19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559       V.2 - 05/22/59

เรียน ………………………………… ………………………………………………………

ทำไมโลกในปัจจุบันถึงวิกฤต เกิดทั้งภัยพิบัติ ภัยสังคมและเศรษฐกิจ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต เสียทรัพย์สิน และได้รับทุกข์มากมาย
ภัยพิบัติทั้งหลายไม่ได้เกิดจากคนหรือธรรมชาติเป็นเหตุ แล้วอะไรเป็นเหตุ ! ?

คนทุกชาติ ศาสนา เชื่อและรอคอยผู้มาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นบาปกรรม ซึ่งคนไทยเรียก บุคคลนี้ว่า “พระศรีอารย์” คือ “พระศรีอริยเมตไตรย์” คนคริสเตียนเรียกว่า “เมสสิยาห์” คนอิสลามเรียกว่า “อิหม่ามมะห์ดีย์” เป็นต้น ที่จริงบุคคลนี้คือ พระอินทร์หรือพระเจ้า(God) ผู้มาจุติเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชื่อครูอินทรา บ่งตามพระไตรปิฎก เรื่อง“สักกปัญหสูตร” หรือคัมภีร์ของคนคริสเตียนบ่งว่าพระเจ้าจะมาเช็ดน้ำตาของมนุษย์ ฮินดูกล่าวถึงพระนารายณ์มาจุติเป็นกัลกีขี่ม้าขาว เพื่อปราบยุคเข็ญ เป็นต้น

ขอเน้นว่า คนทุกชาติ ศาสนา เชื่อและรอคอยผู้มาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นบาปกรรม ซึ่งคนไทยเรียก บุคคลนี้ว่า “พระศรีอารย์” คือ “พระศรีอริยเมตไตรย์” คนคริสเตียนเรียกว่า “เมสสิยาห์” คนอิสลามเรียกว่า “อิหม่ามมะห์ดีย์” เป็นต้น ที่จริงบุคคลนี้คือ พระอินทร์หรือพระเจ้า(God) ผู้มาจุติเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชื่อครูอินทรา บ่งตามพระไตรปิฎก เรื่อง“สักกปัญหสูตร” หรือคัมภีร์ของคนคริสเตียนบ่งว่าพระเจ้าจะมาเช็ดน้ำตาของมนุษย์ ฮินดูกล่าวถึงพระนารายณ์มาจุติเป็นกัลกีขี่ม้าขาว เพื่อปราบยุคเข็ญ เป็นต้น

พระสงฆ์ไทยส่วนมาก ไม่รู้จริงในเรื่องพระศรีอารย์ และสอนต่อๆ กันมาผิดๆ เช่น พระศรีอารย์มาปรากฏหลัง พ.ศ. 5000 บ้าง เมื่อพุทธศาสนาหมดสิ้นไปแล้วบ้าง ความเชื่อนี้มาจากเทพนิยาย ฎีกามาลัยเทวสูตร ประกอบไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ หาความจริงไม่ได้ ซึ่งคาดว่าภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 900 ปีเศษ หรือในพระไตรปิฎกบ่งถึงพระศรีอารย์ด้วยชื่อพระเมตไตรย์ จะปรากฏพระองค์เมื่อคนมีอายุได้ 80,000 ปี เหตุคนจะมีอายุได้ 80,000 ปีได้ ก็เนื่องมาจากอายุของลูกต้องเป็นสองเท่าของพ่อแม่ ซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ดูจาก ๓. จักกวัตติสูตร (๒๖) เช่น “บุตรของคนผู้มีอายุ ๑๖๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๓๒๐ ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี” ต่อเนื่องไปจนคนอายุได้ 80,000 ปี

