เรื่องพระศรีอารย์ หรือ พระศรีอาริยเมตไตรย เป็นที่ยอมรับของบุคคลในทุกศาสนา เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอย่างที่ทางมุสลิมและคริสต์เตียนได้นำเรื่องของพระศรีอารย์จากเวป metteya.org และเครืือข่าย selfwisdopm.net ไปลงในเวปของเขาดังนี้

ที่น่าสนใจคือ สมาชิกร่วมของกลาโหมระหว่างประเทศ ปากีสถาน อินเดีย ออสเตเรีย เตอร์กิช และ อิหร่าน http://www.defence.pk/forums/ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในเรื่องพยากรณ์โลกเกี่ยวกับพระศรีอารย์ (ชื่อเรียกตามภาษาไทย) โดยนายทหารระดับนาวาตรี

Banned Members:   Join Date Apr 2009


นำเรื่องของพระศรีอารย์ที่น่าสนใจไปลงให้สมาชิกได้อ่านตาม URL ข้างล่าง ดูได้ที่

http://www.defence.pk/forums/world-affairs/28274-world-prophecy.html

ข้อมูลที่แสดง

http://www.selfwisdom.net/images/BandS.jpg

2008-2009: NOSTRADAMUS Prophecies and Predictions are for true Messiah at Last Day.

มุสลิมเชียงใหม ่ได้กล่าวถึงพระศรีอารย์กับอิมามมะฮ์ดีในอิสลามไว้ดังนี้

http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=882.0;wap2
อิมามมะฮ์ดีในอิสลาม กับพระศรีอารย์ ในพุทธศาสนา โดย

ramma:

       หาก พิจารณาหลักความเชื่อในสิ่งเร้นลับจากคำสอนของศาสนาใหญ่ๆ ทั้งสี่ศาสนา พุทธ ยิว คริสต์ และอิสลามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในยุคสุดท้ายของโลก ที่ว่ามนุุษยชาติจะถูกปกครองอย่างยุติธรรมและเสมอภาคถ้วนหน้า เราจะพบกับความมหัศจรรย์อย่างน่าทึ่ง ศาสนาพุทธเอง ได้กล่าวถึงพระศรีอารย์หรือ "พระศรีอาริยเมตไตรย" โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเรื่องนี้ แก่บรรดาสาวกทั้งหลาย ว่า

อนาคตของมนุษย์จะพัฒนาจนไปถึงยุคหนึ่งที่ความเป็นอยู่ของมนุษย์จะมีความเสมอ ภาคอย่างสมบูรณ์ถ้วนหน้า ศาสนาพุทธถือว่า บุคคลใดก็ตามที่คิดหรือเชื่อว่าโลกนี้ เป็นสิ่งจีรัง เที่ยงแท้ คือคิดว่า โลกนี้จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป นั่นคือคนที่มีความคิดตรงข้ามกับสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า ทุกอย่างนั้นไม่เที่ยง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ว่า โลกนี้ ไม่เที่ยงก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 อุกกาบาตขนาดเท่ามหาสมุทร์แปซิฟิกได้พุ่งชนดาวพฤหัสโดยไม่มีนักดาราศาสตร์ใด ได้คาดฝันหรือล่วงรู้มาก่อน องค์การนาซ่าได้ถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ หลังจากอุกกาบาตยักษ์ชนดาวพฤหัสแล้วเรื่องนี้ คือคำตอบหนึ่งสำหรับผู้มีความประมาท และให้ผู้ปฏิเสธการดับสูญของโลกได้คิดหาคำตอบต่อคำถามอีกข้อหนึ่งคือว่า โอกาสที่อุกกาบาตยักษ์หรือดาวดวงอื่น พุ่งชนโลกจะเป็นไปได้หรือไม่ ? คำตอบคือโอกาสนั้นย่อมมีแน่นอน ตามความเชื่อของ ศาสนาพุทธ ยืนยันว่า "พระศรีอาริยเมตไตรย" เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5ต่อจากพระพุทธเจ้าโคดมในภัทรกัป (กัปอันประเสริฐของโลกเราที่มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์) มีความหมายถึง ผู้บรรลุธรรมวิเศษอันดีงามที่เป็นเพื่อนแท้ของมนุษยโลกเรียกสั้นๆว่า "พระศรีอารย์" คือผู้บรรลุธรรมวิเศษพระองค์มิใช่เป็นพระศาสดาหรือสอนศาสนาใหม่ แต่พระองค์เป็นพระจักรพรรดิตามศาสนาหลักของโลกยอมรับ (โดยเรียกชื่อพระองค์ตามภาษาของชนชาตินั้นๆ)และจะใช้ธรรมะเอาชนะอธรรม ตามตำนานของพุทธอิสลามและขงจื้อได้บ่งไว้ว่าจะใช้ความรู้ที่ได้มาจากตนเอง เพื่อสร้างสันติสุขให้โลก พระศรีอารย์จะจรรโลงพุทธศาสนาไปจนถึงปี พ.ศ. 5000 ซึ่งยุคพระศรีอารย์เป็นกฤดายุคหรือยุคทองที่มีคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด เกิดสันติสุข มีสันติภาพและความยุติธรรมจริงและทัดเทียมกัน พระพุทธเจ้าตรัสพุทธ ทำนาย สรุปว่า โลกจะเข้าสู่ยุคทองในปัจจุบันนี้ซึ่งทางเข้ามีเพียงสองทางให้เลือก คือ 1. พระศรีอารย์นำมนุษย์เข้ายุคใหม่ หรือ 2. ถ้าคนไม่สนใจพระศรีอารย์ก็จะเกิดโลกามหาวินาศขึ้นแทนเพื่อล้างคนบาป (ดู "2012") คนที่รอดตายจะกลัวบาป เพราะรู้แล้วว่าสวรรค์ควบคุมความประพฤติของมนุษย์จึงกลายเป็นคนดีมีศีลธรรม ทั้งหมดและสอนคนรุ่นต่อๆมาให้เป็นคนดีตามจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายในปี พ.ศ. 5000 สำหรับคำพยากรณ์ของศาสดาเยซูในคัมภีร์ไบเบิลก็มีระบุในทำนอง คล้ายคลึงกัน ว่า

