ความจริงที่ท่านหนีไม่พ้น
โปรดร่วมกันพิสูจน์ว่า ท่านผู้นั้นใช่ผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์จริงหรือไม่

กรกฏาคม 2550: เรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นบทความที่ลงในอินเทอร์เน็ตเมื่อ 7 ตุลาคม 2543 และได้ยกเลิก เมื่อประมาณปลายปี 2545 พร้อมกับบทความภาคภาษาอังกฤษในเรื่องการมาปรากฏของพระศรีอารย์ (Messiah) ในปัจจุบัน ซึ่งได้จัดแสดงบนอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ประมาณปี 2540 โดยผู้ที่ลงบทความในอินเทอร์เน็ตเห็นว่า เมื่อไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ควรให้ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นไม่หยุดต่อไป ตามที่บุคคลที่ต้องการให้ผู้คนทั้งหลายพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมาปรากฏของผู้นำสันติสุข หรือพระศรีอารย์ได้กล่าวไว้แล้ว เรื่องภัยพิบัติต่างๆนี้พระพุทธเจ้าโคตมได้ตรัสไว้ก่อนแล้วเช่นกัน ซึ่งก็น่าจะเป็นการดีกว่าที่จะให้บทความนี้แสดงบนอินเตอร์เน็ตต่อไปเรื่อยๆ และจากความเป็นจริงที่ภัยต่างๆได้เกิดขึ้นไม่หยุดติดต่อมาจนถึงปัจจุบัน จึงควรที่จะนำเรื่องราวเดิมกลับมาเผยแผ่อีกครั้ง เพื่อผู้คนจักเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรลบหลู่ เรื่องนี้จึงนำมลงใหม่เมื่อ ก.ค. 2550)

การพิสูจน์ผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์ จะใช้ความจริงและหลักฐานเป็นเครื่องพิสูจน์และตัดสิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์ ผู้สอนศาสนาและ ประชาชนทั่วไปเป็นพยาน ทั้งนี้จักเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกตามพระพุทธพจน์ทำนาย และแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศและโลก นำความสันติสุขที่แท้จริงมาสู่ผู้คนทั้งหลาย การนี้ไม่มีการเรี่ยไรเงินทองใด ๆ ไม่หลอกลวงหรือไม่มีสิ่งอื่นใดที่เป็นอธรรมแอบแฝงอยู่ เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นของสูงจึง จะไม่ยกขึ้นกล่าวโดยปราศจากข้อเท็จจริง

จุดประสงค์ของจดหมายนี้สู่ประชาชนและผู้สื่อข่าวทั่วไป เพื่อขอร้อง ให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันจัดการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ขึ้น เกี่ยวกับความจริงของบุคคลท่านหนึ่งที่อ้างตนว่าสามารถให้บุคคลในทุกศาสนาที่สำคัญๆของโลก และนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความรู้ของบุคคลนี้ที่ได้จากการเข้าสมาธิ และรู้อมตธรรมได้ด้วยตนเองในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อเท็จจริงของท่านผู้นี้ มีตำนานบ่งบอกเหตุการณ์อยู่แล้วตามหลักฐานที่มีอยู่ในศาสนาต่าง ๆ เช่นพุทธทำนาย และคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งผู้คนทั่วโลกนับถือหรือรู้จักดีอยู่ในทุกๆวันนี้

เรื่องการพิสูจน์ความจริงเช่นนี้ไม่เคยมีปรากฏบนโลกมาก่อน ถ้าผู้ใดคิดหรือกล่าวว่าเป็นเรื่องเหลวไหล งมงาย ไม่น่าเชื่อ ขอได้โปรดอดใจรอดูผลการพิสูจน์ก่อน การแสดงออกเพื่อต่อต้านการพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้จะเป็นการแสดงออกของผู้คนที่มีจิตใจที่ไม่เป็นธรรม ขาดความเมตตากรุณา เพราะเรื่องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้เป็นการช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นทุกข์ นำสู่ความสันติสุขที่แท้จริงตามพุทธทำนาย และคำทำนายของทุกๆศาสนา และของผู้มีญาณพิเศษเช่น นอสตระดามุส เป็นต้น