ดังนั้น คำทำนายการปรากฏของพระศรีอารย์ตามเถรวาท หรือมหานิกาย หรือธรรมยุติของไทย  ที่ได้ยินได้ฟังกันมานั้น สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าขาดเหตุผล ไม่เป็นเรื่องจริง ไม่เหมือนพุทธทำนายบนศิลาจารึก ในสวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสเหตุการณ์ล่วงหน้ากว่า 2500 ปีได้ถูกต้องว่า พระศรีอารย์ปรากฏในปัจจุบัน ในความส่วนหนึ่ง “ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง(คอร์รัปชั่น) คนไม่เคารพหลักธรรม คนเมืองบุกรุกป่า สัตว์ป่าจะเข้าเมือง เมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟ” และพุทธทำนายยังบ่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของครูอินทราในปี พ.ศ. 2535 คือ “ล่วงได้ ๒๔๖๗ ถึง ๒๔๘๖ ปี พระมหากษัตริย์ธรรมิกราช(พระอินทร์)จะมาเกิด(จะตรัสรู้)” ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจาก พ.ศ. ไทยเร็วไปประมาณ 48-49 ปี ฉะนั้น ปี ๒๔๘๖ จึง = ปี 2534 หรือ = ปี พ.ศ. 2535 ของไทย) ี

พุทธทำนายนี้ แสดงกาลเวลาตรงกับคำทำนายของศาสนาหลักของโลก พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และพยากรณ์หลักของโลกรวมทั้งคำทำนายของผู้มีญาณวิเศษ เช่น นอสตราดามุส ที่บ่งว่า พระศรีอารย์ปรากฏในปัจจุบัน

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ด้านการเปรียบเทียบทางศาสนศาสตร์และจิตวิญญาณ ดังเช่น ดร.แอนดรู วิลสัน (Dr. Andrew Wilson) จาก มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard University) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ นินาน สมาร์ท (the first J.F. Rowny Professor Ninian Smart) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาร์บาร์รา (University of California, Santa Barbara) พร้อมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละศาสนาที่สำคัญๆ ของโลกกว่า 40 ท่าน ได้ร่วมกันศึกษาศาสนาหลักต่างๆ ของโลก โดยใช้เวลาถึง 5 ปี ศึกษาคัมภีร์ทางศาสนาต่างๆ มากกว่า 4,000 เรื่องจากหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาต่างๆ 268 เล่ม และจากการสอบปากคำกว่า 55 บุคคล ผลงานนี้ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ World Scriptures หรือคัมภีร์โลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 หรือ พ.ศ 2534 โดยเน้นถึงเรื่องพระจักรพรรดิโลก จะปรากฏขึ้นพร้อมกับการเกิดวิปริตบนโลก เช่น ภัยพิบัติสารพัดทิศ เกิดวิกฤตของสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้

คนทั่วโลกในปัจจุบันยอมรับว่า กำลังเผชิญกับความวิกฤตอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นทั้ง ภัยพิบัติ และปัญหาสังคม-เศรษฐกิจ ได้เกิดตรงกับคำทำนายในพุทธศาสนาและศาสนาหลักต่างๆ ของโลก ที่มีมาล่วงหน้าก่อนแล้วหลายพันปี ก่อนที่เหตุการณ์ตามคำทำนายได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

ข้อสังเกตุ คำสอนของแต่ละศาสนา มีความต่างกัน แต่ทำไม คำทำนายเรื่องของครูอินทรา ของแต่ละศาสนาถึงมีความเหมือนกันและสนับสนุนกัน เรื่องนี้ทำให้ไม่เป็นการยากที่จะพิสูจน์ความจริงว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากฝีมือของคนบนโลก หรือเกิดจากธรรมชาติเป็นเหตุ แต่เกิดจากผู้มีฤทธิ์กำหนดขึ้น
อีกประการหนึ่ง โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค โดยไม่มีคนบนโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น ทะเลทรายสะฮ่าร่าเมื่อก่อนเคยเป็นป่า ที่มีสัตว์หลากหลายชนิด ไม่เพียงแค่นั้น ทะเลสะฮาร่าเคยเป็นพื้นใต้ทะเล แต่ในยุคนี้กลายเป็นทะเลทรายที่ร้อนระอุ หรือยุคน้ำแข็งที่มีรอบเกิดขึ้นรุนแรงเมื่อ 22,000 ปีมาแล้ว ทำให้เกิดน้ำแข็งในที่ต่างๆ โดยเฉพาะขั้วโลกใต้และเหนือเป็นสำคัญ เกิดน้ำแข็งที่มีความหนาหลายกิโลเมตร ถ้าน้ำแข็งเหล่านี้ ไม่ลอยอยู่ในทะเลและมหาสมุทร แต่เป็นน้ำแข็งบนพื้นโลก จะเป็นตัวการสำคัญเมื่อน้ำแข็งบนแผ่นดินและภูเขาละลายหมด จะทำให้น้ำในทะเลและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นอีก ประมาณ 65 เมตร นี่ก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมแก้ไขได้

