หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต
ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

พระจักรพรรดิ

พุทธทำนาย

ชี้หนทางอยู่รอดจากภัยพิบัติ โรคภัย วิกฤติเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันตลอดจนโลกามหาวินาศในอนาคตอันใกล้ ผู้เผยแผ่ได้ร่วมมือกันทำหนังสือมีความจริงไม่เฟื้อฝันนี้แจกฟรี ไม่เรี่ยไรเงินทองของมีค่าแอบแฝง ไม่เพื่อชื่อเสียง ไม่สนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มคนใด นอกจากเกิดสิ่งดีงามแก่คนทั่วไป ผู้ไม่ประมาทมีโอกาสหลุดพ้นจากบ่วงมาร ความสุขที่ไม่ยั่งยืน ความหลอกลวง สิ้นสุดความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ ความยากจน เกิดอริยะปัญญารู้ความจริงที่ไม่ทราบกันมาก่อน เพราะในทุกชาติศาสนาบ่งไว้ว่า ในยุคพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์นั้นทุกคนบนโลกจะเป็นอริยบุคคล มีความสุขกันอย่างแท้จริง ท่านผู้มีบุญสามารถทำสำเนาหนังสือนี้แจกฟรีให้ผู้สนใจ ย่อมเป็นกุศลเกิดผลบุญยิ่งแก่ท่านเนื่องจากเป็นการช่วยชีวิตของคนจำนวนมาก

มารให้ความสุขมนุษย์แต่ซ่อนความทุกข์ไว้เบื้องหลัง มารนั้นขัดขวางสันติสุขที่แท้จริง

พุทธประวัติ / พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ๓. มหาปรินิพพานสูตร: ชี้ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พญาวัสวดีมารผู้ใจบาปได้ทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพาน แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามว่า ตราบใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สาวกของตถาคตยังไม่เจริญมั่นคง ศาสนาของตถาคตยังไม่แผ่ไพศาล ตราบนั้นตถาคตจะยังไม่ปรินิพพาน แต่มาบัดนี้มารได้กราบทูลว่าพุทธบริษัท ๔ ได้เจริญแพร่หลาย พระศาสนามั่นคงสมดังมโนปณิธานแล้ว จึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน มารได้กราบทูลถึง 3 ครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานต่อจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ที่จริงแล้วพระผู้มีพระภาคสามารถทรงดำรงอยู่ได้ตลอดกัปเพื่อประโยชน์สุขของชนเป็นอันมากถ้าพระอานนท์ทูลขอ แต่พระอานนท์ถูกมารเข้าดลใจ แม้ครั้งที่ ๓ ที่พระพุทธองค์รับสั่ง พระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงไม่ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ต่อ เรื่องมารพยายามทำลายพระพุทธศาสนายังมีอีก เช่น ดลใจนางจินจมานวิกาทำอุบายว่าตั้งท้องกับพระพุทธองค์หรือพระเทวทัตที่พยายามปรงพระชนชีพพระพุทธองค์ มารหลอกคนให้หลงผิดด้วยความสุขและโลกธรรมที่ไม่จีรัง  และดลใจผู้ขาดกุศลปัญญามองข้ามพุทธทำนายและพระจักรพรรดิซึ่งเป็นทางเดียวที่จะปราบมารผู้เป็นใหญ่ฝ่ายอกุศลธรรมได้ และสร้างสวรรค์ขึ้นบนโลกมีสันติสุขที่แท้จริงขึ้นแทน

ท่านทราบหรือไม่

เกี่ยวกับพุทธทำนาย ปาสาทิกสูตร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่จริง มีประโยชน์ ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะตอบปัญหาในเรื่องนั้นๆ แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นจริง ตถาคตจะไม่ทรงพยากรณ์ ฉะนั้นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปตามพุทธทำนายชี้ให้เห็นว่า พระผู้มีพระภาคตรัสในเรื่องปาสาทิกสูตรเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้

เรื่องมิได้ตรัสบอกมีมากกว่า

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ ณ ป่าไม้ประดู่ลาย ใกล้กรุงโพสัมพี พระองค์ทรงหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วตรัสถามภิกษุว่า ใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้กับใบที่อยู่บนต้นประดู่ลาย อย่างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบที่อยู่บนต้นมีมากกว่า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เรื่องที่เราตรัสรู้แล้ว แต่มิได้บอกท่านทั้งหลายก็มีมากกว่า แต่เรื่องเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงไม่บอกท่าน ข้อสังเกต พระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์จักต้องแก้ปัญหาของมนุษย์ในเรื่องของโลกธรรมและความหลอกลวงนำไปสู่อกุศลกรรม ซึ่งเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องปรับใหม่ให้มนุษยโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติสุขมีสันติภาพตลอดไป คนเรายังไม่เคยเห็นสิ่งนี้กันมาก่อน ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าโคดมยังไม่ตรัสเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่บรรพชิต จะถูกเปิดเผยโดยพระศรีอารย์

เทพและมาร

พระผู้มีพระภาคไม่ปฏิเสธเรื่องเทพและมารดังแสดงไว้เช่น “ธชคฺคสุตฺตํ” และพระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรจักรพรรดิสิงห์ราชว่า พระศรีอารย์เป็นผู้สอนเทพและมนุษย์ เป็นผู้รู้ทั้งสามโลกคือสวรรค์ โลกมนุษย์และนรก ดังนั้นเมื่อพระศรีอารย์เปิดเผยและพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว คนจะไม่กล้าทำเลวทำชั่ว

มนุษยโลกจะมีสันติสุขตลอดไป พ.ศ. 2552/7-1 ที่ ปณ. 70 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

สารบัญ

ตอน 1

 • วัตถุประสงค์
 • ทางอยู่รอด
 • ปัญหาขณะนี้
 • ข้อควรพิจารณา
 • คิดอีกครั้ง

  ตอน 2

 • พุทธทำนาย
 • พระมหาเถรโพธิสัตว์
 • พระธรรมมิกราช
 • ศาสนาพุทธเป็นเอก
 • เผชิญมหันตภัย

  ตอน 3

 • การวิเคราะห์
 • หาความจริง
 • ภาคผนวก: ทำไมต้องพิสูจน์และทำไมศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี
 • สรุป
 • อ้างอิง

 • ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org