การพิสูจน์ว่าบุคคลท่านนี้เป็นผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์จริงหรือไม่นั้น ถ้าเป็นจริงตามตำนานและคำทำนาย บุคคลท่านนี้จะทราบวิธีการที่จะช่วยประชาชนสร้างสันติสุขทั่วโลกให้สำเร็จได้ ตามที่ศาสนาต่าง ๆ และคำทำนายของโลกได้บ่งไว้ตรงกัน บางตำนานบ่งว่าบุคคลท่านนี้จะเห็นผลที่จะเกิดขึ้นด้วย และโลกจะมีแต่ความสันติสุขตลอดไป บุคคลนี้กล่าวว่า ทุก ๆ คนจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขทั้งด้านอาหาร การงาน การศึกษา ที่พักอาศัย และปัจจัยอื่น ๆ คนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็จะมีคนอื่น ๆ ดูแล ทุกๆคนจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง มีความทัดเทียมโดยไม่ต้องมีการบังคับ ทั้งนี้เพราะทุกผู้คนจักมีจริยธรรมสูงส่ง รู้สิ่งใดควรและไม่ควรเพราะมีปัญญาแห่งคุณธรรมสูงสุด สงครามใดๆ ก็ไม่มี ผู้คนจักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สัตว์ทั้งหลายจะไม่ได้รับการรบกวนและทำลายด้วยฝีมือมนุษย์ สงครามต่างๆ ก็จักไม่มี คนเลวคนชั่วจะหมดไปจากโลก ผู้คนจะมีความรู้ และมีความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งทางธรรมและวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากรากฐานเดียวกัน ซึ่งจะไม่เหมือนในอดีตและปัจจุบัน ที่มีการแบ่งแยก เกิดสงครามจากการขัดแย้งกัน ซึ่งมีรากฐานมาจากความเห็นแก่ตน จากความเชื่อที่หาทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ได้ หรือมีการยึดมั่นในศาสนาของตนโดยไม่ทราบว่าสิ่งใดถูกหรือผิดประการใด

ข้อที่ควรพิจารณาขั้นต้น

1.       บุคคลท่านนี้เป็นคนธรรมดาสามัญเช่นผู้คนทั้งหลาย แต่ต้องการให้คนทั่วไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงของท่านก่อนว่า ท่านสมควรเป็นผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์หรือไม่ การพิสูจน์จะเป็นขั้นตอนเหมือนขึ้นขั้นบันใดบ้าน ระยะแรกจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลธรรมดา ที่ผู้คนทั่วไปควรเข้าใจได้ เมื่อขึ้นบันใดสูงขึ้นจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการนั้น ๆ เข้าร่วมด้วย เช่นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการเกิดดับของจักรวาล จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบเช่นกัน

2.       บุคคลท่านนี้ขอเริ่มพิสูจน์หลักฐานจาก พระพุทธศาสนา ศาสนาของยิวที่เป็นแม่บทของศาสนาคริสเตียน และอิสลามเป็นต้น และหลักฐานข้อเท็จจริงของนอสตระดามัส ข้อมูลจากศาสนาอื่น ๆ อาจนำมาร่วมด้วยบ้างเพื่อใช้เป็นบทนำขั้นต้น ขอให้เข้าใจว่าถ้าผู้คนในศาสนาอื่น ๆ ยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้นำสันติสุข หรือพระศรีอารย์แล้ว สันติสุขจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ไม่แบ่งแยกเช่นในปัจจุบันนี้
พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสอน ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการคือการสนทนาซักถาม เช่นจากผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรและรู้จักคิดพิจารณาด้วยความเป็นจริงเป็นธรรม และมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและตนเอง ก็จะเกิดปัญญาธรรมที่ถูกต้อง

3.       บุคคลท่านนี้เป็นคนไทย มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ประจำใจ บุคคลท่านนี้จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า พระพุทธเจ้าโคตมตรัสเรื่องอนาคตวงศ์ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปไว้นั้น ถูกต้องทุกประการ แตมีที่สำคัญที่ไม่มีอยู่ในตำราใดที่จำเป็นตกยกขึ้นมาพิสูจน์ความจริง
พระพุทธเจ้าโคตมตรัสว่าบุคคลท่านนี้จะมาทำให้คำสอนของพระพุทธองค์สมบูรณ์ และทนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมเป็นเอกตลอกไปจนโลกแตกสลาย ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงความเป็นจริงว่า ในเวลาของพระพุทธเจ้าโคตมนั้น งานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าสมควรที่จะสั่งสอนธรรมขั้นใหม่นี้ได้ เรื่องนี้มีความสับสนกันมาก เท่าที่เห็นมีผู้เข้าใจผิด กล่าวว่าพระศรีอารย์เป็นพระศาสดา สอนศาสนาใหม่ สิ่งนี้ไม่ใช่ พระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิที่ใช้ธรรมะ ชนะอธรรม ไม่ใช่พระศาสดาของศาสนาใด

