึงความเป็นไปของความเป็นหญิง ที่จะให้กำเนิดบุตรที่ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ
ท่านอย่าพึ่งสงสัยอีกว่า พระจักรพรรดิเป็นผู้ชาย จะไปล่วงรู้เรื่องของสตรีเพศได้อย่างไร เมื่อถึงเวลาแล้ว ความลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย แม้นอสตราดามุสเห็นเหตุการณ์ภายหน้าได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อสันติสุขของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

หลังจากที่พระจักรพรรดิได้รู้ความจริงต่างๆ แล้ว ยังได้ทราบเรื่องของพระพุทธเจ้าโคตมในขณะที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ อีกด้วย เห็นความทุกข์ เห็นสิ่งที่เป็นไป เรื่องราวต่างๆ มีมากที่ครูIndra จะเป็นผู้ทำการพิสูจน์ความจริงต่อไป

สิ่งที่เราๆ ควรทราบพระจักรพรรดิไม่ต้องการที่จะเป็นพระจักรพรรดิเพราะเหตุใด

หลังจากที่พระจักรพรรดิทราบความเป็นจริงแล้ว ได้เห็นแล้วว่าการเป็นพระจักรพรรดิจักเป็นความทุกข์ยิ่ง และเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายละทิ้งมิจฉาทิฐิในเรื่องต่างๆ ได้ แต่จอมเทพได้ลงมาขอร้องให้พระจักรพรรดิรับงานการแก้ไขมนุษยโลกให้เป็นคนดี ซึ่งพระจักรพรรดิไม่ต้องการเพราะหนทางมันริบหรี่เกินไปจนมองไม่เห็นทาง จอมเทพได้กล่าวแก่พระจักรพรรดิว่า
ไม่มีใครอีกแล้วที่จะทำหน้าที่นี้ได้ ขอจงรับงานนี้ไว้ด้วย พระจักรพรรดิ ได้ขอเวลา 3 วันในการตัดสินใจ แล้วจะให้คำตอบแก่จอมเทพ จากการทบทวนชีวิตและความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีแต่ทุกข์ และไม่มีใครอื่นอีกแล้วที่จะทำได้ พระจักรพรรดิจึงได้ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดว่า มีโอกาสใดบ้างที่จะทำงานชิ้นนี้ได้ เพื่อจะได้ตอบจอมเทพเมื่อถึงเวลา เมื่อครบสามวันจอมเทพได้มาถามถึงความสมัครใจของพระจักรพรรดิ พระจักรพรรดิได้ตอบจอมเทพไปว่า ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะมีแต่ความทุกข์ไม่สิ้นสุด เพราะข้าพเจ้ายอมรับที่จะช่วยเหลือมนุษยโลกและสัตว์ทั้งหลาย จอมเทพได้จากไป และนั้นเป็นที่มาของคำพยากรณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกคือ

Isaiah บทที่ 53 ซึ่งพระจักรพรรดิจักนำมาเปิดเผยและอธิบายต่อไป ในขณะนี้ขอให้เข้าใจเพียงว่า จอมเทพใช้พระจักรพรรดิบูชายันต์เพื่อช่วยผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้

ท่านที่มีกุศลปัญญาจะเห็นว่าจอมเทพพยายามแค่ไหน ที่จะช่วยผู้คนบนโลกนี้ให้เป็นคนดี ผู้คนดีทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากการล้างโลกอธรรมลูกนี้ และคิดกลับมาที่ของตนๆ ว่าจะมีใครสักกี่คนที่เห็นความปรารถนาดีของจอมเทพอย่างนี้บ้าง

บางท่านอาจกล่าวว่าพระจักรพรรดิแต่งเรื่องขึ้นเอง ก็ขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าโคตมตรัสเรื่องท้าวสักกะเทวราช จอมเทพของสามโลกตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว พระพุทธเจ้ารับรองด้วยพระองค์เองว่าเป็นเรื่องจริง และพระองค์ได้ตรัสและสนทนากับจอมเทพจริง ซึ่งเรื่องนี้พระจักรพรรดิจะพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ดีแล้ว ถูกต้องแล้ว และพระจักรพรรดิจักพิสูจน์ว่า สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

โปรดอย่าได้วิภาควิจารย์อะไรโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง

ถ้าท่านไม่รู้จริงและสร้างความผิดขึ้นมา หรือสอนคนอื่นผิดๆ ความผิดนั้นจะทำลายท่านอย่างแสนสาหัสมากว่าที่ท่านคาดคิด

พระจักรพรรดิชี้แจงตามที่พยากรณ์ได้กล่าวมาแล้ว สามารถอธิบายได้ว่าความผิดแต่ละสถานเป็นไปอย่างไร ซึ่งเรื่องต่างๆ จะทำให้ผู้คนบนโลกเป็นอริยบุคคลได้ นี่คือคำตอบที่ว่า ทำไมผู้คนในยุคทองถึงเป็นอาริยชน

เรื่องความลับของพระจักรพรรดินี้ ตลอดเวลา 20 ปี จะรู้กันอย่างจริงจังเพียงผู้ที่ช่วยพระจักรพรรดิ 2-3 คนเท่านั้น ที่พระจักรพรรดิยอมให้นำส่วนหนึ่งนี้มาเปิดเผยในเวลานี้ ก็เพื่อหาทางให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความจริง เพราะเวลาสำหรับท่านทั้งหลายมีเหลือน้อยนิด ที่จะไม่ต้องไปแก้ตัวต่อการพิพากษาของจอมเทพ หลังจากที่การกวามล้างโลกอธรรมลูกนี้เกิดขึ้น ถ้าท่านใดยังไม่เห็นสิ่งง่ายๆ เข้าใจได้กันอีก และไม่ยอมที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมที่แท้จริง ดังนั้นบุคคลผู้นั้นที่มีขยะมาทับถมปัญญาธรรมของตนเองจนมืดมิด ย่อมถูกปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีกรรมหนักเป็นของตน ของตนตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ดีแล้ว

ข้อสังเกต

ในปี พ.ศ. 2535 นี้เอง ที่เป็นจุดเปลี่ยนของภูมิอากาศโลก ที่เป็นไปอย่างผิดปกติธรรมชาติมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2535 เมืองที่พระจักรพรรดิอยู่และมลรัฐใกล้เคียงในประเทศอเมริกานั้น หน้าหนาวกลายเป็นหน้าร้อน และหน้าร้อนกลายเป็นหน้าหนาวโดยรายงานของนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเมืองซิ นซานาติ โอไฮโอ ฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นไปอย่างรุนแรง มหาพายุเฮอริเคนแอนดรูทำความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กับประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2535 และมหันตภัยพิบัติต่างๆ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมีทั้งแผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น ล้วนแต่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไปทั่วโลก

ทำไมถึงเป็นไปเช่นนั้น จากตัวอย่างของหนังสือที่พระจักรพรรดิส่งออก เช่น

ข้อ I.

พระจักรพรรดิ ได้ให้ข้อมูลแก่คุณโอ ซิงเกิล เพื่อเธอจะได้ส่งหนังสือไปยังสื่อต่างๆ และเพื่อนๆ ของเธอ ดังตัวอย่างจดหมายเมื่อ 4 มิถุนายน 2535 ความตอนหนึ่งมีว่า

“เราได้พยายามให้ท่านและบุคคลอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคำพยากรณ์ของเขา (ในที่นี้ พระจักรพรรดิได้ซ่อนตนเองอยู่หลังคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส) เพื่อทราบและเข้าใจ แต่ไม่มีใครเลยที่จะสนใจ สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือ สิ่งที่จะสูญเสียต่อไปนั้นจะมีความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจากนี้ (แผ่นดินไหวใหญ่ ไฟไหม้ใหญ่ และน้ำท่วมใหญ่) ตามที่เราได้บอกท่านไปแล้วเมื่อ 29 เมษายน 2535 จากนี้ยังจะมีการสูญเสียต่อไป ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากหนาวจัด ร้อนจัด ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสงคราม จะดำเนินต่อไปทั่วโลก จนกว่าผู้คนจะเข้าใจคำทำนายของนอสตราดามุส … และหนังสือนี้จะเป็นพยานของความจริง”

สิ่งที่พระจักรพรรดิกำหนดนี้ ได้นำมาจากพยากรณ์ของนอสตราดามุส และเป็นจริงมาจนถึงทุกวันนี้

อ้างถึง

http://www.selfwisdom.net/true%20messiah/nos.htm or search by using the keywords: Nostradamus messiah. เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลนี้ถูกนำไปลงไว้บนเวปไซด์ น่าจะเป็นปี 2543 ตามเวปที่แสดงนี้ ติดอันดับหนึ่งมาโดยตลอดจนถึงบัดนี้

ผู้มีพระคุณยิ่งสองท่าน ที่ได้ช่วยเหลือพระจักรพรรดิมาโดยตลอด

ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ

1. คุณ โอ ซิงเกิล ได้จากไปเมื่ออายุ 92 ปี ซึ่งสังเกตว่า 92 เป็นตัวเลขสองตัวสุดท้ายของปี 1992 คือปีที่พระจักรพรรดิได้ล่วงรู้พระสูตรมาจากจอมเทพ คุณซิงเกิล สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยไมอะมี่ โอไฮโอ (Miami U. Ohio) ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค (Columbia U. NY.)