“เรามิได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่ กับท่าน แต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า “พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน” แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์โศกอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้ง หลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะ ทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความ ผิดนั้น คือเพราะเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก ในเรื่องการพิพากษานั้นคือพระเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่ พระองค์ได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่ จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ์เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่ง ที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้น เป็นของเรา เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดง แก่ท่านทั้งหลาย" สรุปความในศาสนาคริสต์ พระเยซู ก็ได้ตรัสถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ช่วยซึ่งจะมาในนามของผู้ปลดปล่อยความทุกข์ เข็ญของมนุษย์ ในบางตอนของคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าองค์ผู้ฃ่วยได้รับการสนับสนุนจากพระวิญญาณ บริสุทธิ์ด้วยพรอันสูงสุดของพระยะโฮวาที่จะมอบให้แก่มนุษย์ในยุคสุดท้ายของ โลกก่อนจะถึงวันพิพากษาในศาสนาอิสลาม บอกถึงการมาปรากฏของอิมามมะฮ์ดีว่า เป็นหนทางเดียวที่มนุษยโลกจะพบกับทางรอดพ้นจากความหายนะและใครที่ปฏิเสธการ มาของอิมามมะฮ์ดี ผู้นั้นจะได้รับโทษอย่างร้ายแรงที่สุด ศาสนายิวก็จะมีนัยยะแห่งคำสอนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันสำหรับศาสนาอิสลาม

มีคำสอนที่เป็นหลักความเชื่อถือตรงกันของมุสลิมทุกมัซฮับในเรื่องการมาปรากฏ ของอิมามมะฮ์ดีแต่จะมีความแตกต่างและขัดแย้งกันบ้างในด้านรายละเอียด แต่สรุปแล้ว คนทุกศาสนาทุกนิกาย จะถูกสอนให้เชื่อในยุคสมัยหนึ่งข้างหน้าว่าจะมีผู้ปกครองคนหนึ่งมาทำให้โลก นี้เต็มไปด้วยความยุติธรรมฉะนั้น ถึงแม้ว่า ปัจจุบันนี้มนุษยชาติบนโลกนี้ส่วนใหญ่จะถูกปกครอง จะถูกชี้นำโดยผู้ปกครองที่อธรรม บางประเทศจะถูกปกครองด้วยคนกลับกลอกหลอกลวง บางประเทศจะปกครองกันด้วยคนโกหก ตลบตะแลง แต่ในที่สุดเมื่อมนุษยชาติได้พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิตการดำรงอยู่ เพื่อตรียมตนเองให้พร้อม เพื่อรอคอยการมาของพระศรีอารย์หรืออิมามมะฮ์ดี มนุษย์ก็จะพบกับความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม และความผาสุกอย่างแท้จริง