ตามคัมภีร์ ท้าวสักกะ เทวราช จอมเทพ หรือพระเจ้า หรือที่คนไทยรู้จักคือ พระอินทร์ เป็นผู้ควบคุมยุค ความเป็นไปของธรรมชาติ และการเป็นไปของสัตว์โลก รวมทั้งเทพ และมาร ดังนั้น ครูอินทราจะเป็นผู้แก้ไขวิกฤตให้เป็นดีได้ ทำไมหรือ ขอให้ทราบว่า เมื่อ พ.ศ. 2535 ครูอินทราบ่งว่า ภัยพิบัติโลกจะเกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่อง ไม่หยุด หลังจากนั้นในปี 2535, 2536, 2537 ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับภัยพิบัติรุนแรง เกิดความเสียหายเป็นประวัติศาสตร์ในเวลานั้น จัดอยู่อันดับ 1, 2, และ 3 แต่อันดับความเสียหายได้ถูกภัยพิบัติอื่นๆ แซงในเวลาต่อมา ครูอินทราบ่งว่า ถ้าพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิฯ ภัยพิบัติโลกจะหยุด 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสากล จะช่วยเปิดเผยความจริงของครูอินทรา
ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอก ให้ร่วมลัทธิใหม่ ถูกล่อลวงทรัพย์สิน หรือถูกชักนำไปสู่สิ่งไม่ดีงามใดๆ ยกเว้นเรื่องที่ท่านจะได้รับทราบ เป็นจริง เป็นสิ่งดีงามกับทุกๆ คน เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกมาก่อน  ความจริงของครูอินทรา จะสามารถพิสูจน์ได้โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสากลทางศาสนา วิทยาศาสตร์และสังคม-เศรษฐกิจ ซี่งคณะกรรมการฯ สามารถจัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่มีอำนาจ เช่น คณะรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางศาสนา สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อความจริงในเรื่องจอมเทพและครูอินทรา เรื่องนี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมซักถามและเป็นสักขีพยานในการพิสูจน์ความจริง ผลการพิสูจน์ความจริงก็เพื่อความสุขของผู้คนบนโลกในปัจจุบันและอนาคต และยังเพื่อหาข้อเท็จจริงจากผู้อ้างตนเป็นพระศรีอารย์ ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น พระเยซู หรือผู้อ้างตนเป็น พระศรีอาร์ย์ หรือหัวหน้าพระพุทธเจ้า ในประเทศต่างๆ เป็นต้น การพิสูจน์ความจริงจะทำให้การหลอกลวงผู้คนทั้งหลายหมดไป และไม่เกิดขึ้นมาอีก

เราทั้งหลายที่ยังไม่รู้อะไรมากนัก หรือรู้กันมาผิดๆ ควรละทิ้งความเชื่อ ความรู้เดิมเกี่ยวกับพระศรีอารย์ที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหน้า และลองฟังเรื่องพระศรีอารย์ของครูอินทรา อย่างตั้งใจ โดยท่านไม่ต้องเชื่อ แต่ขอให้ใช้กาลามสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ผลการหาความจริง ย่อมแก้ปัญหาต่างๆ

ครูอินทราได้พยายามทุกวิธีทาง ให้มีการพิสูจน์ความจริงขึ้น ครูอินทราไม่ต้องการเป็นอะไร หรือมีตำแหน่งใดๆ แต่ที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ความจริงขึ้น เพราะครูอินทราเป็นพระจักรพรรดิฯ ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใด แต่ขึ้นอยู่กับทุกศาสนา ที่คนทั่วโลกจำเป็นต้องรับรู้ เพื่อการสร้างสันติสุขโลกให้คนบนโลกอยู่อย่างทัดเทียมกัน