2. คุณ เจ ไลเฮอร์ จากไปเมื่ออายุ 77 ปี ซึ่งมีตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ ของพระสูตร 7 ประการ คุณไลเฮอร์เกิดเดือน มีนาคม 1933 จากไปเมื่อแดือน มีนาคม 2011 เป็นที่น่าสังเกตว่า เลข 1 คือชื่อพระจักรพรรดิ เป็น 1 เลข 3 เป็นพระธรรม คุณ ไลเฮอร์ จบจากมหาวิทยาลัยไมอะมี่ โอไฮโอ (Miami U. Ohio)

คุณไลเฮอร์ เป็นผู้ขอวีดีโอเทป มาจากสถานีโทรทัศน์ของเมืองซินซินนาติ (Cincinnati) เกี่ยวกับ ฟ้าผ่าสามครั้งตรงตามพยากรณ์ของนอสตราดามุส เมื่อปี 1992 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยพระจักรพรรดิได้บังเกิดขึ้นแล้วในปีนี้เอง

Nostradamus บทที่ I คำทำนาย:65 มีฟ้าผ่าลงมาไม่ไกลนักจากการกำเนิดผู้สืบสกุลของราชวงศ์ จะเหมือนเด็กที่เล่นเทนนิส อยู่คนเดียว (หมายถึงพระจักรพรรดิที่พึ่งจะกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และไม่มีใครสนใจ เหมือนเล่นเทนนิสที่เล่นคนเดียว นี่แสดงถึงผู้คนส่วนใหญ่ ไม่มีใครสนใจในเรื่องของพระจักรพรรดิมาจนถึงปัจจุบัน) และในสายฟ้านั้น ประกอบไปด้วย สายฟ้าสามสายฟ้า ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 12 ของเมืองซินซินนาติ ถ่ายภาพไว้ได้
เรื่องนี้ขอให้ท่านสังเกตเอาเองว่าเป็นการบังเอิญ หรือมีบางสิ่งบางอย่างได้กำหนดขึ้น

Danniel บทที่ 7 ข้อความที่ 13 บุตรของมนุษย์ จะมาพร้อมกับความผิดปกติของดินฟ้าอากาศ และผู้นั้นคือพระจักรพรรดิ

ตัวอย่างที่สนับสนุน นอสตราดามุส บทที่ 1 คำทำนาย 65 และ Daniel บทที่ 7 ข้อความที่ 13 โดยตามเหตุการณ์ เช่น หนังสือพิมพ์ Cincinnati Enquirer วันที่ 22 กันยายน 2535 ลงข่าวว่า
มีฟ้าผ่าที่ฝรั่งเศสถึง 30,000 ครั้ง ถูกบันทึกไว้ และที่อเมริกามีข่าวฟ้าผ่ารุนแรงมากเช่นกัน

ข้อสังเกต

สายฟ้าคืออาวุธสำคัญของจอมเทพที่ใช้ปราบมารทั้งหลาย

พระจักรพรรดิจะพิสูจน์เป็นตัวอย่างว่า

ภูมิอากาศในปี 2535 และ 2555 นั้นไม่ได้เกิดจาดธรรมชาติเป็นเหตุ แต่เป็นการกำหนดของจอมเทพ

จะหยุดน้ำท่วมไปทั่วโลกได้อย่างไร
(โฆษณาที่หนังสือพิมพ์Cincinnati Enquirer 7 เมษายน 2540)

metteya.org

จากข้อมูลแปลได้ว่า "น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันนี้ และภัยพิบัติต่างๆ ที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะเป็นการกระทำโดยเทพเทวดา ผู้ที่มีชื่อว่าจอมเทพแห่งสรวงสวรรค์(พระจักรพรรดิ) ได้จุติขึ้นเพื่อมาสร้างกฎเกณฑ์ของมนุษยโลกใหม่ (ศาสนาฮินดูกล่าว) และพระองค์จะทรงนำผู้คนทั้งหลายให้ทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมด (ศาสนาคริสเตียนกล่าว) พระองค์ทรงเป็นผู้สอนทั้งมนุษย์และเทพเทวดา (ศาสนาพุทธกล่าว) พระองค์ทรงป้องกันพระองค์เองด้วยความรู้ยวดยิ่งที่ไม่มีใครมี (ศาสนาอิสลามกล่าว) ซึ่งความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นจากพระองค์เอง (ลัทธิขงจื้อกล่าว) พระองค์จะให้ผลประโยชน์มนุษยโลก (โซโรสเทรียนนิซึ่มกล่าว) และสันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นบนโลกโดยไม่มีที่สิ้นสุด (ยูดายกล่าว) พระองค์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์อยู่ที่เมืองซินซินนาติ มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อของพระจักรพรรดิ์คือ จอมเทพแห่งสรวงสวรรค์ (อินทรา) สื่อควรที่จะช่วยกระจายข่าวนี้ไปทั่วโลก เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ จะได้หยุดภัยพิบัติอันเกิดจากเทพบัลดาล"

ขอให้พิจารณาว่า คำพยากรณ์จากศาสนาและลัทธิต่างๆ ทำไมถึงสอดคล้องกัน เมื่อนำมาเรียงข้อความแล้วสามารถทำความเข้าใจได้ ฉะนั้นอย่าคิดว่าจอมเทพจะปล่อยปะละเลยไม่ทำการล้างโลกอธรรมลูกนี้ และเก็บไว้เพื่อทำความทุกข์ให้คนดีๆ มีคุณธรรม ทำลายล้างสัตว์โลกและทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเห็นแก่คน มีทิฐิเป็นที่ตั้ง และรบกวนสวรรค์อีกต่อไป

ข้อ II.

metteya.org

การ์ตูนของฺ Borgman’s world เป็นที่รู้จัก ได้เขียนภาพล้อเลียนภูมิอากาศที่เมืองซินซินนาติไว้ว่า ทำไมเมืองซินซินนาติถึงมีอากาศดี ไม่ร้อนไม่หนาว ภาพนี้ลงบนหนังสือพิมพ์Cincinnati Enquirer เมื่อกุมภาพันธ์ 2537 นอกจากนี้ยังมีข่าว เช่น เมืองที่อยู่ไม่ห่างซินซินนาติ น้ำท่วมปริ่มหลังคาบ้าน แต่เมืองซินซินนาติด้วยความโชคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นต้น

เรื่องที่กล่าวมานี้ ท่านไม่ต้องเชื่อ เพราะมีหลักฐานประกอบ ที่ท่านสามารถเห็นเองได้ อ.ก. อยากให้ผู้ที่มีกุศลเกิดผลบุญ โปรดใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วขณะนี้ พยายามช่วยกันเผยแผ่ออกไปยังผู้อื่น เฟสบุ๊กของครูอินทรา เปิด Public เวปไซด์ metteya.org เข้าถึงได้ทุกเวลาเช่นกัน อ.ก.เข้าใจว่า ความเป็นไปตามหลักฐานบ่งตามตัวอักษรนี้ ควรทำให้ผู้อื่นบางท่านมองเห็นข้อท็จจริงได้แล้ว

โปรดทบทวน หัวข้อเรื่อง ครู Indra Veda (ครูอินทรา) ขอความร่วมมือมายังท่านในข้อ
2. กฏของสวรรค์เบื้องต้น
2.2 การช่วยผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม คือการช่วยตนเอง แต่การช่วยตนเองโดยไม่เห็นแก่ผู้อื่น ถือว่าเห็นแก่ตน
อ.ก.ขอขอบคุณแทนครูอินทรามา ณ. โอกาศนี้

ข้อสำคัญ จากข้อเท็จจริงของพยากรณ์ ท่านไม่ควรมีความลังเลสงสัยต่อไป แต่ไม่ได้ให้ท่านเชื่อ เพราะทุกเรื่องจำเป็นต้องพิสูจน์ความจริงอยู่แล้ว

ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครบนโลกจะมาปลอมแปลงเป็นพระ จักพรรดิได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่ใช่พระจักรพรรดิองค์จริง งานที่จอมเทพมอบหมายมา จะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ ยกเว้นพระจักรพรรดิองค์จริง หรือท่านเองคิดว่าท่านหรือใครๆ จะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากจอมเทพได้ พระจักรพรรดิจะได้ยกให้ผู้นั้นดำเนินการต่อไปด้วยความเต็มใจ

จบบทที่ 3

บทที่ 4

ครูอินทราคือใครหรือ ชื่อของอินทรา และการจุติ(เกิด)

Isaiah บทที่ 9 ข้อความ 5 – 7 สงครามครั้งนี้ต่างกับสงครามทุกครั้งที่เคยมีมา เพราะเอาชนะตััดสินกันด้วยไฟพินาศ
(อเมริกาใช้อะตอมมิกบอมบ์เอาชนะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไฟเผาพลานทั้งเมืองให้ราบคาบไปในพริบตา) และแล้วเด็กคนหนึ่งได้คลอดออกมา ชื่อของเขาคือ ชื่อผู้มาโดยไม่มีใครคาดฝัน(sudden wonder)  ชื่อยอมรับในคุณสมบัติ (exceptional in character) ชื่อเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ๋ ชื่อบิดาของเราทั้งหลาย ชื่อเจ้าชายที่นำสู่สันติสุข
(ชื่อทั้งหมดคือ ชื่อของจอมเทพ หรือชื่อท้าวสักกะเทวราช ซึ่งทั้งเทพและมนุษย์เรียกชื่อจอมเทพมากมายหลายชื่อ อินทราเป็นชื่อสันสกฤษ) และจอมเทพนี้จะพยายามยิ่งยวดให้เกิดสันติสุขขึ้นบนโลกให้มนุษย์ได้ยึดถือสืบ กันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