4.       ความรู้ใหม่ที่บุคคลท่านนี้ได้มาจากการเข้าสมาธิคือ
         4.1       สูตรสองข้อที่จะทำให้เข้าใจการเกิด การดับและการดำเนินไปของจักรวาล (สิ่งนี้เป็นเรื่องของงานทางวิทยาศาสตร์ เศรษกิจและสังคม) และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามศึกษาหาคำตอบอยู่แต่ก็ไม่ได้ผล
         4.2       สูตรการสร้างสันติสุขของโลกเจ็ดข้อ ซึ่งแต่ละข้อจะใช้ทบทวนได้ในแต่ละวัน เพื่อบบรรลุถึงขั้นนิพพาน โดยพื้นฐานมาจากพระพุทธเจ้าโคตม ที่ต่างคือทั้งหญิงชายปฏิบัติได้ไม่จำกัดเพศและวัย ตลอดจนขั้นการศึกษา เรื่องความรู้นี้จำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเป็นจริงของธรรมเสียก่อน ดังเช่นพระไตรปิฎกที่มีความผิดพลาด จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ผู้คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ จะเป็นคนไทยหรือชาติใดภาษาใดก็ได้ จะเกิดปัญญาได้มรรคผลเหมือนกัน
5.       บุคคลท่านนี้สามารถแสดงสวรรค์และนรกให้ผู้คนทั่วไปรู้เห็นได้จริง ผู้คนจะรู้ข้อเท็จจริงจากหลักฐานว่าการทำถูก หรือผิดประการใดจะมีผลโดยตรงต่อผู้นั้น (เรื่องนี้เกินกำหนดเวลามานานแล้วประมาณ 10 ปี เนื่องจากไม่มีผู้ใดสนใจที่จะหาความเป็นจริง ดังนั้นสิ่งที่จะแสดงเกี่ยวกับความจริงของสวรรค์และนรก เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น พ.ค. 2553)
6.       ดอกบัวนั้นมีหลายเหล่า การพิสูจน์ และการสอนให้ความรู้อาจต้องช้าลงบ้าง เพื่อพยายามให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ ขอให้ท่านผู้เป็นดอกบัวบานแล้วอย่าใจร้อน เพราะจะเกิดผลเสียต่อคนไทย ชาวโลก และสันติสุขของโลก และถ้าเกิดความไม่เข้าใจอย่างแท้จริงจะแก้ไขได้ยาก สันติสุขที่แท้จริงจะถูกมารทำลาย มารจ้องทำลายในสันติสุขอยู่แล้ว เช่นในสมัยพระพุทธเจ้าโคตม แม้กระทั้งมารมาทูลให้พระพุทธองค์เร่งเร้าให้ปรินิพพาน ขอให้เข้าใจว่าบุคคลท่านนี้ไม่มีอภินิหารนอกจากความจริงที่พิสูจน์ได้ บุคคลใดที่จะโจมตีก็ขอให้คิดให้รอบคอบ ฉะนั้นจึงขอให้คิดถึงข้อเท็จจริงและธรรมเสียให้ดีเสียก่อน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ใช่เรื่องทางการเมือง
7.       การพิสูจน์เรื่องผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์นี้ บุคคลท่านนี้จะขอออกพิสูจน์ตนเองพร้อมกับหลักฐานที่มีตัวตน ไม่ใช่เป็นนามธรรม การพิสูจน์จะไม่มีการสนับสนุนจากผู้ใดแม้แต่ ครอบครัว ผู้มีพระคุณ เพื่อนฝูงและผู้รู้จัก จะขอก็เพียงแต่ให้ประชาชนทุกท่านที่มีคุณธรรม และความยุติธรรมในการพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ สำหรับบุคลที่จะต่อต้านแบบไร้เหตุผล ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงย่อมีปะปนอยู่เป็นธรรมดา
8.       บุคคลท่านนี้กล่าวว่า พระสงค์และผู้สอนธรรมจะมีชื่อเรียกอย่างใดก็ตาม จำเป็นต้องมีอยู่ เพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจธรรมที่ถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และปฏิบัติได้มรรคผลต่อไป