ครูอินทรามีความจริง จึงกล้าส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีผู้นำโลก 5 ประเทศ มี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2013 เกี่ยวกับการพิสูจน์ความจริงของครูอินทรา เพื่อสันติสุขโลก แต่ไม่เกิดผล
ครูอินทรา ส่งหนังสือเรื่อง หยุดภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจและสังคม ถึง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 โดยมีสำเนาถึงประชาชนนั้น ยังเป็นความจริงอยู่ในวันนี้

คำทำนายไม่ใช่เป็นเพียงคำกล่าว แต่เป็นหนทางให้มนุษย์พ้นจากบาป
ถ้าท่านอ่านพุทธทำนายไป คิดตามไป ท่านจะเห็นเองว่า เรื่องที่เสนอท่านมานี้ มีเหตุผล เป็นกุศล ฉะนั้นขอได้โปรดช่วยกันส่งต่อเรื่องนี้ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าพระจักรพรรดิฯ ตามคำทำนายของทุกๆ ศาสนาหลัก ได้บังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อคนทั่วไปรับรู้พระจักรพรรดิฯ มีจริง  ท่านจะได้ออกมาช่วยเราทั้งหลายให้รู้ความจริง ความจริงนี้เองที่จะทำให้ คนทั้งหลายจะมีความสุข มีความเสมอภาค คนจน โจรผู้ร้าย จะหมดไป

พระพุทธเจ้าโคตมตรัส พระจักรพรรดิฯ จะปรากฏในยุคเดียวกับพระพุทธองค์
จากอนาคตวงศ์ (Ref. World Scriptures)
พระอานนท์เล่าว่า ในกาลครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคตม ทรงพักอยู่ ณ ใต้ร่มไทร (Banyan) พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี (Rohini) ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบคำถามของพระสารีบุตรเถระ ที่ทูลถามในเรื่องการมาปรากฏของ พระจักรพรรดิฯ ในภายภาคหน้า (the future Conqueror) นั้น เป็นท่านใด พระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบว่า ขอท่านโปรดตั้งใจฟัง ก่อนหน้าตถาคตนั้นมีพระพุทธเจ้ามาแล้ว 3 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า ขณะนี้ตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือ พระศากยมุนีโคตมพุทธเจ้า ต่อไปจะเป็นพระอริยเมตตรัย (พระศรีอารย์) หรือ เมตฺเตย Metteya (อ่านบาลี) เมตฺเตยฺย Metteyya (เขียนบาลี) ไมเตฺรยะ Maitreya (ภาษาสันสกฤต) ซึ่งหมายถึงกัลยาณมิตร (เพื่อนแท้) ซึ่งพระเมตฺเตยจะมาปรากฏ ก่อนที่ ศุภมงคลสมัยของตถาคตจะจบสิ้นลง   คือภายในภัทรกัปอันประเสริฐในปัจจุบันที่มีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์

พระพุทธเจ้าโคตมตรัสถึงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเสื่อมด้วยเหตุ 5 ประการ
ข้อเท็จจริงนี้ พระพุทธเจ้าโคตมทรงตรัสพุทธทำนายเรื่องความเสื่อมของสงฆ์นี้ไว้ก่อนเสด็จปรินิพพาน ท่านผู้มีอริยปัญญาย่อมเข้าใจและเห็นว่า ความจริงเป็นสัมมาทิฏฐิ  เชื่อความเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิ
จากอนาคตวงศ์ (Ref. World Scriptures) ด้วยเหตุ 5 ประการดังนี้
1. การเสื่อมของความสำเร็จมรรคผล
2. การเสื่อมของการปฏิบัติและการเจริญภาวนา
3. การเสื่อมของการศึกษาพระธรรมและการเข้าถึงพระธรรม
4. การเสื่อมของพระสงฆ์และบูรพาอาจารย์
5. การเสื่อมของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
เหตุความเสื่อม นำสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ-เศรษฐกิจ-สังคม พิสูจน์ได้ตามพุทธทำนายและคำทำนายโลก