ครูอินทราเกิดที่ไหน

ครูอินทราเกิดที่กรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน

บทที่ 1 นอสตราดามุส บทที่ 5 คำทำนาย 84 เด็กผู้หนึ่งจะเกิดนอกอ่าว ในเมืองที่วัดขนาดไม่ได้ และที่อยู่ของเมืองนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน
(ความเป็นจริง กรุงเทพฯมหานครเมื่อ 1-2 หมื่นปีมาแล้ว บริเวณที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร เคยเป็นทะเลมาก่อน และปัจจุบันอยู่นอกอ่าว และที่วัดขนาดไม่ได้เพราะ กรุงเทพฯเป็นเมืองของเทพ เมืองเทวดา (ตามชื่อ) มนุษย์ไม่สามารถวัดขอบเขตได้อยู่แล้ว และเป็นที่น่าสังเกตว่า พยากรณ์ของนอสตราดามุสนี้ ไม่เฉพาะพยากรณ์ไปสู่อนาคต แล่ยังย้อนเวลาไปในอดีตได้อีกด้วย นี่เป็นหลักฐานเด่นชัดว่า ผู้ที่บอกข้อมูลแก่นอสตราดามุสคือจอมเทพนั่นเอง ซึ่งนอสตราดามุสได้ยืนยันไว้แล้วตามจดหมายถึงลูกชาย)

พยากรณ์ตัวอย่าง ที่จะใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง

Isaiah บทที่ 7 ข้อความที่ 14-15 แม่ยังสาว ผู้ให้กำเนิดบุตรคนแรก จะเรียกชื่อ Immanuel (ภาษาฮีบรู ที่จะต้องพิสูจน์คือ อินทรา) Isaiah ได้บอกลักษณะของอาหารที่บุคคลนี้ชอบทาน (ต้องพิสูจน์ความจริง)

Zechariah บทที่ 14 ข้อความ 9 บุคคลนี้ทั้งชื่อและนามสกุลจะมีอยู่เพียง 1 เดียว ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว บนเรื่องของคุณไลเฮอร์ เมื่อพิสูจน์จะเห็นได้ชัดเจน

Micah บทที่ 5 ข้อความ 2 บุคคลนี้ชื่อ Bethlehem Ephratah (เป็นภาษาฮีบรู ที่จะต้องพิสูจน์ต่อไป ว่าเกี่ยวกับ Indra อย่างไร)

Isaiah บทที่ 5 ข้อความ 6 ฉันคือจอมเทพ จะควบคุมดินฟ้าอากาศ ฝนตก ไม่ตก ขึ้นอยู่กับฉัน (อธิบายถึง Indra)

Sekai Kyusei Kyo. Inori-no-Shu Miroku: “มิโรคุ”เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มิโรคุเป็นภาษาญี่ปุ่น คือ Indra หรือพระศรีอารย์ หรือ พระจักรพรรดิ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทมาด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของสามสิ่ง คือ ไฟ น้ำ และดิน ซึ่งพยากรณ์นี้ตรงกับของชาวมายัน ไฟคือไฟบรรลัยกัป (ไฟที่ใช้ล้างโลกอธรรม) น้ำคือพายุและฝนบ่อเกิดแห่งน้ำท่วม และดินคือพลังแห่งการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
และถ้าท่านติดตามข่าวโลก ประเทศต่างๆ จะโดนภัยพิบัติต่างๆ ที่ประกอบด้วยสามสิ่งนี้ และภัยเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2535

ฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าพยากรณ์จากทุกที่ทุกเวลา จะกล่าวถึงการล้างโลกอธรรม โดยจะดำเนินไปด้วยสามสิ่งนี้  ขอให้ทุกๆ ท่านโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า ไม่มีใครสามารถรอดชีวิตจากการล้างโลกอธรรมนี้ได้ ยกเว้นผู้ที่ถูกช่วยเหลือไว้เท่านั้น และผู้ที่ถูกช่วยเหลือจะมีแต่เฉพาะคนดีมีคุณธรรมเท่านั้น

4Ezra บทที่ 16 ข้อความ 19  ความอดอยาก โรคระบาด  ความทุกข์ยากและความเจ็บปวดจะส่งไปเพิ่มเติม

Isaiah บทที่ 29 ข้อความ 6 ท่านจะถูกการมาเยือนของจอมเทพด้วยฟ้าผ่าฟ้าร้อง แผ่นดินไหว เสียงที่น่ากลัว และพายุ และไฟที่โหมไหม้ (มีอะไรที่ไม่เกิดบ้าง ถ้าท่านตามข่าวโลก เกิดทุกอย่างและเป็นมาตลอด ประเทศไทยโชคดีที่ไม่มีไฟรุนแรง ไม่มีพายุ อย่างบางประเทศ เช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Daniel บทที่ 7 ข้อความ 13 บุตรของมนุษย์นี้ (หมายถึงอินทรา) จะมากับการผิดปกติของดินฟ้าอากาศ (หลักฐานความจริง ปรากฏชัดเจน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ภูมิอากาศโลกผิดแปลก ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มาโดยตลอด นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนาซ่า/NASA ยังไม่สามารถหาคำตอบได้)

ที่อยู่ในปัจจุบันของอินทรา

Isaiah บทที่ 2 ข้อความ 2 และเวลาได้ผ่านไปถึงวันสุดท้าย (วันพิพากษาโลก) บ้านของอินทราจะอยู่บนเนินเขาของหลายๆ ลูก และจะอยู่บนเนินที่สูงกว่าแผ่นดินทั้งหลาย (สามารถพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏได้)

Micah บทที่ 4 ข้อความที่ 1 เป็นข้อความเดียวกันกับของ Isaiah บทที่ 2 ข้อความ 2 นับว่าเป็นการยืนยันว่าต้องมีจริง

ครูอินทราเปิดเผยความลับของนอสตราดามุส

คำทำนายของนอสตราดามุส จะประกอบไปด้วย ข้อความสี่บรรทัดเท่านั้น ดังนั้นพยากรณ์ของนอสตราดามุสตามที่ผู้แปลคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส ได้ยึดพยากรณ์ที่มีข้อความแค่สี่บรรทัดเป็นหลัก

ผู้แปลที่เข้าใจ จะทราบว่าไม่มีใครจะทราบล่วงหน้าได้ว่า จะใช้พยากรณ์ไหนมาใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ ยกเว้นเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว ถึงจะทราบได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆ นอสตราดามุสบ่งไว้ที่พยากรณ์ไหน

สำหรับผู้ที่ใช้พยากรณ์ของนอสตราดามุสมาทำนายเหตุการณ์ สำหรับอนาคตจึงผิด ฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถใช้คำทำนายของนอสตราดามุส มาทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้

ครูอินทราได้เปิดเผยความลับว่า คำทำนายของนอสตราดามุสนั้น

  1. ถ้านอสตราดามุสไม่สามารถเขียนคำพยากรณ์ได้จบใน 4 บรรทัด นอสตราดามุสจะเขียนต่อไปอีก 4 บรรทัดเช่นนี้ จนจบคำพยากรณ์ส่วนที่นอสตราดามุสต้องการ
  2. คำทำนายของนอสตราดามุสอาจจำเป็นต้องใช้โค๊ดเข้าช่วย 

ตัวอย่างของคำพยากรณ์ที่แสดงไว้ตามข้อ 1 และ 2 คือนอสตราดามุส บทที่ 1 คำพยากรณ์ที่ 32 และ 32 ซึ่งเรียงกันมาและต่อเนื่อง ซึ่งท่านจะเห็นว่ามีความถูกต้องชัดเจนเพียงใด  ถ้าท่านยังมองไม่เห็น เมื่อการพิสูจน์ความจริงเกิดขึ้น ท่านจะเห็นได้ชัดเจน

metteya.org


แปลความสรุปได้ดังนี้

นอสตราดามุส บทที่ 1 คำทำนายที่ 32 ในไม่ช้านี้ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ (ซึ่งหมายถึงอาณาจักร ความลับของจอมเทพ) จะถูกเปิดเผยโดยครูอินทรา ซึ่งเมืองที่ครูอินทราอยู่นี้ จะอยู่ภายในเมืองใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเมืองใหญ่นี้เป็นที่ครูอินทราจะมาอยู่ก่อน

นอสตราดามุส บทที่ 1 คำทำนาย 33 จะเห็นพื้นราบเลียบคือ หลังคาของโคลีเซี่ยมริมแม่น้ำโอไฮโอ (Spacious plain) อยู่ใกล้กับสะพานที่ใหญ่ (สะพานข้ามแม่น้ำโอไฮโอ) และจะมีผู้ใช้ระเบิดรื้อสะพานนี้ลงไปในแม่น้ำ ก่อนที่เมืองนี้จะมีความเข้มงวดกวดขัน และจะเป็นประตูเข้าออกสำหรับครูอินทรา รูปสะพานขณะที่ถูกใช้ระเบิดรื้อลงไปยังแม่น้ำ เพื่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาแทนที่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ที่ครูอินทราได้รับความรู้จากจอมเทพ

ข้อที่น่าสังเกตุ

มลรัฐโอไฮโอ มีสัญลักษณ์ ตะวันออกด้วยพระอาทิตย์กำลังขึ้น ซึ่งทิศตะวันออกเป็นที่อยู่ของจอมเทพ ท้าวสักกะเทวราชบนสรวงสวรรค์ และอีกสองเมืองมีพยากรณ์์รองรับ รายละเอียดจะถูกเปิดเผยต่อไปในการพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีมลรัฐไหนในประเทศอเมริกา จะตรงกับพยากรณ์ ยกเว้นรัฐโอไฮโอและสองเมืองดังกล่าว