คริสตจักร

http://www.santisukrangsit.com/
คริสตจักรสันติสุขรังสิต
พระศรีอารย์คือใครกันแน่
ที่ศาสนาและลัทธิสำคัญๆของโลกยอมรับ มีพระองค์จริง
จะปรากฏในปัจจุบัน เพื่อสันติสุขและเสรีภาพที่แท้จริงของมนุษยโลก
29 กย. 2552

สรุปที่มาของเรื่องพระศรีอารย์ (พระจักรพรรดิ) ด้วยข้อเท็จจริง มีที่มาที่ไป
ผู้ เขียนใช้เวลากว่า 16 ปี ศึกษาเรื่องพระศรีอารย์หรือพระศรีอาริยเมตไตรย์ตามความเชื่อของพุทธศาสนา ศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลกด้วยหลักฐานและเหตุผล ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์เกี่ยวข้อง และยังได้ศึกษาคำทำนายของผู้มีญาณวิเศษ เช่น
นอสตราดามุส (นอสตระดามัส) สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เป็นต้น ข้อมูลส่วนใหญ่ค้นคว้าจากตำราของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ คำภีร์ต่างๆ และหนังสือที่มีคุณค่าต่อการศึกษา เป็นต้น แล้ววิเคราะห์ความคล้ายกัน การสนับสนุนกัน ความต่อเนื่อง ความเป็นไปได้ของแต่ละข้อมูลและเรื่องราว เพื่อสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจได้
พระศรีอารย์ หรือพระจักรพรรดิ ที่ชนชาติอื่นๆรู้จักตามภาษาของตนของตน
ท่าน พุทธทาสภิกขุผู้ที่องค์การยูเนสโกให้การยกย่อง ได้กล่าวถึงพระศรีอารย์ไว้ว่าเป็นที่ยอมรับของทุกๆศาสนาได้ชัดเจน คำว่าพระศรีอารย์หรือพระศรีอาริยเมตไตรย หรือจะเขียนอ่านอย่างไรตามความถนัดของคนไทย ก็เป็นคำที่มาจากพระไตรปิฎก คือ "พระเมตไตรย" (คำสันสกฤตว่า Maitreya แปลว่าผู้เป็นเพื่อนแท้) ถ้าเป็นภาษาบาลี ตามภาษาเขียนจะเป็น เมตเตยฺย (Metteyya) ถ้าเป็นภาษาอ่านคือ เมตฺเตย (Metteya)
เรื่องพระศรีอารย์ในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อไร
ใน ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงพำนักอยู่ใกล้ริมฝั่งน้ำโรฮานิไม่ห่างจากกรุงกบิลพัส ดุ์ พระสารีบุตรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคโดยอยากทราบเกี่ยวกับพระจักรพรรดิ ที่จะปรากฏในอนาคต ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสตอบถึงภัทรกัปหรือกัปอันประเสริฐในปัจจุบันของมนุษยโลก ซึ่งมีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์ โดยก่อนหน้าตถาคตมีมาแล้ว 3 พระองค์คือ กกุสันธะ โกนาคมน์ กัสสปะ และขณะนี้คือตถาคตที่เป็นพระพุทธเจ้าโคตมโดยสมบูรณ์ ต่อไปจะเป็นไมเตรยะ (สันสกฤต) หรือพระศรีอารย์ (คนไทยรู้จัก) ที่อยู่ในกัปเดียวกันนี้และพระพุทธศาสนาจะอยู่ไปจนสิ้นสุดของกัป (สรุปมาจากอนาคตวงศ์)
คำถามและคำตอบที่ผู้มีเหตุผลควรเข้าใจได้
เรื่อง ของพระจักรพรรดิมิใช่มีเฉพาะแค่ที่พระผู้มีพระภาคตรัส แต่มีอยู่ในตำนานของศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลก คำถามว่า ทำไมทุกศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลกมีเรื่องราวของพระจักรพรรดิเหมือนๆกัน ทั้งๆที่แต่ละศาสนาและลัทธินั้นๆมีคำสอนด้านธรรมะต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ยึดในพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่ยึดถือ ล้างบาปได้ หรือล้างบาปไม่ได้
คำตอบ ที่ควรเข้าใจได้ง่ายๆก็คือ เมื่อพระศรีอารย์พระองค์จริงเป็นที่ยอมรับของผู้คนในศาสนาหรือลัทธิที่ สำคัญๆของโลกปรากฏพระองค์ขึ้น ผู้คนทั่วไปย่อมยอมรับและเชื่อฟังการกระทำดีมีศีลธรรมที่มีความถูกต้อง ยุติธรรมของผู้คนทั้งโลกและสวรรค์ เกิดเป็นมาตฐานเดียว ไม่เหมือนในปัจจุบันที่ต่างคนต่างเชื่อ ทำกันไปคนละทิศทางโดยไม่ทราบว่าอะไรถูกผิดอย่างไร ฉะนั้นเรื่องเช่นนี้ผู้ที่จะตอบคำถามและพิสูจน์ความจริงได้ ก็ควรเป็นพระศรีอารย์ สำหรับความรู้ของเราๆที่มีอยู่ขณะนี้ ควรเป็นการคาดการเท่านั้น
เรื่องพระศรีอารย์ละเอียดอ่อน ควรมีการวิเคราะห์เรื่องราวที่สามารถนำมาพิสูจน์กับหลักฐานความจริงได้ ซึ่งสรุปเป็นตัวอย่างดังนี้
พระจักรพรรดิ
เป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไป มีมาก่อนพุทธกาลในต่างสถานที่ที่ห่างไกลกัน และไม่น่าจะลอกเรียนแบบกัน เช่น