ตามหลักฐาน พระพุทธเจ้าโคตมได้ตรัสไว้ว่าผู้นำสันติสุข (ไมเตรยะ, เมตเตยะ เมตเตยยะ) หรือพระศรีอารย์ จะมาปรากฎหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2500 ปี หรือปีในปัจจุบัน หรือปีมิลเลเนี่ยมนี้ (Millennium) ซึ่งนับว่าตรงกับที่ตำนานอื่นๆได้บ่งบอกไว้เช่นกัน หรือเป็นปีกึ่งหนึ่งของ 5000 ปี ที่โลกจะแตกดับ

แต่ยังมีผู้คนส่วนมากที่ถูกสอนมาผิดๆ ได้เชื่อถือกันว่าพระศรีอารย์จะมาปรากฏในปี 5000 ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีหลักฐาน ไม่มีเหตุผลยืนยัน เพราะเมื่อโลกแตกไปแล้วพระศรีอารย์จะมาสอนใครกัน บ้างก็เชื่อตามกันมาโดยขาดหลักฐานที่เชื่อถือได้ หรือเชื่อโดยไม่มีเหตุมีผลตามความเป็นจริงประกอบ เช่น เชื่อว่าพระศรีอารย์จะมาปรากฏเมื่อผู้คนมีอายุได้ 80,000 ปี ซึ่งมีพิรุษคือบุตรจะต้องมีอายุเป็นสองเท่าของผู้ให้กำเหนิดอันไม่เป็นไปตามหลักธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะมีอยู่ในพระไตรปิฏกก็ตาม แต่สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงตรวจสอบ และจากข้อเท็จจริงพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้พระสงฆ์จดบันทึกนอกจากการท่องจำ ซึ่งเรื่องพระไตรปิฏกมีพิรุษนั้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงตรัสถามเรื่องพระไตรปิฏกมีพิรุษ ซึ่งสิ่งที่สมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ และราชบัณฑิตถวายบังคมทูลพระองค์ว่าพระศรีอารย์พระองค์นั้นจักแก้ไขพระไตรปิฏกได้ บางท่านยังเชื่อว่าพระศรีอารย์จะมาปรากฏหลังจากที่โลกนี้แตกดับไปแล้ว และจะเกิดโลกใหม่ขึ้น ท่านใดที่เชื่อเรื่องเช่นนี้ ขอได้โปรดทำความเข้าใจในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับ "ภัทรกัป" ด้วยซึ่งหมายถึงกัปอันประเสริฐในปัจจุบันนี้ที่มีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์ ไม่ใช่กัปของโลกอื่น

ขอให้สังเกตว่า ทุก ๆ ศาสนามีคำสอนและความเชื่อต่าง ๆ กัน และเป็นจริงที่ว่าในศาสนาเดียวกันนั้นก็ยังมีการแตกแยกเป็นพวกเป็นเหล่าและสอนแตกต่างกัน แต่ทำไมพระพุทธเจ้าโคตม และผู้นำของศาสนาอื่น ๆ ได้ระบุถึงผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์นี้ไว้เหมือนกันและสนับสนุนกัน เช่น ความรู้ที่บุคคลท่านนี้มีอยู่นั้น ได้มาจากตนเอง (คุณลักษระของพระพุทธเจ้า) และบุคคลท่านนี้จะนำความสันติสุขที่แท้จริงมาให้คนทั่วโลกสืบต่อกันได้ตลอดไป

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากตำนานของศาสนาต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปของโลกในช่วงปลายมิลเลนเนี่ยมนี้ นักวิชาการทางศาสนาทั่วโลกหลายต่อหลายท่าน ได้เห็นพ้องกันว่าผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์นี้จะปรากฏในปัจจุบัน แต่ทางนักวิทยาศาสตร์ยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในขณะนี้ เพราะบ้างก็กล่าวว่าโลกร้อนขึ้น (Global warming) บ้างก็กล่าวว่าโลกจะกลับเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง (Ice Age)