นอสตราดามุสเห็นบ้านและการนั่งสมาธิของครูIndra พิสูจน์หลักฐานได้จริง

เป็นเวลาก่อนที่บ้านของครูIndra จะถูกสร้างขึ้น แต่นอสตราดามุสสามารถเห็นบ้านของครูIndra ที่ ซินซินนาติ มลรัฐโอไฮโอ ประเทศอเมริกาได้อย่างถูกต้อง และยังเห็นบริเวณในบ้าน เห็นการนั่งสมาธิของครูIndra ในต้นปี 1992 (พ.ศ. 2535) ได้อย่างชัดเจน (เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของตัวโค๊ด ที่ครูIndra ใช้ จึงยังไม่ขอนำเอาคำทำนายเกี่ยวกับปี 1992 มาลงให้เห็นว่านอสตราดามุสบ่งปีไว้ถูกต้องจริง จะขอรอไว้จนกว่าการพิสูจน์ความจริงขั้นสุดท้าย ออร์กะ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เวลานี้)

การรู้ความจริงของพระจักรพรรดิ

นอสตราดามุส บทที่ 5 คำทำนายที่ 75 นั่งอยู่บนของสูง (นอสตราดามุส หมายถึงพระจักรพรรดิ) อยู่ทางขวา (ของห้อง) เขา(พระจักรพรรดิยังคงนั่งอยู่ที่หินสี่เหลี่ยม (หมายถึงบ้านที่มีขนาดกว้างยาวประมาณ 10 เมตร ขอให้สังเกตเลข 1 มีความสำคัญอีกด้วย บ้านนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีฐานเป็นหินทั้งสี่ด้าน) มองไปเขาจะอยู่ทางทิศใต้(ของบ้าน) ซึ่งห้องที่นั่งสมาธิอยู่ด้านซ้ายมือ นอกจากนี้นอสตราดามุสยังชี้แจงการนั่งสมาธิของพระจักรพรรดิ ต่างกับพระพุทธเจ้าโคตมอีกด้วย (ขอให้พิจารณาว่านอสตราดามุสเห็นการนั่งสมาธิของพระจักรพรรดิและบ้านได้ อย่างละเอียด)

นอสตราดามุส  บทที่ 4 คำทำนายที่ 31 ใน คืนพระจันทร์เต็มดวง ผู้ซึ่งมีญาณเพียงคนเดียวเท่านั้นบนโลกนี้ ที่สามารถล่วงรู้ว่าสิ่งใดเป็นสัทธรรมได้อย่างแท้จริง และจะได้ทราบเกี่ยวกับความรู้นี้ ตามที่ผู้คนทั้งหลายที่เป็นศิษย์หวังที่จะให้บุคคลท่านนี้(พระ จักรพรรดิ)เข้าถึงนิพพานได้ (ภาอังกฤษใช้คำว่า Immortal คืออมตะ) ด้วยการมองเห็นธรรมะ เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้อย่างไร (นอสตราดามุสใช้คำว่าทางทิศใต้ เพื่อให้เข้าใจ ถ้าเราได้เห็นภาพวาดที่สวยงาม ผู้วาดภาพนั้นเปรียบเป็นผู้อยู่ทางทิศเหนือ แต่ผู้เห็นภาพคือดูผลงานนั้นเปรียบเสมือนผู้อยู่ทางทิศใต้)
ร่างกายของครูIndra ในเวลานั้น (ขณะเข้าสมาธิ) ร้อน เรื่องนี้เป็นความจริงที่ผู้เข้าสมาธิจะเกิดความร้อนขึ้น ตามที่มีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับพระธิเบตมาแล้วว่าเป็นจริง 

(ครูIndra ไม่ทราบว่าจะมีความสัมพันธ์กับอากาศที่ซินซินนาติและมลรัฐใกล้เคียงหรือไม่ ในหน้าหนาวปี พ.ศ. 2535 นั้น ภูมิอากาศอบอุ่นมาก ขนาดคนสามารถใส่เสื้อหน้าร้อนปกติไปไหนมาไหนได้ในหน้าหนาว ซึ่งตามธรรมดาหน้าหนาวที่เมืองซืนซินนาติจะหนาวมาก หลักฐานมีปรากฏอยู่ตามรายงานของอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเมืองซินซินนาติ ลงบนหนังสือพิมพ์ Cincinnati Enquirer เมื่อเดือนมกราคม 2536 ว่าอากาศที่ซินซินนาติในปี 2535 หน้าหนาวเป็นหน้าร้อน หน้าร้อนเป็นหน้าหนาว สลับกัน“ ’92 blew hot – cold at all the wrong times. Beverly Poole, meteorologist in charge of the National weather Service in Cincinnati.” เรื่องนี้ท่านไม่ต้องเชื่อ เพราะมีหลักฐานปรากฏ

อมตะธรรม

หลังจากที่ ครูIndra รู้ความจริง จะใชคำ้ว่าล่วงรู้อมตะธรรม แต่เวลานี้ ครูIndra ขอยกเลิกคำว่ารู้อมตะธรรมไป ด้วยความเป็นจริงที่ว่าครูIndra ไม่ใช่มีหน้าที่มาเป็นศาสดา ก่อตั้งศาสนาใหม่ ครูindra มาจุติเพื่อช่วยให้มนุษย์สร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้น สำหรับพระธรรม 7 ประการที่ครูIndra ทราบนั้น เป็นหนทางการเข้าถึงนิพพานได้อีกทางหนึ่ง 

สรุปได้ว่า

พระจักรพรรดิไม่ใช่พระศาสดา ไม่ได้มาสอนศาสนาใหม่ ตามที่มีผู้กล่าวมากมาย

บางท่านอาจเคยได้ยินได้รู้มาว่า จะมีศาสนาพระศรีอารย์(พระจักรพรรดิ)นั้น ตามข้อเท็จจริงเป็นการเข้าใจผิด ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี พระศาสดาชื่อพระศรีอารย์ไม่มี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระพระเมตตฺยหรือพระศรีอารย์คือพระจักรพรรดิ ตามที่แสดงอยู่อนาคตวงศ์ดังที่กล่าวไว้ดีแล้ว ถูกต้องแล้ว และที่สำคัญพระจักรพรรดิไม่ใช่นักบวชใน นิกายใดๆ เป็นบุคคลธรรมดาสามัญ แต่พระจักรพรรดิจะล่วงรู้สัทธรรมใดถูกผิดประการใด ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ว่า พระจักรพรรดิจะมาแก้ไขทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ให้สมบูรณ์สืบต่อ ไปครบพุทธกาลคือ อยู่ได้จนถึง พ.ศ. 5000

จบบทที่ 4

บทที่ 5

เรื่องสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนและคนไทย

ท่านอ่านพยากรณ์ต่างๆ มาถึงขณะนี้ จะเห็นความชัดเจนที่จอมเทพหรือท้าวสักกะเทวราช ที่เป็นที่รู้จักของชาวโลกและจักรวาลในชื่อต่างๆ มีพระองค์จริง และจอมเทพเป็นผู้เอาจริงจังกับคำตรัสที่พระองค์ทรงให้ไว้ตามพยากรณ์ และจอมเทพได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากสัญญาณต่างๆ ที่พระองค์ได้แสดงกำกับไว้ ดังเป็นข่าวที่นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบ แต่ครูIndra ทราบ

ฉะนั้นท่านเองจะเลือกทางสันติสุข หรือจะเลือกโลกามหาวินาศคือการล้างโลกอธรรมนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่จอมเทพให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเอาเอง

สิ่งที่ครูอินทรา (Indra) ขอร้องมายังท่านทั้งหลายในขณะนี้ มีความสำคัญยิ่ง

โปรดช่วยกันเผยแผ่ข้อมูลตามหัวข้อ 1, 2, 3, และ 4 ที่จะมีดังต่อไป โดยทุกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพราะสามารถพิสูจน์หลักฐานความจริงจากครูIndra ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อการสร้างสันติสุขขึ้นบนโลกกับสังคมในทุกระดับชั้น ด้วยความเป็นธรรมและยุติธรรม ผู้คนต่อไปจะไม่มีคนจน ไม่มีทุกข์ มีความรู้เป็นอริยชนเหมือนๆกัน คนเลวคนชั่วไม่มี ศาสนาพุทธก็เจริญยิ่งยวด (ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้หลายที่ เช่น พุทธทำนาย พระจักรพรรดิสูตร ท่านพุทธทาสภิกขุยืนยันว่าพระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้จริง จากนอสตราดามุส และพยากรณ์อื่นๆ ได้ชี้ไว้ชัดเจนซึ่งจะพิสูจน์ความจริงได้)

พระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จะมาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบพุทธกาล และ พระจักรพรรดิมีหน้าที่หลัก บ่งไว้ชัดเจนอยู่ในบทที่ 3 ว่าด้วย Isaiah บทที่ 3 ข้อความที่ 2 พระจักรพรรดิ คือผู้เจนสงคราม เป็นผู้พิพากษา ...  ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว พระจักรพรรดิจักเริ่มดำเนินการสิ่งที่มีความจำเป็นตามขั้นตอน ดังเช่น