  • พุทธประว้ติ: อสิตะดาบสทำนายพระกุมาร ว่าถ้าออกผนวชจักเป็นศาสดาเอกพระองค์หนึ่งของโลก แต่ถ้าไม่ออกผนวชจักเป็นพระจักรพรรดิ ในวันต่อมา พราหมณ์แปดนายซึ่งได้รับเชิญจากพระเจ้าสุทโธทนะ เจ็ดนายได้ทำนายเช่นคำประกาศของฤๅษีอสิตะ เว้นแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะกล่าวว่าพระกุมารจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในพระราชพิธีนี้ พระกุมารทรงได้รับพระนามว่า "สิทธัตถะ" มีความหมายว่า "ผู้ที่สำเร็จตามปรารถนา" ต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จึงยังมีพระจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่งที่จักปรากฏบนโลกนี้
  • ก่อนพุทธกาล: ศาสนายูดา (Judaism) ซึ่งเป็นแม่บทของศาสนาคริสต์และอิสลาม มีความเข้าใจว่าโลกนี้มีผู้นำโลกอยู่สองพระองค์คือศาสดาพระองค์หนึ่งและมี พระจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่ง

พระจักรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
จาก ตำราทางพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อ ศาสนาอิสลาม และคำภีร์ไบเบิล เป็นต้น ได้ชี้ชัดว่า พระจักรพรรดิถึงแม้จะเป็นฆาราวาส แต่เป็นพระพุทธเจ้า (ผู้รู้เองโดยชอบ) โดยเฉพาะ อิสลาม (Nahjul Balagha, Sermon 141 and 187) บ่งไว้ตอนหนึ่งว่า "ถ้ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง พระจักรพรรดิจะป้องกันตนเองด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่สูงส่ง" สำหรับคำภีร์ไบเบิล บ่งถึงพระจักรพรรดิจะพิพากษามนุษยโลก
พระจักรพรรดิ หรือพระศรีอารย์ เป็นผู้ตัดแล้วซึ่งกามกิเลส เป็นผู้ไม่ยึดในโลกธรรม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่น ไม่มีสาวก ลูกศิษย์ หรือไม่มีสมาชิก และสามารถสละชีวิตตนเพื่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงแก่ผู้คนทั้งหลายได้
ช่วงชีวิตของพระศรีอารย์
200 ปีก่อนพุทธกาล Isaiah 53 ได้บ่งไว้ตอนหนึ่งว่า "ใครเล่าจะเชื่อเรื่องนี้ เพราะเขา (พระศรีอารย์) ไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจ เขาถูกดูหมิ่นถูกปฏิเสธ เราไม่ได้ประเมินคุณค่าของเขา การที่เขามีทุกข์ร้อนก็เพราะพวกเรา (มนุษยโลก) มีบาป การที่เขามีมลทินมีความผิด ก็เพราะความไร้ศีลธรรมของพวกเรา เขาเป็นทุกข์ เสียใจ แต่เขานิ่งเฉยเสมือนลูกแกะที่ถูกนำมาบูชายัญ (ผู้รู้ทุกข์ย่อมรู้หนทางแก้ไข โปรดสังเกตุพระพุทธเจ้าโคตมก็ทรงทรมารพระองค์แทบเอาชีวิตไม่รอดก่อนที่จะ ตรัสรู้ได้) เขาต่อสู้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงกับผู้กระทำผิด โดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะประวิงเวลาเพื่อความจริง ความสันติสุขของเราขึ้นอยู่กับเขา"
นอสตราดามุส บ่งว่าพระศรีอารย์มีเวลาเหลือไม่นานที่จะสอนเราทั้งหลาย