นอกจากหลักฐานทางศาสนาศาสตร์ต่าง ๆ ที่บ่งการมาปรากฎของผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์ในเวลานี้แล้ว ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากหลายอย่าง ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงตามตำนานโบราณที่บ่งไว้ ฉะนั้นการมาปรากฎตนของผู้นำสันติสุขหรือที่มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่นพระศรีอารย์ หรือ ตามภาษาและศาสนาของประเทศนั้น ๆ ย่อมมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน เช่น
1.       วัวแดงซึ่งเกิดขึ้นมากว่า 2000 ปีแล้ว ได้มีกำเนิดขึ้นมาอีกเมื่อ พ.ศ. 2539 ที่ประเทศอิสราเอล การเกิดของวัวแดงตัวปัจจุบัน เป็นการแสดงว่าเมสไซยะจะมาปรากฎตน
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ตามตำนานที่ได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน แต่ไม่ได้นำมาลงไว้ในที่นี้ CNN รายงานข่าวตามความเชื่อของชาวยิว
2.       การเกิดของวัวป่าสีขาวเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นต้น ตามความเชื่อของคนอเมริกันอินเดียนว่าความสันติสุขของโลกที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
3.       ปรากฎการณ์การเรียงกันของดาวพระเคราะห์ทั้งหลาย เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู โบราณบ่งว่ากาลกีหรือผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์หรือพระนารายณ์ปางที่ 10 ตามตำนานของฮินดูจะออกปรากฏตน
4.      พระจันทร์แดง ปี พ.ศ. 2543 (เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมประเทศไทยถึงมีเมฆปกคลุมทั่วประเทศ มองไม่เห็น หรือน่าจะกล่าวว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” จะผิดไหม เมื่อคนไทยส่วนมากไม่รู้เรื่องพุทธทำนาย) ตำนานบ่งถึงพระจันทร์สีแดงนี้เกิดขึ้นเมื่อไร พระจักรพรรดิจะปรากฏพระองค์ในอีกไม่ช้า (เพิ่มเติม ก.ค. 2553)

ทูตสวรรค์บางคน เช่น อิแซ 9.6 และ 3.3 ของศาสนายิวกว่า 2700 ปีมาแล้ว ได้ระบุเวลาเกิดของบุคคลท่านผู้นี้ว่าจะเกิดในระหว่างสงครามซึ่งจะมีชัยชนะได้ด้วยไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญ ไฟนี้คือระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งใช้เฉพาะแค่ในสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น อิแซยังได้ระบุอีกว่าบุคคลท่านนี้จะปรากฎตัวเมื่ออายุ 50 กว่าขึ้นไป ซึ่งก็เป็นจริงที่สงครามนี้ยุติมาแล้วกว่า 50 ปี อิแซและทูตสวรรค์คนอื่น ๆ ได้ระบุประวัติโดยย่อของบุคคลท่านนี้และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ซึ่งมีหลักฐานอยู่จนถึงทุกวันนี้ หลักฐานจากทูตสวรรค์อีกหลายคนได้บ่งรายระเอียดไว้มากและอย่างชัดเจนเช่นกัน
จะขอยกตัวอย่างบางประการ ตามศาสนา และตำนานต่าง ๆ ที่บ่งถึงบุคคลท่านนี้ไว้ดังนี้
1.       มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในศาสนาต่าง ๆ นามสกุล และคุณสมบัติส่วนบุคคลบ่งอยู่ในตำนานต่าง ๆ เมื่อพิจารณาแล้วจะเข้าใจได้
2.       บ่งสถานที่และเวลากำเนิดของบุคคลท่านนี้
3.       ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นเมืองเล็กอยู่ในเมืองใหญ่
4.       เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางสวรรค์ และจะต้องพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นได้ด้วยหลักฐาน
5.       เป็นผู้มาปราบมารด้วยพระธรรม
6.       เป็นผู้รู้โดยชอบจากการเข้าสมาธิ ความรู้ที่มีจะเกิดจากตนเอง
7.       เป็นผู้รู้ศาสนาทั้งหลายอย่างแท้จริง และด้วยเหตุนี้เองที่จะทำให้สงครามที่เกิดจากศาสนาต่างๆหยุดลง เมื่อคนในศาสนานั้นๆทราบข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้

