ถ้าคนเราไม่สนใจพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับพระศรีอารย์ !


โปรดเข้าใจว่า การพิสูจน์พระศรีอารย์พระองค์จริงไม่มีอะไรจะเสียหาย นอกจากสิ่งดีกับดี และจะจบลงด้วยสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นบนโลกตลอดไป แทนสิ่งเลวทรามอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้

แต่ถ้าผู้คนไม่สนใจที่จะพิสูจน์ความจริง โลกาวินาศควรจะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อล้างคนบาป ที่ศาสนาอื่นๆกล่าวว่าเป็น"วันพิพากษามนุษยโลก" โลกจะเหลือมนุษย์เพียง 1 ใน 4 การกล่าวเช่นนี้มิได้กล่าวขึ้นมาลอยๆ แต่ด้วยความมีสติ ไม่ประมาท โดยพิจารณาจากหลักฐานที่มีที่มาที่ไปและความมีเหตุมีผล

ปลายปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยการพยากรณ์ของมายัน 1500 ปีก่อนพุทธกาล ซึ่งเหมือนกับพุทธทำนายที่บ่งไว้ว่า พ.ศ. 2556 มหันตภัยโลกจักเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ ... แผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเล" แล้วมนุษยโลกจะเหลือเท่าไร อย่าพึ่งประมาทเพราะพระพุทธองค์ตรัสตรงกับศาสนาอื่นๆ มายันและยังชี้ถึงอันตรายในปลายปี 2012 โดย น่าซ่า 2012

   

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ www.metteya.org