ผู้ช่วยเผยแผ่เรื่องพระศรีอารย์ หรือช่วยให้มีการพิสูจน์ความจริงทางทีวี ที่จะหลอกลวงไม่ได้ในเรื่องพระศรีอารย์ขึ้นเพื่อสันติสุขโลก เป็นผู้ต้องการทำดีเพื่อตนเองและผู้อื่น ย่อมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งผลการกระทำดีนี้จะเป็นมหากุศลแก่ตนในการสร้างบุญและบารมีที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ
สำหรับ ผู้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องพระศรีอารย์ผิดไปจากข้อเท็จจริงด้วยความตั้งใจ หรือเพื่อปกป้องความเชื่อของตน หรือเพราะไม่รู้จริง ย่อมได้รับบาปกรรมที่ตนกระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องพระศรีอารย์)
พระศรีอารย์มีจริงหรือไม่
พระ พุทธเจ้าโคตมตรัสกับพระอานนท์ว่า พระธรรมมิกราช (ผู้ใช้ธรรมะชนะอธรรม) หรือพระศรีอารย์จะปรากฏในกึ่งพุทธกาลเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปตลอด กัป หรืออยู่ถึง พ.ศ. 5,000 ก่อนโลกจะแตกสลาย ตามศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลกก็มีคำทำนายต่างๆที่คล้องจองกัน ได้บ่งบอกว่าพระศรีอารย์มีพระองค์จริงในปัจจุบันนี้ แต่จะไม่ปรากฏพระองค์หรือแสดงตนต่อผู้คนทั่วไป การที่จะให้พระศรีอารย์ปรากฏได้ก็มีวิธีเดียวคือ ผู้คนทั้งหลายจะต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริง อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสในกาลามสูตร คือไม่ให้เชื่อไม่ว่าแบบไหนทั้งสิ้น นอกจากสิ่งนั้นจะเป็นกุศลกรรม ซึ่งการพิสูจน์หลักฐานความเป็นจริง นับว่าเป็นความยุติธรรมที่ดีที่สุดแก่ทุกๆฝ่ายและประชาชนทั่วไป
สำหรับมีผู้กล่าวว่าพระศรีอารย์จะปรากฏ ในปี พ.ศ. 5,000 บ้าง เมื่อนั้นเมื่อนี้บ้าง ขอให้ศึกษาหาข้อเท็จจริงกันบ้าง ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรกล่าวไปโดยขาดการศึกษา ขาดการวิเคราะห์พิจารณาด้วยหลักฐานความเป็นจริง
สิ่งที่ควรคิดคือพระศรีอารย์ของทุกชาติ ศาสนานั้นเป็นบุคคลเดียวกัน และมีเพียงพระองค์เดียวที่จะปรากฏในปัจจุบัน สิ่งสำคัญยิ่งที่พระศรีอารย์จะต้องทำคือการเปลี่ยนจากกลียุคที่มีคนดีเพียง 1 ใน 4 ส่วนให้เป็นคนดีทั้ง 4 ส่วน ฉะนั้นถ้ามีพระศรีอารย์อีกพระองค์หนึ่งที่เป็นที่หวังของชนบางกลุ่มที่จะ ปรากฏในเวลาที่แตกต่างไป ก็ย่อมไม่ควรเป็นเช่นนั้น ท่านใดที่สอนให้ผู้อื่นเชื่อโดยปราศจากความเป็นจริงที่มีประโยชน์ ย่อมขัดกับคำตรัสสอนของพระผู้มีพระภาคในเรื่องกาลามสูตร 10 ประการ ซึ่งในข้อ 10 พระพุทธองค์ตรัสไม่ให้เชื่อไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ซึ่งรวมถึงพระพุทธองค์ ด้วยเช่นกัน ยกเว้นแต่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ เป็นกุศลกรรมถึงค่อยนำไปยึดถือปฏิบัติ
พระศรีอารย์กับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