การพิสูจน์ในระยะแรก
บุคคลท่านนี้จะ แสดงหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่านก่อน จะทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมที่สำคัญ ๆ ต่อจากนั้นจะแสดงนรกชั้นแรกให้ผู้คนได้ทราบได้เห็น (ข้อเสนอนี้หมดกำหนดไปแล้ว 10 ปี ตามที่กล่าวไว้ขั้นต้นแล้ว ก.ค. 2553) สำหรับการพิสูจน์ขั้นต่อไปนั้นจะพิจารณาจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆเป็นครั้งแรกในโลก

ในเวลานี้ มีคนหลายคนที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอ้างตนว่าเป็นผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอารย์ มีชื่อเรียกตามที่บุคคลเหล่านั้นอ้างถึง แต่ไม่เสนอให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีเหตุผลและไม่มีความรู้ใหม่ ๆ มาแสดง ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปเกิดความเบื่อหน่าย ไม่เชื่อ และเห็นว่าเรื่องของพระศรีอารย์เป็นเรื่องหลอกลวงมากกว่าเป็นเรื่องจริง

แต่ท่านควรได้โปรดพิจารณา เพราะยังมีอยู่บุคคลเดียวอีกท่านหนึ่งคือบุคคลท่านนี้ ที่พยายามให้สื่อมวลชนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางศาสนาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาพิสูจน์ความรู้ หลักฐานและข้อเท็จจริงของท่านต่อหน้าผู้คนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งนี่ย่อมแสดงถึงความจริงใจของท่านผู้นี้ ท่านใดยังคิดว่าไม่เป็นเหตุเป็นผล ก็ขอให้ทบทวนว่าเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นบนโลกมาก่อนหรือไม่การพิสูจน์บุคคลท่านนี้จำเป็นยิ่งเพราะ
1.       เป็นการยืนยันว่าบุคคลท่านนี้คือผู้นำสันติสุขที่หรือพระศรีอารย์ที่แท้จริง และการสอนต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้หลักฐานของทูตสวรรค์ ที่รู้จักของคนทั่วโลกได้บันทึกไว้เป็นเวลานานมาแล้วมายืนยัน
2.       การพิสูจน์จะช่วยลดการแตกแยกของผู้ทราบความจริง กับผู้ที่ไม่มีโอกาศทราบข้อเท็จจริง
3.       การพิสูจน์จะทำให้ผู้คนเห็นข้อเท็จจริงพร้อมเพรียงกัน เป็นการลดการบิดเบือนข้อเท็จจริงลงได้
4.       การพิสูจน์จะเป็นการสร้างสันติสุขโลก ให้เกิดได้ในระยะเวลาอันสั้น และบุคคลท่านนี้ต้องการให้คนทั่วไปได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงของท่านเสียก่อน ที่จะให้ทราบในเรื่องสำคัญ ๆ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขที่แท้จริง

เรื่องที่ทุกท่านควรได้คิดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ทำได้ไม่ยาก คือให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นข้อคิดและยึดเหนี่ยว

ความจริงใจของบุคคลท่านนี้คือ

1.       บุคคลท่านนี้ไม่ต้องการเป็นผู้ที่ทุกศาสนาบ่งไว้เช่นไมเตรยะ หรือเมสไชยะ เมื่อการพิสูจน์สิ้นสุดลง บุคคลท่านนี้จะคืนชื่อเรียกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ตามภาษานั้น ๆ ให้ทางสวรรค์ และเรียกชื่อสมมุติที่มีใช้อยู่ในขณะนี้แทน
2.       บุคคลท่านนี้ไม่ต้องการความยกย่องจากผู้ใด ไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียง นอกจากจะทำงานเพื่อให้บรรลุตามที่ทางสวรรค์ได้มอบหมายงานให้มา
3.       บุคคลท่านนี้ไม่ต้องการมีศิษย์ บุคลนี้กล่าวว่าการเคารพผู้อื่นและตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ การทำดีเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการเป็นศิษย์ ถ้าบุคคลท่านนี้ผ่านการพิสูจน์แล้ว โปรดให้บุคคลท่านนี้มีเวลาเป็นของตนเองเพื่อการทำสมาธิ
4.       บุคคลท่านนี้กล่าวว่าท่านมีกรรมมากกว่าผู้คนบนโลก ผู้ที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นคือคนทั่วไปที่จะช่วยกันทำความดีสืบต่อกันไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ตามที่ทุกศาสนาได้กล่าวไว้
5.       บุคคลท่านนี้บ่งว่าไม่ต้องการเปลี่ยนความเชื่อถือและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนทั้งหลาย แต่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานให้ผู้คนทั้งหลายได้นำไปพิจารณากันเองว่า สิ่งใดถูกหรือไม่ถูกประการใด เรื่องเหล่านี้ผู้กำ เนิดศาสนาเช่นพระพุทธเจ้าโคตม และพระเยซูได้กล่าวไว้แล้วเช่นกัน
6.       บุคคลใกล้ชิดของบุคคลนี้ จะไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ ในบุคคลท่านนี้ ทุกคนจะมีโอกาสเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมได้เสมอภาคทั่วหน้ากัน