กาลามสูตรป้องกันความเสื่อมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้
สรุป ความจริงที่หนีไม่พ้น โปรดถามตัวท่านเองว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ในเวลานี้เป็นอย่างไร แล้วท่านจะเห็นความสำคัญของพระศรีอารย์ คือ พระจักรพรรดิฯ ซึ่งก็คือพระอินทร์ ที่ทรงตั้งพระทัยมาช่วยมนุษยโลกในปัจจุบัน แต่ถ้าคนบนโลกเพิกเฉย หรือต่อต้านความหวังดีของพระองค์ การล้างโลกเพื่อให้คนบนโลกเหลือเพียง 500 ล้านคน คงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลกับธรรมชาติ สำหรับผู้ที่เห็นแก่ตัวทั้งหลาย จะถูกส่งลงนรก ตามคำทำนายและตามข้อมูลของศาสนาหลักของโลกที่บันทึกไว้ดีแล้ว

ข้อความท้ายเอกสาร
ความจริงที่ควรพิจารณาคือ พระพุทธเจ้าโคตมทรงเสียสละพระองค์เอง ทิ้งราหุลที่พึ่งประสูติและพระนางพิมพา เพื่อหาหนทางให้คนพ้นจากทุกข์ โดยก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ได้นั้น พระองค์เองก็เอาชีวิตแทบไม่รอด นอสตราดามุส ซึ่งเป็นทั้งหมอและนักดาราศาสตร์ ในปี 1534 นอสตราดามุสมุ่งเดินทางไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเลือดออกระบาด ทิ้งภรรยาและบุตรเล็กๆ สองคนไว้ และเขาทั้ง 3 ก็ตายด้วยโรคร้ายเช่นกัน สำหรับครูอินทรานั้น 22 ปีกว่า ที่พยายามใช้ทุนทรัพย์ของตนเอง โดยไม่เป็นห่วงครอบครัว ตนเอง และไม่หวังอะไรตอบแทนทั้งสิ้น มีเพียงบางคน ที่พยายามช่วยเหลือครูอินทราอย่างจริงจัง เพื่อหาทางให้มีการพิสูจน์ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ว่า ครูอินทราคือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ที่จะมาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์อยู่ครบพุทธกาล และเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของชาวโลกทั้งหลายตามคำทำนายโลกต่างๆ
ปัญหาที่ทำให้การพิสูจน์ครูอินทราเกิดขึ้นได้ยาก หรืออาจไม่เกิดขึ้น สาเหตุสำคัญเพราะ พระสงฆ์ไม่ใช้กาลามสูตร ไม่ศึกษาหาความรู้ สั่งสอนตามกันมาว่า พระศรีอารย์ยังไม่มาในปัจจุบัน ต้องรออีกนานมาก ยุคนี้ไม่ใช่ยุคพระศรีอารย์ บ้างก็ให้เข้าใจว่า พระศรีอารย์จะมาบดบังรัศมีพระพุทธเจ้าโคตม คิดกันให้ดีว่า ถ้าพระศรีอารย์ไม่ปรากฏ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ข้อเตือนใจ สิ่งที่ครูอินทรากล่าว มีหลักฐานรูปธรรมรองรับ ฉะนั้นพึงตระหนักไว้ว่า ผู้ลบหลู่ ผู้ต่อต้านพระศรีอารย์นั้น สร้างบาปมหันต์ แก้ไขไม่ได้แก่ตน ครูอินทราจะแสดงว่า สวรรค์ นรกมีจริง ไม่ใช่เป็นแค่คำพูด

โปรดศึกษา เพื่อจะได้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตม

Sriann

เจ้าของข้อมูล    ผู้ดูแลเว็บ metteya.org
คณะทำงาน:      คณะทำงานฯ  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในพุทธทำนายและคำทำนายโลก
                          ตู้ ปณ. 1003 ปณฝ. เกษตรศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 10903

เอกสารแจกฟรี  ลิขสิทธิ์โดย metteya.org


กลับไปหน้าแรกของ metteya.org