เมื่อ กล่าวถึงพระศรีอารย์เป็นพระโพธิสัตว์ตามความเข้าใจของเถรวาทคือเป็นมนุษย์ ผู้รู้ชอบด้วยพระองค์เองเช่นพระพุทธเจ้าโคตม สำหรับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ผู้คอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ใน ภัทรกัปเช่นกัน ที่ต่างกันตรงที่พระอวโลกิเตศวรเป็นเทพที่อวตารหรือเทพผู้แบ่งภาคมาเกิดเป็น มนุษย์ เช่นพระศรีอารย์ก็คือพระนารายณ์อวตารเป็นภาคสุดท้ายหรือภาคที่ 10 มาเป็นเกากี ผู้ขี่ม้าขาวถือดาบเป็นอาวุธ เพื่อมาสร้างสันติสุขให้เกิดบนโลกมนุษย์ (Vishnu Purana) ตลอดไป
พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ก็ คือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชายที่ปลอมเป็นพระโพธิสัตว์หญิงเพื่อมาช่วยเจ้าหญิง พระองค์หนึ่งให้พ้นจากโรคภัย (ได้ยินมาจากพระพรหมคุณาภรณ์ - ประยุทธ์ ปยุตฺโต) สำหรับความเชื่อของคนถิ่นอิสานเมื่อพันปีหลังพุทธกาล เชื่อว่าพระศรีอารย์ก็คือพระนารายณ์อวตารมาช่วยมนุษย์ (ดูหน้า www.metteya.org ภาพที่สองจากซ้าย - Ancient Thai Esan)
สรุป ไม่ว่าจะเป็นพระศรีอารย์หรือพระอวโลกิเตศวร ก็เป็นพระองค์เดียวกันที่จะมาสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้กับโลกมนุษย์นั่นเอง
ตัวอย่างคำทำนายที่เรามองข้าม
ในเรื่องพระศรีอารย์นั้นมีข้อมูลอยู่มากที่เป็นเหตุผล มีที่มาที่ไป ยกเป็นตัวอย่าง เช่น
พระศรีอารย์เกิดที่ไหน
เรื่อง นี้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตรัสชื่อกรุงเทพมหานคร ไว้ตอนหนึ่งคือองค์เทพผู้ที่จะมาปราบยุคเข็ญหรือพระศรีอารย์นั้น ได้ให้พระวิษณุกรรม(พระวิศวกรรม) มาสร้างกรุงเทพฯเพื่อจะได้มาจุติ ดังนั้นพระศรีอารย์ประสูติที่กรุงเทพฯ
ในขณะที่นอสตราดามุส (นอสตระดามัส) ได้บ่งว่าพระศรีอารย์เป็นลูกคนจน เกิดที่เมืองที่เคยเป็นทะเลมาก่อน และเมืองนี้ไม่สามารถวัดระยะได้ ซึ่งนอสตราดามุสได้ชี้ถึงเมืองที่วัดไม่ได้นั้นคือเมืองเทวดา และเมืองเทวดาที่เคยเป็นทะเลมาก่อนคือกรุงเทพมหานครของประเทศไทย
นอกจาก นี้ยังมีพุทธทำนายที่บ่งบอกสถานที่ที่พระศรีอารย์มาจุติคือ ประเทศในชมพูทวีปหรือทวีปของพระพุทธศาสนา ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในชมพูทวีป และเป็นประเทศเดียวที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ฉะนั้นพระศรีอารย์จึงเป็นคนไทย
ที่น่าสนใจ นอสตราดามุสบ่งไว้ว่าพระศรีอารย์จะรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ทำอะไรผิดและจะแก้ไขอย่างไร
คำทำนายและตำนานต่างๆได้บ่งบอกเกี่ยว กับพระศรีอารย์ไว้มาก เช่นเวลาประสูติในช่วงปีอะไร เวลาที่ตรัสรู้ (ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้) ที่อยู่ปัจจุบัน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ดังนั้นหลักฐานต่างๆจะช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่พระศรีอารย์จริงไม่สามารถหลอกลวง ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่
ยุคพระศรีอารย์เป็นอย่างไร