ขอได้โปรดคำนึงถึงเหตุผลและความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ของตำนานที่มีมานับเป็นพัน ๆ ปี ไม่ควรเชื่อตามคนส่วนมากโดยไม่มีหลักฐาน โปรดใช้หลักการกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อในเรื่องใดๆ จนกว่าจักเห็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ เป็นกุศลกรรม จึงค่อยเชื่อเกิดศรัทธานำไปยึดถือเพื่อประพฤติปฏิบัติ โปรดคิดถึงความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ตามที่พระพุทธองค์้ตรัสสอนไว้ โปรดคำนึงถึงกาลิเลโอซึ่งถูกลงโทษโดยชาวคริสเตียนที่หลงเชื่อสิ่งที่ผิด ๆ และลงโทษโดยกาลิเลโอไม่มีความผิดใดๆ ซึ่งสันตปาปาได้กล่าวขอโทษหลังจากที่กาลิเลโอตายไปแล้วหลายร้อยปี (The Cicinnati Post, USA: Mar: 13, 2000)

ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรร่วมมือกันค้นหา และพิสูจน์ความจริงของบุคคลท่านนี้ตามที่ทูตสวรรค์หลาย ๆ คน เช่น พระพุทธเจ้าโคตม และนอสตระดะมัส ได้กล่าวไว้ ฉะนั้น โปรดอย่าให้ความไม่ดีงามมาปิดบังการทำดีมีบุญกุศล เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง ครอบครัว คนที่มีความทุกข์ทั่วโลก และผู้คนที่ไม่ทราบความจริงทั้งหลาย

การสนับสนุนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อเก่า ๆ ที่ถูกต้อง บุคคลท่านนี้ขอให้มีการจัดพิสูจน์ต่อหน้าสาธารณชน ระยะเริ่มแรก ประชาชนทั่วไปโปรดสนับสนุนให้ผู้สื่อข่าวเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนามาพิสูจน์ความจริงก่อน การพิสูจน์นี้ควรจัดขึ้นในเมืองไทย เมื่อนักวิขาการต่างชาติทราบ ท่านเหล่านั้นจะมาเข้าร่วมการพิสูจน์ด้วย การพิสูจน์ในขั้นต่อ ๆ ไปซึ่งรวมการพิสูจน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนั้น จะเป็นผลมาจากการพิสูจน์ขั้นต้น เนื่องจากหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจน์บุคคลท่านนี้มีมาก การพิสูจน์จำเป็นต้องทำเป็นขั้นตอน โปรดอย่าใจร้อน เพราะการพิสูจน์จะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงตลอดไป

โปรดกรุณาช่วยกันกระจายข่าวนี้ต่อ ๆ ไป หรือหาทางสนับสนุนกันและประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อจัดพิสูจน์เรื่องนี้ขึ้น เพื่อชาติ พระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยพระพุทธศาสนาจะเป็นเอกของโลกพร้อมด้วยความมีสันติสุขที่แท้จริงของโลกจักดำเนินไปจนโลกแตกสลาย


พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนาจักเป็นเอกของโลกไปจนโลกแตกสลายในปี พ.ศ. 5,000 โดยผู้นำสันติสุข หรือ พระศรีอารย์หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 (พระจักรพรรดิผู้รู้เองโดยชอบ ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้แล้ว) จักแสดงถึงข้อเท็จจริง
โปรดร่วมกันพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สุขทั้งหลาย โปรดอย่าปล่อยให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนำความเสื่อมเข้ามาครอบคลุมสิ่งประเสริฐและดีงาม

ไปหน้าแรกของ www.metteya.org
Copyright 1998-2000 (7/10/2543 - 2553)