เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ของ

หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต
ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

สู้ความจริง หรือ เผชิญกับโลกามหาวินาศ

โปรดสังเกตข้อ 2 ในหน้า 5 “พ.ศ. 2556 ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ถึงมหันตภัยโลกจักเกิดขึ้น แล้วแผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเล เรื่องเช่นเดียวกันนี้ แต่ 1500 ปีก่อนพุทธศักราชซึ่งเป็นยุคศรีวิไลของชาวมายัน ที่อาศัยอยู่บริเวณภาคกลางของทวีปอเมริกา ชาวมายันได้ทำนายวันสิ้นโลกว่าจะเกิดใน พ.ศ. 2555 ปีเดียวกันนี้ที่ นักวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่า (NASA) ได้บ่งว่าจะเกิดการระเบิดของดวงอาทิตย์ที่รุนแรงสูงสุดมีผลร้ายต่อมนุษย์”

เมื่อศึกษาเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ถึงเหตุแผ่นดินไหวใหญ่นั้น จะเกิดพร้อมกับภูมิอากาศของโลกวิปริต ดังเช่นที่ภูมิอากาศโลกผิดปกติเกิดภัยพิบัติไปทั่วโลกในปัจจุบัน อะไรน่าจะเป็นปัจจัย
พระไตรปิฎก: สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพาน แสดงถึงเหตุแผ่นดินและภูมิอากาศเกิดพายุรุนแรง ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ถึงเหตุ ๘ ประการว่า ดูกรอานนท์

  1. มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ สมัยที่ลมใหญ่พัด เมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อม ยังน้ำให้ไหว น้ำไหวแล้ว ย่อมยังแผ่นดินให้ไหว อันนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่ง
  2. ผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้า เขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้ อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สอง
  3. เมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั้น แผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้า
  4. เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้อนุตรธรรมจักรเป็นไป เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หก ที่ทำให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ (ธรรมจักรของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมต่างกับของพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์) 

คิดสักนิดว่า ทำไมพุทธทำนาย และคำทำนายโลกอื่นๆ ตลอดจนภูมิอากาศของโลกได้เปลี่ยนไปอย่างผิดปกติ เกิดภัยพิบัติ โรคภัย ถึงได้ตรงกับคำทำนายและเวลาช่วงชีวิตของท่านอินทรา คนไทย นับถือพุทธศาสนา มีภูมิลำเนาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยท่านอินทรา ได้รู้อมตธรรมที่ทุกศาสตร์จำเป็นต้องนำมาใช้ได้ด้วยตนเองในปี พ.ศ. 2535 หลังจากค้นหามากว่า 40 ปี และปีนี้เองที่ภูมิอากาศของโลกเริ่มต้นวิปริต เกิดแผ่นดินไหวมาก และเป็นเช่นนี้ติดต่อกันมาถึงปัจจุบัน เรื่องคำทำนาย โลกวิปริต และชีวิตท่านอินทรา คล้องจองกันนั้น คงไม่น่าจะใช่การบังเอิญ เพราะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งหรือสองครั้ง แต่หลายๆครั้งและเป็นมาโดยตลอด มีที่มาที่ไป มีหลักฐานรูปธรรมสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ความน่าเป็นไปได้คือสวรรค์กำลังช่วยท่านอินทราให้ได้พิสูจน์ความจริงเพื่อสันติสุขที่แท้จริงของมนุษยโลก และนำผู้คนเข้าสู่ยุคทอง (กฤดายุค) ที่มีคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด แต่ถ้าผู้คนดื้อรั้นไม่สนใจ มหาโลกามหาวินาศจะเกิดขึ้นแทนในปี 2555-2556 ถ้าจะเทียบกับ “สึนามิ” เมื่อ พ.ศ. 2547 นั้นจะไม่สามารถเทียบได้กับโลกามหาวินาศตามพุทธทำนาย หรือคำทำนายโลกอื่นๆ ได้ยินได้ฟังมาว่า คนบนโลกจะเหลือเพียง 1 ใน 4 โปรดอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไร้สาระก่อนที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลโดยเฉพาะพุทธทำนายบ่งถึง “แผ่นดินอธรรมถล่มเป็นทะเล” การสวดมนต์ให้ตนเองรอดไม่เกิดประโยชน์อย่างใด ถ้าท่านมีกรรมเก่าที่ตามท่านมา สิ่งเดียวที่จะช่วยท่านได้คือต้องช่วยกันให้เกิดการพิสูจน์ความจริงของพุทธทำนาย และตัวท่านอินทรา

ท่านอินทราเป็นคนไทยในพระพุทธศาสนาได้อธิฐานบุญในปี พ.ศ. 2534 และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ท่านได้เข้าสมาธิภายใต้ร่มพระพุทธรูปสามสมัยและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในบ้านเมืองซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ้านและสถานที่นี้มีอยู่ในคำทำนายของไอแซฮ์ อายุกว่า 2700 ปีและนอสตระดามุสอายุกว่า 450 ปี และท่านอินทราได้รู้อมตธรรมที่ยังไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนหลังจากค้นหามากว่า 40 ปี เรื่องนี้สามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยหลักฐาน เหตุผลมีที่มาที่ไป


ในต้นปี พ.ศ. 2535 ที่ท่านอินทรารู้อมตธรรม เมืองที่ท่านอยู่ ซินซินนาติและเมืองที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง อากาศในหน้าหนาวกลับร้อนและหน้าร้อนในปีเดียวกันนั้นกลับหนาว ยืนยันโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (Cincinnati Enquirer January 3, 1993) เหตุการณ์นี้เข้าได้กับ มหาปรินิพพานสูตรข้อ 1
และโดยสรุป อะไรที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิอากาศ แถบเมืองที่ท่านอินทราอาศัย นอกจากสวรรค์จะกำหนดขึ้นเป็นพยานที่ท่านอินทรารู้อมตธรรม ตามข้อ 3


ในปี พ.ศ. 2535 ที่ท่านอินทรารู้อมตธรรม ฟ้าฝ่ารุนแรง หนังสือพิมพ์ลงข่าวฟ้าฝ่าที่ฝรั่งเศสวันเดียว 30,000 ครั้ง เหตุการณ์นี้เข้าได้กับ มหาปรินิพพานสูตรข้อ 1


ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง บ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  เหตุการณ์นี้เข้าได้กับ มหาปรินิพพานสูตรข้อ 1, 5 และ 6

เรื่องของท่านอินทราไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ ข้อคิดสำหรับผู้หวังในอิทธิปาฏิหาริย์ โปรดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ สอนให้รู้เข้าใจ ความจริง ให้เกิดปัญญาเป็นอิสระ แต่ไม่ทรงสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์อื่นๆ และทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ เพราะมีโทษ 4 ประการ คือ 1. ทำให้มนุษย์ไม่หวังผลจากการกระทำ 2. ไม่พัฒนาตัวเอง 3. ตกอยู่ในความประมาท 4. หมดอิสรภาพ
                                           

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org