ยุค พระศรีอารย์เป็นกฤดายุคหรือยุคทอง ยุคที่ความลับของสวรรค์ถูกเปิดเผย สันติสุขและสันติภาพไม่มีที่สิ้นสุด นั่นหมายความว่า คนเลวคนชั่วจะหมดไปจากโลก การฆ่ากัน ข่มขืนกัน หลอกลวงกัน การทำผิดศีลธรรมจะไม่มี การรังเกียจเช่นผิว การแบ่งแยกเช่นภาคใต้ของไทย การเอารัดเอาเปรียบจะหมดไป ความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่หรือ ผู้สูงอายุ สำหรับผู้อ่อนแอจะมีผู้ดูแลรักษาไม่ถูกทิ้งขว้าง
ฝนจะตกต้อง ตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้จะเขียวชอุ่ม เรื่องโลกร้อนหรือเกิดความผิดปกติของโลกจะหยุดลง ผู้คนมีกินมีใช้ไม่อดหยาก มีที่อยู่อาศัย มีเครื่องนุ่งห่ม มียารักษาโรค ทุกรุ่นทุกวัยจะได้รับการศึกษาตามความประสงค์และความสามารถของแต่ละบุคคลโดย ไม่แยกว่าเป็นคนรวยคนจน ทุกๆคนจะไม่มีหนี้สิน การค้าขายเป็นไปด้วยความยุติธรรม ทุกคนมีความรู้จริง "อริปัญญา" รู้หลักการปฏิบัติตนให้ได้ผลนำไปสู่นิพพาน เมื่อทุกๆคนมีความสุขทั่วหน้า การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่มี เพราะมนุษย์จะรู้กฎเกณฑ์การลงโทษผู้ทำบาป ทำให้การทำบาปเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวเกรงมากที่สุด สิ่งที่กล่าวมามีอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาและลัทธิที่สำคัญของโลก คำทำนายต่างๆ ที่ใครๆก็หาอ่านได้
ในยุคทองเป็นยุคที่โลกมนุษย์เหมือนเมืองหนึ่งบนสวรรค์
มี ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อระดับโลกหลายท่านที่ศึกษาเรื่องพระศรี อารย์ มีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เช่น พระศรีอารย์จะทำอย่างไรให้เกิดศาสนาเดียวทั้งๆที่พระศรีอารย์ไม่ได้เป็น ศาสดาหรือผู้สอนศาสนา และ พระศรีอารย์จะแก้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ได้อย่างไร เป็นต้น
แยกพระศรีอารย์พระองค์จริงออกจากพระศรีอารย์ปลอม
ใน ปัจจุบันมีการเผยแผ่เรื่องพระศรีอารย์ในรูปแบบต่างๆกัน ประเด็นที่ใช้จูงใจคือความเชื่อ หรือมีอิทธิปาฏิหาริย์ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายในเรื่องพระศรีอารย์ บ้างก็กลัวว่าจะพบพระศรีอารย์ปลอม หรือการหลอกลวงต้มตุ๋น
พระศรีอารย์มีพระองค์จริงในปัจจุบัน ถ้ามีการหาข้อเท็จจริงจะสามารถปรากฏพระองค์ได้ในวันนี้พรุ่งนี้ การกลัวจะพบพระศรีอารย์ปลอมเป็นไปไม่ได้ เพราะตำนานของศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลก ตลอดจนคำทำนายต่างๆได้บ่งบอกคุณลักษณะของพระศรีอารย์ไว้มาก ผู้ปลอมแปลงที่ต้องการเป็นพระศรีอารย์ จะไม่สามารถล่วงรู้และไม่สามารถเฉลยความลับและแสดงหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ เช่น พระศรีอารย์เกิดที่ไหน มีความรู้ความสามารถอย่างไร บ้านของพระศรีอารย์ในปัจจุบันจะอยู่ในเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ บ้านนี้ยังตั้งอยู่บนยอดเขาหลายๆลูก ที่สูงกว่าเขาใดๆ เป็นต้น ถ้าถามว่าสถานที่และบ้านเช่นนี้มีจริงหรือไม่ คำตอบพบว่ามีจริง ดู เวปยอดนิยมที่นี่