1. ศีล 5 ไม่มี พระพุทธเจ้าโคตมไม่ได้ตรัสสอน

ตามหลักฐานสำคัญที่ขอยกเป็นตัวอย่างเบื้องต้นไว้ก่อนว่า ทำไมพระพุทธเจ้าโคตมไม่ได้ตรัสสอนศีล 5 นั้น สามารถอธิบายและพิจารณาได้ว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เองโดยชอบ เป็นอรหันต์ผู้รู้แจ้งชัดในสัทธรรม จะไม่นำธรรมที่อยู่ต่างระดับมาปะปนกัน และจัดเข้าไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่นศีล 5 เป็นต้น ที่ปะปนธรรมะต่างระดับ ซึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสอนศีล 5 ไว้แน่นอน  

เพื่อให้เข้าใจตามหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอน ศีล 5 แบบง่ายๆ ยังไม่ต้องพิจารณาเรื่องยาก คือพิจารณาจากตัวอย่าง 3 พระสูตรที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า โดยสังเกตจากพระสูตรที่เริ่มด้วย เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา ... ข้าพเจ้า(พระอานนทเถระ)ได้สดับ(ตั้งใจฟัง)แล้วว่า ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้าโคตม) ... ดังนี้

กาลามสุตตํ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรเอาใจใส่ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสอนชาวบ้าน

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าโคตมสอนชาวกาลามโคตร นิคมเกสปุตตะ ในธรรมของชาวบ้าน คือ โลภ โทสะ โมหะ ไม่โลภ ไม่โทสะ ไม่หลง ตรัสสอนเรื่อง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตรัสสอนเรื่องสติ ธรรมอันเป็นกุศล เป็นต้น ที่ยกตัวอย่างมีความชัดเจนให้พิจารณาดังนี้เช่น
…
พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนเรื่อง

ปาณมฺปิ หนติ      ย่อมฆ่าสัตว์บ้าง
อทินฺนมฺปิ อาทิยติ      ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้บ้าง
ปรทารมฺปิ คจฺฉติ    ยุ่งภรรยาของชายอื่นบ้าง
มุสาปิ ภณติ     พูดเท็จบ้าง
…
เนว ปาณํ หนติ      ย่อมไม่ฆ่าสัตว์เลย
น อทินฺนํ อาทิยติ     ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
น ปรทารํ คจฺฉติ     ไม่ยุ่งเกี่ยวภรรยาชายอื่น
น มุสา ภณติ     ไม่พูดเท็จ
.....

จากกาลามสุตตํ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนชาวบ้าน ไม่มีศีล 5 ไม่มีเรื่องน้ำเมาหรือสุราเข้ามาเกี่ยวข้องในกาลามสุตตํ "ทำไมหรือ" ออร์กะ เคยถามครูIndraเรื่องทำไม่มีศีล 5 ครูIndra ถามออร์กะกลับมาว่า นำเมาเป็นของคู่มากับมนุษย์ เหมือนสามีคุ๋กับภรรยาไหม แล้วคุณคิดหรือว่าจะแยกสามีออกจากภรรยาได้ ออร์กะมีคำตอบเดียวว่า ทำไม่ได้ ครูIndra กล่าวว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ำเมาเ็ป็นเรื่องของชาวบ้าน ... คุณ-ออร์กะ ... ถ้าสอนให้้เขาดื่มกันด้วยความสำรวม ไม่ประมาท แค่นั้นก็ดีแล้ว ผู้มีปัญญาจะสามารถปฏิบัติได้ดี จนไม่ยุ่งเกี่ยวได้ ผู้สนใจดูพระสูตรที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

มงคลสุตฺตํ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าโคตมสอนเทวดาและมนุษย์ทั่วไปอันเกิดเป็นมงคล นำไปสู่ความเจริญสำหรับผู้ปฏิบัติ

....
อารตี วิรตี ปาปา     การงด การเว้น จากบาป ๑
มชฺชปานา จ สณฺญโม     การสำรวมจากการดื่มสุราเมรัย
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ     นี้เป็นอุดมมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญ
...

สิคาลกสุตฺตํ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าโคตมสอนบุคคลธรรมดา

เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน สิงคาลมาณพ บุตรคฤหบดี ขอสรุปไว้เพียงเป็นตัวอย่างแค่ว่า พระพุทธเจ้าได้แยกบาป 4 สถานคือ ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ พูดปด ๑ ถึงภรรยาชายอื่น ๑ ออกจาก ดื่มน้ำเมา ๑ เที่ยวผิดเวลา ๑ เที่ยวดูการเล่น ๑ เล่นพนัน ๑ คบมิตรชั่ว ๑ เป็นคนเกียจคร้าน ๑ ไว้อย่างชัดเจน ท่านควรทำการศึกษา

โปรดถามตัวท่านเองว่า ศีล 5 ปลอมแปลงมาได้อย่างไร
พระสงฆ์ไม่เห็นพิรุธหรือ ถามว่าพระสูตรทั้ง 3 ที่กล่าวมาเป็นบทสวดสำคัญในพิธีต่างๆ ใช่ไหม

นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ ผู้มีปัญญาธรรมเพียงเบาบางก็สามารถเห็นได้ ยังมีหลักฐานอื่นอีก ที่ว่าพระพุทธเจ้าโคตมไม่ได้ตรัสสอนศีล 5  

ครูIndra ให้ข้อสังเกตไว้ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าโคตมไม่ให้พระสงฆ์สาวกจดบันทึก พระพุทธองค์ทรงให้พระสงฆ์สาวกพรากเพียรพยายามท่องจำพระสูตรให้ได้ ตามข้อเท็จจริงปรากฏถึงในขณะนี้ว่า พระสงฆ์หรือแม้แต่เณร สามารถจดจำพระสูตรได้เป็นอย่างดี นั้นคือ กาลามสุตตํ ย่อมไม่มีความผิดเพี้ยนเหมือนพระไตรปิฎก ที่กว่าจะได้เขียนลงบนใบลานเป็นครั้งแรกเมื่อสังคยาครั้งที่ 4 หรือประมาณ 100 CE หรือ พ.ศ. 643 ความผิดพลาดของพระไตรปิฎกย่อมมีเป็นธรรมดา

ผู้สนใจว่าพระไตรปิฎกมีพิรุธ สามารถศึกษาได้จากหนังสือพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ ๑ ตามที่พระสังฆราชและพระราชาคณะทั้งปวงพร้อมกันถวายพระพรว่า พระบาลี และ อรรถกถาฎีกาพระไตรปิฎกทุกวันนี้มีพิรุธมาก มาช้านานแล้ว...(พระไตรปิฎกฉบับประชาชน มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 29)

ครูIndra สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า

พระไตรปิฎกมีความผิดเพี้ยนด้วยความเป็นไปที่ผ่านมาตามกาลเวลานั้น จะต้องแก้ไขอย่างไร ถึงแค่นี้เราพุทธศาสนิกชนจะยังเล่าเรียนสิ่งที่มีพิรุธอีกหรือ

พ.ศ. ไทยก็ผิด ศีล 5 ก็เอามาเติมแต่งกันที่หลัง นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ พราหมณ์ เอาไป ๑ ส่วน ยักษ์เอาไปทำมาหากิน ๑ ส่วน มารเอาไปแก้ไขดัดแปลงให้ผิด ๑ ส่วน เหลือดีแค่ส่วนเดียว
ท่านพุทธศาสนิกชนจะเอาอย่างไร

จากตัวอย่างที่กล่าวมา ที่พุทธศาสนิกชนร่ำเรียนกันมาผิดๆ เช่นศีล 5 นั้น โดยพระพุทธเจ้าโคตมไม่ได้ตรัสสอน จึงเกิดความเสื่อมขึ้นเพราะเป็นศีลปลอมแปลง ด้วยลักษณะนี้ ทำให้คนไม่เคารพในบาป 4 สถานไปด้วย ดังที่กล่าวมาในกาลามสูตร ถ้ามีผู้สงสัยว่า ถ้าอย่างนั้น คนก็เป็นคนดื่มเหล้าเมายา นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ เพราะหลักการสอนทำกันมาผิดๆ ถ้ากระทำกันมาถูกตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสั่งสอน คนจะเป็นคนดีกว่านี้มาก

โดยจะขอทบทวนความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 5 ประการที่บ่งไว้ในอนาคตวงศ์ดังนี้

    1.1 การเสื่อมของการบรรลุมรรคผล
    1.2 การเสื่อมของการปฏิบัติธรรมและการเจริญภวนา
    1.3 การเสื่อมของการศึกษาธรรมและการเข้าถึงพระธรรม
    1.4 การเสื่อมของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
    1.5 การเสื่อมของบูรพาอาจารย์     

ครูอินทราทราบเรื่องความผิดพลาดเกี่ยวกับศีล 5 และความมีพิรุธของพระไตรปิฎกนี้มาแล้ว 20 ปี

แต่ครั้งนี้ ครูอินทราจำเป็นต้องนำมาเปิดเผยให้ชัดเจนต่อพุทธศาสนิกชนคนไทย ได้ล่วงรู้ความจริงเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเอง
ถ้าท่านอ่านในบทต่อไปจะทราบว่าครูIndra ยอมเสีนสละทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่ครูอินทราตอบจอมเทพซึ่งอยู่ในบทที่ 3 ว่า "ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะมีแต่ความทุกข์ไม่สิ้นสุด" เพราะครูอินทรากระทำไปเพื่อทุกคนทั้งที่ไม่รู้จักและรู้จัก ทั้งเวลานี้ เวลาที่ผ่านมา และเวลาในอนาคต