ดังนั้นถ้ามีการพิสูจน์ความจริง พระศรีอารย์องค์จริงจะต้องปรากฏต่อ หน้าผู้คนทั่วไป และจะต้องทำตามคำทำนายและตำนานได้บ่งไว้ และพระศรีอารย์จะพามนุษย์ผ่านกลียุคเข้าไปสู่ยุคทอง โดยไม่เกิดโลกามหาวินาศ (2012) ขึ้น
ประเทศไทยและคนทั่วโลกได้อะไรจากพระศรีอารย์
การ พิสูจน์ความจริงเรื่องพระศรีอารย์เกิดขึ้นในประเทศไทย จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งศรีวิไลของโลก และการเปลี่ยนกลียุคเป็นกฤดายุคจะเป็นไปโดยสันติวิธี แต่ถ้าคนทั่วไปไม่สนใจที่จะหาความจริงในเรื่องพระศรีอารย์ที่จะมาช่วย มนุษยโลก โลกามหาวินาศ (2012) น่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนยุคเป็นไปได้ การที่มนุษย์จะโทษสวรรค์ทำรุนแรงก็ไม่ควรเพราะเขาให้โอกาสแล้ว แต่มนุษย์ไม่สนใจเอาแต่ฝักใฝ่แต่เหล่ามาร หรือมองเห็นความเห็นแก่ตนเป็นสำคัญ
ฉะนั้นเราควรมีสติ เรา ทั้งหลายคิดอะไรกันอยู่ถึงไม่สนใจสิ่งดีงาม หรือถูกมารสิงสู่ให้หมดสติหมดความคิดในสิ่งที่ถูกที่ควร อะไรหรือที่มาปกบิดบดบังดวงตาดวงจิตอันบริษุทธิ์ของท่าน
ทำไมผู้คนส่วนมากไม่สนใจในเรื่องพระศรีอารย์
เมื่อ พระศรีอารย์ปรากฏพระองค์ มารย่อมพ่ายแพ้ ดังนั้นมารจำเป็นต้องหาวิธีการทำลายพระศรีอารย์อย่างเช่นที่เคยทำกับพระ พุทธเจ้าโคตมมาแล้ว มารยังสิงสู่จิตใจของผู้ที่มีความผูกพันกับมาร หรือผู้เป็นมารโดยชาติกำเหนิดมาเกิดในเมืองมนุษย์ ผู้ขาดปัญญาธรรมที่แท้จริง ผู้มีจิตอ่อน ผู้มีทิฐิ เช่นผู้อวดรู้อวดดี ขาดการพิจารณาถึงเหตุผล ทำให้ไม่สนใจเรื่องพระศรีอารย์โดยกลอุบายต่างๆของมาร
บาปทำให้ไม่เห็นความจริง
เมื่อ เราไม่เข้าใจกาลามสูตร เราจะเชื่ออะไรๆที่ตรงกับความต้องการของตน จนหมดโอกาสมีความคิดความอ่านที่อาจเป็นประโยชน์กว่า ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้น
การพิสูจน์ความจริงเรื่องพระศรีอารย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่มีผลเสียหายใด นอก จากทุกคนจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง เรื่องของพระศรีอารย์มีอีกมากที่ยังไม่ได้นำมาเผยแผ่ในเวปนี้ และมีรายละเอียดโดยไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์เกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปเป็นเหตุผล และสามารถพิสูจน์หลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ได้ ท่านผู้สนใจดูเวปภาษาไทยได้ที่ www.metteya.org หรือภาษาอังกฤษที่ www.selfwisdom.net ซึ่งเวปนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก

พระพุทธเจ้าตรัสให้ผู้มีกุศลรู้จักความมีเมตตา กรุณา รู้จักรับฟังจากกัลยาณมิตร ไม่ใช่มีแต่ความหลงผิด ดื้อรั้น ไม่รู้จักใช้กาลามสูตรเป็นหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติ

โปรดคิดสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงได้เกิดเป็นจริงแล้ว ดู หลักฐานแสดงมนุษย์ต่างดาวมีจริง

25 พค. 2554 
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org