2. พระจักรพรรดิ คือผู้พิพากษาโลกตามข้อกำหนดของท้าวสักกะเทวราชหรือจอมเทพ

พระจักรพรรดิ เป็นผู้ให้ความยุติธรรมที่เที่ยงตรงเหมือนตาชั่งคาน ที่ไม่มีสถานการณ์ใดๆ มาทำให้ตาชั่งหวั่นไหวได้ ความยุติธรรมย่อมบังเกิดแก่มนุษย์ทุกระดับชั้นบนโลก ไม่เลือกเพศและวัย ไม่เลือกความเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่เลือกผู้มีความรู้หรือไม่มี  ไม่เลือกความจนหรือความรวย มีศักดิ์หรือไม่มี ต่อไปผู้คนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมด ไม่มีคนเลวคนชั่วตามกฎบัญญัติที่จอมเทพให้ไว้ 10 ประการ (จะได้ทราบต่อไป)

    2.1 ดังนั้นการดำเนินการใดๆ โดยเฉพาะระหว่างประเทศต้องมีความยุติธรรม

          ครูIndra ยกตัวอย่างว่า การตัดสินเขาพระวิหารระหว่างประเทศเขมรกับไทยนั้น
          ตามข้อพิสูจน์หลักฐานความเป็นจริง ขาดความยุติธรรม จำเป็นต้องรื้อฟื้นขึ้นมา
          พิจารณาใหม่ให้ถูกต้องหลักธรรมและความยุติธรรมเพื่อความสันติสุขของโลก

    2.2 การดำเนินการใดๆ โดยเฉพาะหัวใจของส่วนรวม เช่น การปกครองบ้านเมือง

          จะต้องดำเนินไปด้วยธรรมะและอยู่บนฐานของความยุติธรรม

ครูอินทรา ยกตัวอย่างว่า การที่ผู้คนไทยเดือดร้อน ทั้งๆ ที่ไม่ควรเป็นไป ไม่จำเป็นเช่นนั้น จำเป็นต้องรื้อฟื้นให้เกิดธรรมะ มีความยุติธรรมแก่ผู้คนทุกระดับชั้น เพื่อสันติสุขและสันติภาพที่ถูกต้องแท้จริง

3. พระจักรพรรดิดำเนินตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมาจากท้าวสักกะเทวราชหรือจอมเทพ

เรื่องความยุติธรรมที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ เกิดขึ้นมาจากจอมเทพเป็นผู้กำหนดบทบัญญัติใหม่ 10 ข้อ ซึ่งเรื่องความยุติธรรมเป็นหัวใจของจอมเทพ ที่ให้พระจักรพรรดิดำเนินการกับผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้ และนี่เป็นกลไกต่อเนื่องอีกข้อหนึ่งถึงการสร้างสันติสุขโลกที่จะเกิดขึ้น

ถ้าผู้คนต่อต้านละเลยความหวังดีของจอมเทพ  การล้างโลกอธรรมจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนปรน ตามที่บ่งไว้ชัดเจนในข้อที่ 1. ซึ่งบทบัญญัตินี้ ผู้คนจะถูกทำลายลง 90% หรือ 10 คนจะมีชีวิตรอดไปสู่ยุคทองเพียงคนเดียว ซึ่งจะได้เสนอต่อไป

4. ความจริงทุกเรื่องที่กล่าวมาตามข้อ 1 ถึง 4

ครูIndra จะให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกับผู้คนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้คนธรรมดาหรือผู้อยู่ในหน้าที่ใดๆ เช่นผู้สอนพระพุทธศาสนา นักวิชาการทั้งหลาย หรือแม้เด็กๆ ฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรือเคลือบแคลงใจประการใดๆ

ออร์กะ ผู้รับใช้ครุIndra ขอให้ท่านผู้เจริญทั้งหลาย โปรดช่วยกันเผยแผ่เรื่อง “สิ่งที่ครูอินทรา (Indra) ขอร้องมายังท่านทั้งหลาย” นำออกสู่สาธารณะชนโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ก e-mail การแนะนำให้อ่านเรื่องใหม่ ของครูอินทรา(Indra) บนเวป metteya.org หรือพูดสนทนา อะไรก็ตามที่ท่านสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือไม่ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลนี้เผยแผ่ออกไปได้เร็วในวงกว้าง

โปรดอ่านการเผยแผ่ข้อมูลที่ออกไปแล้ว อยู่ในหัวข้อ “ครู Indra Veda ขอความร่วมมือมายังท่าน โปรดศึกษาให้เข้าใจ” เพื่อความถูกต้องในการเผยแผ่ข้อมูล

ท่านไม่ต้องกลัวจะมีความผิดใดๆ เพราะเรื่องที่ท่านนำออกสู่ครอบครัว พี่น้อง เพื่อนฝูงนี้ เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ โดยท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องเสียเงินทองของมีค่าประการใด เป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายใดๆ เพราะการกระทำไป เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนไทย ด้วยความเป็นธรรม

ครูอินทราเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้น โดยครูIndraไม่ต้องการรับชอบใดๆ ออร์กะ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ เวลานี้และที่นี้

ไม่เคยมีใครบนโลกนี้ จะสามารถเสนอเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเช่นนี้มาก่อน
ยกเว้นครูอินทราซึ่งอนุญาตให้ออร์กะ นำออกมาเผยแผ่ขณะนี้ จากที่เก็บไว้ 20 ปี ครูอินทราย่อมมีคำตอบ

บางท่านอาจตั้งข้อสงสัย ทำไมต้องทำการเผยแผ่เรื่องครูIndra

เรื่องนี้เพื่อให้พวกเราส่วนมากได้มีโอกาสพิสูจน์ข้อ เท้จจริงของครูIndra และครูIndra จะได้ดำเนินการตามที่บ่งไว้แล้วในข้อ 1 ถึง 4 ซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของครุIndra แต่เพื่อประโยชน์ของทุกๆ คน

ถ้าไม่มีการพิสูจน์ความจริง ครูอินทราไม่สามารถออกมาสอนสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนได้ ตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้วในบทที่ 3 ว่า "การสอนผู้ใดไปโดยอุปโลกตนเอง นับว่าสร้างมหันกรรมเป็นบาปที่แก้ไขไม่ได้ต่อพระจักรพรรดิเอง" และถ้าไม่มีการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา การล้างโลกอธรรมลูกนี้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน โดยที่จอมเทพไม่ได้กระทำไปโดยขาดความเมตตากรุณา

การพิสูจน์ครูอินทรา(ูIndra)

ขอให้ได้คนมากพอ ครูอินทรา จะจัดพิสูจน์ขึ้นเอง ฉะนั้นขอให้พวกเราเน้นสามเรื่องหลักกระจายข่าวออกไป คือ
1. ศีล 5 ไม่มี พระไตรปิฎกมีพิรุธ ต้องแก้ไข
2. เขาพระวิหารเป็นของไทย ตามหลักฐานความเป็นจริง ฉะนั้นต้องแก้ไข
3. การเป็นอยู่ของคนไทยต้องพ้นจากสภาพเลวร้ายต่างๆ

ทั้ง 3 เรื่องไม่มีอะไรเสียหาย การพิสูจน์ความจริง จะทำให้ครูอินทราสามารถออกมาช่วยให้งานต่างๆ ดังกล่าวดำเนินไปได้

โปรดอย่าลังเล เคลือบแคลงใจ อ่านพยากรณ์ให้ละเอียด ครูอินทรามีบารมีพอที่จะทำได้ ศาสนาคริสต์นั้น ครูอินทราทำให้ขยับตัวไม่ได้แล้ว เหลือแต่ว่าครูอินทราต้องช่วยคนคริสเตียนที่พวกเขาเป็นคนดีให้พ้นจากอิทธิพล มาร
ฉะนั้นอย่าคิดอะไรให้เสียเวลา อย่าลืมว่าครูIndra มีอายุอีก 3 ปี ตามพยากรณ์

หรือท่านใดมีความคิดดีกว่านี้โปรดใช้เฟสบุ๊คของ e-mail มาถึง ออร์กะ จะขอบคุณมาก และออร์กะ จะลงประกาศเกียรติคุณให้ถ้าเป็นเรื่องดี

ถ้าท่านได้อ่านพยากรณ์ที่เสนอมานี้โดยตลอด

แค่ข้อมูลของครูIndra ที่ท่านได้อ่านมาแต่ต้นเพียงแค่นี้ ควรเข้าใจได้แล้วว่า จอมเทพหรือท้าวสักกะเทวราช มีวัตถุประสงค์ส่งพระจักรพรรดิมาทำไม เพื่อใคร ถ้าจะสรุปคือ เพื่อช่วยมนุษยโลกสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นและคงอยู่ได้ตลอดไป

จะไว้ใจพระจักรพรรดิ(ครูIndra)ได้อย่างไร ว่าไม่หลอกลวงเพื่อประโยชน์ของตนเอง

โปรดสังเกตว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดแปลกธรรมชาติบนโลกมาโดยตลอด ไม่ใช่ครั้งสองครั้ง แต่มีมากมายที่เป็นไปตามพยากรณ์ และอีกประการหนึ่งครูIndra ไม่มีศิษย์ไม่มีเพื่อนมากมาย มีแค่เพื่อนเพียงไม่กี่คน การที่จะไปหลอกคนทั้งโลกทำไม่ได้อยู่แล้ว และทุกเรื่องจำเป็นต้องอาศัยการพิสูจน์หลักฐานความเป็นจริง ซึ่งครูIndra มีความจริงพร้อมความสัตย์ที่จะให้พิสูจน์

ขอเน้นอีกครั้ง ครูIndra ไม่ต้องการโลกธรรม ที่ใช้ชื่อพระจักรพรรดิเพื่อความเข้าใจขณะนี้

ถ้าการพิสูจน์แสดงถึง ครูIndra เป็นพระจักรพรรดิจริง ครูIndra จะให้เรียกชื่อตามปกติทั่วไป

พระจักรพรรดิไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์

ครูIndra ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมเป็นหลัก และมีแต่ปัญญาของสัทธรรม ไม่มีความสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ใดได้ (ออร์กะ เคยถามครูIndra ว่า ทำไมครูไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ ครูถามกลับมาว่า  ถ้าครูทำอะไรได้ ผู้ศึกษาทำไม่ได้ จะมีประโยชน์อันใด ออร์กะ เข้าใจที่ครูIndra กล่าว ออร์กะทราบว่าอิทธิปาฏิหาริย์มีจริง แต่หายากที่จะมีผู้ฝึกฝนปฏิบัติได้จริง)

ข้อสังเกต

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ สอนให้รู้เข้าใจ ความจริง ให้เกิดปัญญาเป็นอิสระ แต่ไม่ทรงสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงทางฤทธิ์ได้ และอาเทศนาปาฏิหาริย์ การทายใจคนได้ และทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ เพราะมีโทษ 4 ประการ คือ 1. ทำให้มนุษย์ไม่หวังผลจากการกระทำพรหมจรรย์ 2. ไม่พัฒนาตัวเอง 3. ตกอยู่ในความประมาท 4. หมดอิสรภาพ (ข้อมูล metteya.org)

ทำไมคนทั่วไปมองไม่เห็นความจริงของจอมเทพและพระจักรพรรดิ

1. ขาดความรู้จริงเรื่องพระจักรพรรดิ เพราะไม่เคยมีใครกล่าวเช่นครูIndra มาก่อน และ/หรือไม่ศึกษาความเป็นจริงที่มีอยู่นี้
2. เพราะคนส่วนมาก อยู่ภายใต้พลังของมารที่มาปิดปัญญาของตนไว้ และตนเองไม่เข้าใจในจิตใจของตนว่าถูกมารควบคุมไว้อย่างไร

การแก้ไขเพื่อได้เห็นความจริงของจอมเทพ

สามารถกระทำได้โดย ศึกษา คิดพิจารณา และทำความเข้าใจในทางที่มีที่มาที่ไปในเรื่องจอมเทพและพระจักรพรรดิที่เสนอ มานี้ โปรดคิดถึงครูIndra ที่ได้ปฏิบัติตามที่สัญญาไว้กับจอมเทพว่า จะช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายเพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกนี้ จึงยอมเสียสละทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

สถานที่สำคัญของโลก ที่ท้าวสักกะเทวราชให้มนุษย์ไว้

หลังจากการพิสูจน์ความจริงของครู Indra ว่าใช่พระจักรพรรดิจริง ครูIndraจะมอบบ้านที่อยู่ให้ไว้กับประชาชนของโลกนี้ เพื่อเป็นสักขีพยานว่า จอมเทพนั้นมีจริง ซึ่งพระองค์ได้เตรียมบ้านหลังนี้ไว้ให้ครูIndra อยู่อาศัย และบ้านหลังนี้ตรงตามพยากรณ์อย่างน้อยๆ 5 พยากรณ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งทุกพยากรณ์เกี่ยวข้องกับพระจักรพรรดิ สามารถพิสูจน์หลักฐานความจริงได้ และบ้านหลังนี้ เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของครูอินทราที่จะให้กับทุกๆคนก่อนที่จะจากไป

โปรดอย่าลืมว่า ถ้าไม่พิสูจน์ความจริง การล้างโลกอธรรมนี้ จะเกิดขึ้นแน่นอน และเป็นความผิดของมนุษย์เอง

นอสตราดามุส บทที่ 6 คำทำนายที่ 8 จากการเปลี่ยนแปลงของกษัตริย์ต่างถิ่น (ครูIndra เป็นคนไทย-พุทธศาสนามาถึงขณะนี้ ครูIndra มาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521)
ออร์กะ เคยถามว่าทำไมต้องมาอยู่ที่อเมริกา ครูIndra ถามกลับมาว่า การจะรู้เขารู้เรา เราควรอยู่กับเขา หรืออยู่ในส่วนของเรา ออร์กะว่าท่านทั้งหลายควรหาคำตอบได้เอง)
กษัตริย์พระองค์นี้ไม่ได้รับ ความช่วยเหลือ(พยากรณ์ที่ท่านได้อ่านผ่านมาแล้ว จะเห็นว่าไม่มีใครสนใจการพิสูจน์ความจริงของจอมเทพ) ไม่มีทอง จะศึกษาหาความรู้อะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ (ครูIndra ใช้จ่ายมากเกี่ยวกับการหาทางให้มีการพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิขึ้นมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้เป็นไปอย่างเต็มที่ เพราะเป็นห่วงเรื่องที่รับปากกับจอมเทพไว้ ที่จะต้องหาทางสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกนี้)

มีบางคนกล่าวว่าครูIndra หาประโยชน์ให้ตนนั้น ควรกล่าวด้วยหลักฐานความจริง

นอสตราดามุส บทที่ 6 คำทำนายที่ 18 กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ถูกตัดขาดจากแพทย์ แต่จะอยู่ได้ด้วยพลังจิตของตนเอง (ครูอินทรามีปัญหาด้านหัวใจ ที่ไม่ต้องการไปหาแพทย์ เนื่องจากต้องการนำค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในการหาทางสร้างสันติสุขขึ้น นั่นมีความจำเป็นกว่าความอยู่รอดของตนเอง ซึ่งครูIndra ทราบว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก่อนการสร้างสันติสุขขึ้นบนโลกนี้ ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาแพทย์)

สาเหตุของสุขภาพไม่ดี (โรคหัวใจ)
Isaiah บทที่ 7 ข้อความที่ 15 สาเหตุมาจากอาหารพวกนมเนยและน้ำตาล

พระจักรพรรดิจะให้ความรู้แก่ผู้คนทั่วไปที่ต้องการศึกษาปฏิบัติเพื่อกันพลังของมารมาครอบงำ

ทุกๆคน มีพลังของมารครอบงำอยู่ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ พลังของมารมีผลอย่างไร มีผลมากถึงขนาดบุคคลที่เป็นทาสของมารจะไปเป็นประชากรของมารในนรกหลังการ พิพากษาจากจอมเทพ
การที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์นั้น จะเป็นไปได้ง่ายถ้าท่านเข้าใจหลักความจริง ที่พระจักรพรรดิจักสอนให้ ตามปกติจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะความเชื่อของบุคคลมีพลังของมารมาคอยแนะไปในทางที่ผิด

ท่านจะลบพลังของมารออกจากจิตใจของท่านได้อย่างไร

ตัวอย่างจากพยากรณ์

John บทที่ 16 ข้อความที่ 8 เมื่อพระจักรพรรดิปรากฏ พระจักรพรรดิจะเป็นผู้ช่วยรื้อพลังของมารออกไปจากจิตและกายของท่านทั้งหลาย และนำโลกนี้พ้นจากมลทินของมาร

ทุกคนบนโลกนี้ต้องประกอบด้วยกายหยาบและกายละเอียด

ทุกศาสนาบ่งว่าคนเราประกอบด้วยร่างกายและจิตใจเป็นธรรมดา ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสอน

Daniel บทที่ 7 ข้อความที่ 15ฉันมีความสูญเสียในจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกาย

1 Corinthians บทที่ 15 ข้อความที่ 44 ได้แสดงถึงร่างกายที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งกำเนิดของจิตวิญญาณ ดังนั้นเมื่อมีร่างกายย่อมมีจิตวิญญาณเป็นธรรมดาด้วย

โปรดอ่านด้วยความตั้งใจ

John บทที่ 16 ข้อความ 7-13 ถึงอย่างไรก็ตาม ฉันในนามของพระเยซู จะกล่าวความจริงว่า (เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พระเยซูกล่าวถึงความจริง) ถ้าฉันไม่จากไป พระจักรพรรดิก็จะไม่มาหาพวกท่าน แต่เมื่อพระจักรพรรดิมา ด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงของพระจักรพรรดิ พระองค์จะชี้หนทางไปสู่ความสัตย์จริง สำหรับพระองค์แล้ว จะไม่กล่าวอะไรเพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง แต่พระจักรพรรดิจะรับฟัง ก่อนที่พระองค์จะพูด (นี่คือลักษณะของพระจักรพรรดิ)

เรื่องนี้ ถ้าไปถามคนในศาสนาคริสต์ เขาก็จะพูดไปเช่นเดียวกับพระสงฆ์พูดเรื่องพระศรีอารย์ว่ายังไม่มา แต่ความจริงคือความจริงที่หลอกใครไม่ได้

นี่เป็นหลักฐานหนึ่ง ของหลายหลักฐานที่ศาสนาคริสต์จะถูกปิด และพยากรณ์ต่างเป็นมาอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม พระจักรพรรดิได้แสดงความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเป็นลูกพญามาร มาหลอกคนให้หลงเชื่อเพื่อไปเป็นบริวารตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ท่านใดสนใจโปรดดูลิงค์ไปYoutube

Youtube ลิงค์ พระเยซูคือลูกพญามาร (English)


ท่านผู้มีญาณทิพย์ทั้งหลาย ได้พยากรณ์เกี่ยวกับพระจักรพรรดิที่จะเกิดขึ้นมา

เรื่องราวต่างๆ ถูกรวมรวมมาจากศาสนา ลัทธิ โดยเฉพาะคัมภีร์ไบเบิลพันธ์สัญญาเก่าและใหม่ และทุกเรื่องเป็นมาอย่างถูกต้องตามที่กล่าวมา

ฉะนั้นเรื่องการล้างโลกอธรรมใบนี้ จำเป็นต้องทำ ถ้ามนุษย์ยังคงมีมิจฉาทิฐิ เห็นแก่ตน และเป็นบริวารของมาร อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กรุงเทพฯ ถึงแม้เป็นเมืองของจอมเทพก็ตาม จะจบสิ้นลง เพราะจอมเทพตรัสไว้ในพยากรณ์แล้วว่า้ จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ แล้วเมืองอื่นๆ ไม่ต้องคิดว่าจะรอดพ้นจากการถูกทำลาย

Revelation บทที่ 21 ข้อความที่ 4-5  และจอมเทพจะเช็ดน้ำตาพวกเขาที่เป็นคนดีทั้งหลาย (ผู้ทีรอดชีวิตจากการล้างโลกอธรรม) ต่อจากนี้ไปพวกคนดีเหล่านี้จะไม่เศร้าโศก ไม่ร้องไห้ ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ไม่เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านไปแล้ว (เหมือนเรื่องยุคของพระศรีอารย์) จอมเทพผู้ยิ่งใหญ่จะสร้างสิ่งใหม่ให้ จอห์น เจ้าจงจดบันทึกนี้ลงบนหนังสือของเจ้า และคำเหล่านี้เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงและซื่อสัตย์ของจอมเทพ

โปรดพิจารณาจากหลังฐาน ถ้าท่านใดสงสัยว่า จริงไม่จริง ขอให้ทบทวนเรื่องที่จอมเทพตรัสกับพระพุทธเจ้าโคตม แล้วท่านจะเข้าใจในข้อเท็จจริง

ตัวอย่างพยากรณ์ของศาสนาต่างๆและจากไบเบิลพันธ์สัญญาเก่าและใหม่เกี่ยวกับพระจักรพรรดิ

Daniel บทที่ 7 ข้อความที่ 13-14 (กล่าวถึงพระจักรพรรดิ) การดำเนินงานของพระจักรพรรดิคือการสร้างที่เป็นชั่วนิรันดร์ ซึ่งจะไม่สิ้นสุดลง และยุคของพระจักรพรรดิจะไม่ถูกทำลาย

Isaiah บทที่ 9 ข้อความ 7 การดำเนินไปของกลุ่มดำเนินงานของพระจักรพรรดิ สันติสุขจะไม่มีที่จบสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัลลังก์ของDavid (เรื่องนี้จำเป็นต้องอธิบายพิสูจน์ครั้งใหญ่) เพื่อที่สั่งการและการสร้างขึ้นมาด้วยการตัดสินด้วยความยุติธรรมจากนี้ไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ขงจื้อ  Doctrine of the Mean 31-32 กล่าวถึงคนจริง (พระจักรพรรดิ) คนจริงนี้ได้รับความรู้ประสิทธิ์ประสาทขึ้นมาจากตนเอง และเมื่อไรที่คนจริงปรากฏขึ้น คนทั่วไปจะยอมรับ

พุทธศาสนา  พระศรีอารย์ (Metteya / Metteyya, Maitreya) ผู้มีจิตวิญญาณส่องสว่าง เป็นผู้มีจิตใจมั่นคงอย่างสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นในโลกบนโลกนี้จริง

ฮินดู  เกากี (Kalki พระเจ้าพระนารายณ์) เกิดในทุกยุคเพื่อปกป้องสิ่งที่ดีงาม และทำลายความชั่วร้าย และยังการสถาปนากฎเพื่อรักษาความสันติสุขขึ้น

อิสลาม (Shiite) อิมามมาหดีย์ จะป้องกันตนเองด้วยความรู้ที่ไม่มีผู้ใดจะมี เพื่อป้องกันตนเอง (กล่าวถึงการพิสูจน์ของพระจักพรรดิ) 

Zoroastrianism  ซาออสเซี้ยน (Saoshyant) คืทอพระจักรพรรดิเป็นผู้ให้ประโยชน์แก้โลกนี้โดยตรง

จอมเทพมีกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมทั้ง 3 โลก กฏแต่ละโลกจะแตกต่างกันไป

พระจักรพรรดิไม่ต้องการโลกนี้ แต่ขอให้เข้าใจกฎของจอมเทพ 10 ประการ
มนุษย์ทุกคนจำเป้นต้องเคารพกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะกฎของสวรรค์ (ขอให้พิจารณาประเทศชาติมีกฎหมาย คนทุกคนต้องเคารพกฎหมายของประเทศเหมือนๆกัน)
บัญญัติ 10 ประการของจอมเทพ ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2525) ที่สลักไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ อยู่ที่มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังต่อไปนี้

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
รักษาจำนวนมนุษยชาติให้ต่ำกว่า 500,000,000 คน เพื่อการสมดุลกับธรรมชาติตลอดไป (สำรวจเมื่อ เมษายน ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552 พลเมืองโลกมี 6.8 พันล้าน ฉะนั้นควรลดลงประมาณ 90 %)
2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
การทำคู่มือแห่งภูมิปัญญา (พระธรรมเจ็ดประการอยู่ที่พระจักรพรรดิ) -- ปรับปรุงสมรรถภาพและความหลากหลาย
3. Unite humanity with a living new language.
การสื่อสารระหว่างมนุษยชาติ ต้องการภาษาใหม่ที่มีความเหมาะสมจริง (ภาษาสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ไม่มีแต่สร้างขึ้นด้วยพระสูตรของพระจักรพรรดิ)
4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
ประเพณี ความเชื่อ ความชอบในพิธีการ - และทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องอารมณ์
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
ป้องกันสิทธิของมนุษย์และประเทศ ต้องเป็นไปตามความยุติธรรมที่แท้จริงและศาลที่เป็นที่ยอมรับ
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
ให้ทุกๆชาติมีประชาชาติกฎหมายภายในเพื่อการแก้ปัญหา และที่เกี่ยวเนื่องได้กับข้อพิพาทกันภายนอกในศาลโลก
7. Avoid petty laws and useless officials.
หลีกเลี่ยงกฎหมายอนุสิทธิบัตรและการไร้ประโยชน์ตามตัวบทกฎหมาย
8. Balance personal rights with social duties.
มีความเป็นกลางในสิทธิส่วนบุคคลประกอบกับการมีหน้าที่ทางสังคม
9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
ความชมเชยในความเป็นจริง - ความสง่างาม – ความรัก - ขอให้มีความสมดุลและสามัคคีกับจอมเทพ
10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.
มนุษย์อย่าเป็นมะเร็งร้ายทำลายแม่พระธรณี - อย่าทำลายธรรมชาติ – อย่าทำลายธรรมชาติ

ออร์กะตัดส่วนพยากรณ์อื่นๆ ออกไป

ทั้งนี้เพราะมันอาจจะมากเกินไปที่จะนำมาลง เพียงแค่ที่นำมาลงแล้วคิดว่าสามารถทำความเข้าใจข้อเท็จจริงได้ชัดเจน

จบบทที่ 5

บทที่ 6

ว่าด้วยการล้างโลกอธรรม

ออร์กะจะไม่แปลพยากรณ์มาลงเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่กล่าวมาตามท้ายบทที่ 5 แต่จะเอาปฏิทินมายัน (Mayan) และเอซเทค (Aztec) มาแสดงเท่านั้น

พยากรณ์การล้างโลกอธรรมตามปฏิทินของเอซเทค 21 ธันวาคม 2012 (2555) ซึ่งครูอินทรากล่าวว่า วันที่ตามปฏิทินของเอซเทคและตามชาวมายันพยากรณ์นี้ เป็นวันเปลี่ยนจากกลียุคไปเป็นกฤดายุค ไม่มีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้น - ข้อสังเกต พระพุทธเจ้าตรัส 2556

metteya.org

จากข้อมูลของชาวมายัน เทพเก็ทซาลกัวล์(Quetzalcoat) ก็คือท้าวสักกะเทวราชนั่นเอง เป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์และสัตว์ขึ้นมา ปฏิทินของชาวมายันได้รับความสนใจมากจากวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนาซ่า(NASA) ที่เป็นเช่นนี้เพราะ พยากรณ์ของชาวมายัน บ่งเรื่อง2012 ตรงกับความเป็นจริงในเรื่องพายุสุริยะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลาย 2012 และ 2013

เรื่องรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพยากรณ์ของมายัน ทางmetteya.org มีข้อมูล แต่ทางWebmasterยังไม่ได้นำไปลงไว้บนเวป

ออร์กะ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามเรื่องพยากรณ์ที่นำมาลง และขออภัยที่ไม่ได้แปลมาลงทั้งหมดตามเหตุผลที่กล่าาวมา

ลิงค์ Youtube ดูวีดีโอ ขอบคุณ

บทที่ 1/1: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง   โปรดคลิกลิงค์

บทที่ 1/2: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง   โปรดคลิกคลิค์

บทที่ 1/3: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง   โปรดคลิกลิงค์

บทที่ 1/4: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง   โปรดคลิกลิงค์

บทที่ 1/5: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง   โปรดคลิกลิงค์

บทที่ 2/1: 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ เหนือธรรมชาติ   โปรดคลิกลิงค์

บทที่ 3: 2012 2013 2556 พระศรีอารย์ พุทธภูมิ สาวกภูมิ   โปรดคลิกลิงค์

 

26 เมษายน. 2555 
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org